Sách Thôi Miên Bằng Ngôn Từ

New

THÔI MIÊN BẰNG NGÔN TỪ - Nghệ Thuật Quyến Rũ và Thuyết Phục Khách Hàng Mua Hàng chỉ bằng Ngôn Từ

More details

134,000 VNĐ

More info

“Thành Công hay Thất Bại, đôi khi chỉ cách nhau Một Con Chữ!”

 

* Nếu bạn cho rằng cuốn sách Thôi Miên Bằng Ngôn Từ này không dành cho bạn,

* Hoặc cuốn sách này chỉ dành cho những người làm marketing , quảng cáo hay nhà báo,

* Hay những người viết văn, chuyên gia tâm lý hay đàm phán,

 

nghĩa là bạn vừa vứt đi một chiếc

CHÌA KHÓA BÍ MẬT để THÀNH CÔNG TUYỆT ĐỈNH

Dành Cho Bất Kỳ Ai !

 

* Nếu bạn là giáo viên, bạn làm thế nào để có nhiều học trò biết đến mình hơn, và tham gia các khóa học do mình giảng dạy?

* Nếu bạn là kỹ sư hay kiến trúc sư, bạn làm thế nào để có nhiều người tìm đến mình và đặt hàng xây nhà, để từ đó bạn nâng cao thu nhập cũng như tên tuổi của bản thân?

* Thậm chí, nếu bạn là một nhà kinh doanh hay một nghệ sĩ, thì việc nổi tiếng, được nhiều người biết đến chính là “miếng cơm manh áo” - vấn đề SỐNG CÒN của bạn!

Cách duy nhất để bạn làm được những điều trên chỉ có thể là quảng bá, tiếp thị bản thân đến công chúng, thông qua khả năng giao tiếp và thuyết phục cực đỉnh – mà cuốn sách này gọi là Thôi Miên Bằng Ngôn Từ

Dù bạn là ai hay làm bất kỳ nghề gì, Bạn sẽ Đạt Được Mọi Thứ Mình Muốn nếu biết cách Giao Tiếp và Thuyết Phục hiệu quả!

Sở hữu cuốn sách Thôi Miên Bằng Ngôn Từ của tác giả nổi tiếng Joe Vitale – một chuyên gia 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing với nhiều tác phẩm best-seller - Bất Kỳ Ai cũng có thể Thành Công Tuyệt Đỉnh... chỉ bằng Ngôn Từ!

 

--- Phan Nguyễn Khánh Đan

Dịch giả của Thôi Miên Bằng Ngôn Từ

Reviews

Write a review

Sách Thôi Miên Bằng Ngôn Từ

Sách Thôi Miên Bằng Ngôn Từ

THÔI MIÊN BẰNG NGÔN TỪ - Nghệ Thuật Quyến Rũ và Thuyết Phục Khách Hàng Mua Hàng chỉ bằng Ngôn Từ

Write a review

30 other products in the same category:

Sách Thôi Miên Bằng Ngôn Từ <p><strong>&ldquo;Th&agrave;nh C&ocirc;ng hay Thất Bại, đ&ocirc;i khi chỉ c&aacute;ch nhau Một Con Chữ!&rdquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>* Nếu bạn cho rằng cuốn s&aacute;ch&nbsp;<strong><em>Th&ocirc;i Mi&ecirc;n Bằng Ng&ocirc;n Từ</em></strong>&nbsp;n&agrave;y kh&ocirc;ng d&agrave;nh cho bạn,</p> <p>* Hoặc cuốn s&aacute;ch n&agrave;y chỉ d&agrave;nh cho những người l&agrave;m marketing&nbsp;, quảng c&aacute;o hay nh&agrave; b&aacute;o,</p> <p>* Hay những người viết văn, chuy&ecirc;n gia t&acirc;m l&yacute; hay đ&agrave;m ph&aacute;n,</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">nghĩa l&agrave; bạn vừa vứt đi một chiếc</p> <p align="center"><strong>CH&Igrave;A KH&Oacute;A B&Iacute; MẬT để TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG TUYỆT ĐỈNH</strong></p> <p align="center">D&agrave;nh Cho Bất Kỳ Ai !</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>* Nếu bạn l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n</strong>, bạn l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; nhiều học tr&ograve; biết đến m&igrave;nh hơn, v&agrave; tham gia c&aacute;c kh&oacute;a học do m&igrave;nh giảng dạy?</p> <p><strong>* Nếu bạn l&agrave; kỹ sư hay kiến tr&uacute;c sư</strong>, bạn l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; nhiều người t&igrave;m đến m&igrave;nh v&agrave; đặt h&agrave;ng x&acirc;y nh&agrave;, để từ đ&oacute; bạn n&acirc;ng cao thu nhập cũng như t&ecirc;n tuổi của bản th&acirc;n?</p> <p><strong>* Thậm ch&iacute;, nếu bạn l&agrave; một nh&agrave; kinh doanh hay một nghệ sĩ</strong>, th&igrave; việc nổi tiếng, được nhiều người biết đến ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;miếng cơm manh &aacute;o&rdquo; - vấn đề SỐNG C&Ograve;N của bạn!</p> <p>C&aacute;ch duy nhất để bạn l&agrave;m được những điều tr&ecirc;n chỉ c&oacute; thể l&agrave; quảng b&aacute;, tiếp thị bản th&acirc;n đến c&ocirc;ng ch&uacute;ng, th&ocirc;ng qua khả năng giao tiếp v&agrave; thuyết phục cực đỉnh &ndash; m&agrave; cuốn s&aacute;ch n&agrave;y gọi l&agrave;&nbsp;<strong>Th&ocirc;i Mi&ecirc;n Bằng Ng&ocirc;n Từ</strong>.&nbsp;</p> <p>D&ugrave; bạn l&agrave; ai hay l&agrave;m bất kỳ nghề g&igrave;, Bạn sẽ Đạt Được Mọi Thứ M&igrave;nh Muốn nếu biết c&aacute;ch Giao Tiếp v&agrave; Thuyết Phục hiệu quả!</p> <p>Sở hữu cuốn s&aacute;ch&nbsp;<strong>Th&ocirc;i Mi&ecirc;n Bằng Ng&ocirc;n Từ</strong>&nbsp;của t&aacute;c giả nổi tiếng Joe Vitale &ndash; một chuy&ecirc;n gia 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing với nhiều t&aacute;c phẩm best-seller - Bất Kỳ Ai cũng c&oacute; thể&nbsp;Th&agrave;nh C&ocirc;ng Tuyệt Đỉnh... chỉ bằng Ng&ocirc;n Từ!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>--- Phan Nguyễn Kh&aacute;nh Đan</strong></p> <p>Dịch giả của Th&ocirc;i Mi&ecirc;n Bằng Ng&ocirc;n Từ</p>
134,000 VNĐ