Formex

New

Tấm Formex là sản phẩm kỹ thuật cao, chủ yếu sử dụng nhựa PVC , với cộng tính, bọt và được nén thành hình dạng qua kỹ thuật tinh xảo. Nó không những có những ưu điểm của gỗ, mà còn có những ưu điểm khác mà gỗ không có. Nó được dùng để thay thế gỗ, gỗ làm nhà, gỗ dán và MDF.

More details

0 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Nhựa PVC
Quy cách Kích thước tiêu chuẩn : 1220x2440mm Độ dày từ : 2 mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 20mm.

More info

Tấm Formex là sản phẩm kỹ thuật cao, chủ yếu sử dụng nhựa PVC , với cộng tính, bọt và được nén thành hình dạng qua kỹ thuật tinh xảo. Nó không những có những ưu điểm của gỗ, mà còn có những ưu điểm khác mà gỗ không có. Nó được dùng để thay thế gỗ, gỗ làm nhà, gỗ dán và MDF.

Kích thước tiêu chuẩn : 1220x2440mm

Độ dày từ : 2 mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 20mm.

Formex dùng làm gì?

 •   Fomex được dùng nhiều trong thi công quảng cáo như dùng làm chữ nổi quảng cáo hoặc in bồi decal phủ lên tấm fomex làm biển treo ở siêu thị.v.v
 •   Trang trí trong và ngoài trời, làm vách ngăn, ván che (che tường, che cửa, …)
 •   Dùng trong công nghiệp: tấm ốp tường, tủ và buồng điều khiển, các cấu trúc trong môi trường dễ ăn mòn khác.
 •   Dùng trong quảng cáo: Bảng quảng cáo, bảng hiệu, bảng trưng bày triển lãm, bảng dán thông cáo.
 •   Đồ đạc trong văn phòng, nhà bếp, cửa sổ.
 •   Trang trí phía trong tàu thủy, tàu chạy bằng hơi nước, xe buýt, xe lửa, xe điện ngầm.

Ưu điểm của formex:

 •   Có trọng lượng nhẹ, không thấm nước, chịu đựng nước, chịu đựng lửa.
 •   Có tính dẫn nhiệt thấp, cách nhiệt tốt.
 •   Có tính chống lại ăn mòn hóa học, chịu đựng thời tiết.
 •   Dai bền, uốn cong tốt, cứng với chịu được sự va đập cao.
 •   Thích hợp cho việc in ấn.
 •   Có thể khoan, cưa, đóng đinh và dán keo.
 •   Có thể đẽo, gọt, cắt và gấp lại dưới tác động của nhiệt lượng.
 •   Tuổi thọ cao và không gây độc hại

Reviews

Write a review

Formex

Formex

Tấm Formex là sản phẩm kỹ thuật cao, chủ yếu sử dụng nhựa PVC , với cộng tính, bọt và được nén thành hình dạng qua kỹ thuật tinh xảo. Nó không những có những ưu điểm của gỗ, mà còn có những ưu điểm khác mà gỗ không có. Nó được dùng để thay thế gỗ, gỗ làm nhà, gỗ dán và MDF.

Write a review

30 other products in the same category:

Formex <p>Tấm Formex l&agrave; sản phẩm kỹ thuật cao, chủ yếu sử dụng nhựa PVC , với cộng t&iacute;nh, bọt v&agrave; được n&eacute;n th&agrave;nh h&igrave;nh dạng qua kỹ thuật tinh xảo. N&oacute; kh&ocirc;ng những c&oacute; những ưu điểm của<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://banghieu.biz/lam-bang-hieu-go-1.html"><strong>gỗ</strong></a>, m&agrave; c&ograve;n c&oacute; những ưu điểm kh&aacute;c m&agrave;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://banghieu.biz/lam-bang-hieu-go-1.html"><strong>gỗ</strong></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>kh&ocirc;ng c&oacute;. N&oacute; được d&ugrave;ng để thay thế<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://banghieu.biz/lam-bang-hieu-go-1.html"><strong>gỗ</strong></a>,<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://banghieu.biz/lam-bang-hieu-go-1.html"><strong>gỗ</strong></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://lambanghieu.org/"><strong>l&agrave;m</strong></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>nh&agrave;,<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://banghieu.biz/lam-bang-hieu-go-1.html"><strong>gỗ</strong></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>d&aacute;n v&agrave; MDF.</p> <p>K&iacute;ch thước ti&ecirc;u chuẩn : 1220x2440mm</p> <p>Độ d&agrave;y từ : 2 mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 20mm.</p> <p><strong>Formex d&ugrave;ng l&agrave;m g&igrave;?</strong></p> <ul> <li>&nbsp; Fomex được d&ugrave;ng nhiều trong thi c&ocirc;ng quảng c&aacute;o như d&ugrave;ng l&agrave;m chữ nổi quảng c&aacute;o hoặc in bồi decal phủ l&ecirc;n tấm fomex l&agrave;m biển treo ở si&ecirc;u thị.v.v</li> <li>&nbsp; Trang tr&iacute; trong v&agrave; ngo&agrave;i trời, l&agrave;m v&aacute;ch ngăn, v&aacute;n che (che tường, che cửa, &hellip;)</li> <li>&nbsp; D&ugrave;ng trong c&ocirc;ng nghiệp: tấm ốp tường, tủ v&agrave; buồng điều khiển, c&aacute;c cấu tr&uacute;c trong m&ocirc;i trường dễ ăn m&ograve;n kh&aacute;c.</li> <li>&nbsp; D&ugrave;ng trong quảng c&aacute;o: Bảng quảng c&aacute;o, bảng hiệu, bảng trưng b&agrave;y triển l&atilde;m, bảng d&aacute;n th&ocirc;ng c&aacute;o.</li> <li>&nbsp; Đồ đạc trong văn ph&ograve;ng, nh&agrave; bếp, cửa sổ.</li> <li>&nbsp; Trang tr&iacute; ph&iacute;a trong t&agrave;u thủy, t&agrave;u chạy bằng hơi nước, xe bu&yacute;t, xe lửa, xe điện ngầm.</li> </ul> <p><strong>Ưu điểm của formex:</strong></p> <ul> <li>&nbsp; C&oacute; trọng lượng nhẹ, kh&ocirc;ng thấm nước, chịu đựng nước, chịu đựng lửa.</li> <li>&nbsp; C&oacute; t&iacute;nh dẫn nhiệt thấp, c&aacute;ch nhiệt tốt.</li> <li>&nbsp; C&oacute; t&iacute;nh chống lại ăn m&ograve;n h&oacute;a học, chịu đựng thời tiết.</li> <li>&nbsp; Dai bền, uốn cong tốt, cứng với chịu được sự va đập cao.</li> <li>&nbsp; Th&iacute;ch hợp cho việc in ấn.</li> <li>&nbsp; C&oacute; thể khoan, cưa, đ&oacute;ng đinh v&agrave; d&aacute;n keo.</li> <li>&nbsp; C&oacute; thể đẽo, gọt, cắt v&agrave; gấp lại dưới t&aacute;c động của nhiệt lượng.</li> <li>&nbsp; Tuổi thọ cao v&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y độc hại</li> </ul>
0 VNĐ