Thanh toán bằng 2 phương thức là: Tiền mặt và chuyển khoản.

Main Menu