Mica

New

0 VNĐ

More info

1. Giới thiệu

Như một vật liệu, acrylic thường được so sánh với kính ( thủy tinh). Nó có tỉ trọng chỉ bằng ½ so với thủy tinh ( do đó nhẹ hơn), và cho khoảng 98% ánh sáng khả kiến qua nó ( với tấm có độ dày 3mm). Acrylic bị đốt cháy ở 460 ° C (860 ° F)

Acrylic mềm và dễ bị trầy xước hơn so với kính, các nhà sản xuất thường thêm lớp phủ chống xước vào tấm PMMA để bảo vệ nó. Acrylic dễ bị trầy xước và thường không vỡ. Thay vào đó, nó bị nứt thành nhiều miếng lớn khi bị va dập lực mạnh. Mặc dù được coi là bền hơn so với thủy tinh, nó không thể chịu được áp lực mạnh lên bề mặt của nó - vì vậy nó sẽ bị một chút va chạm ( trầy xướt ).

Tuy nhiên, không phải mọi loại acrylic là giống nhau, chất lượng của nó còn tùy vào công nghệ sản xuất.

2. Tính năng

_Mica tính chất bóng đều óng ánh, bề mặt phẳng mịn, sáng bóng.

_Xuyên sáng tốt.

_Màu sắc da dạng.

_Mica có đặc tính dẻo nên dễ dàng gia công lắp ghép, uốn, ép theo ý muốn.

_Chịu được nhiệt độ cao, chóng ăn mòn.

_Không dẫn điện, nhiệt.

_Dễ dàng trong việc tạo hình sản phẩm.

Tuy vậy, bên cạnh đó cũng có những nhược điểm khi sử dụng vật liệu bằng mica:

_Không dẫn nhiệt nên vấn đề về nhiệt độ cần phải giải quyết trước tiên

_Dễ bị vỡ do chấn động, va đập

_Dễ trày xước.

3. Ứng dụng 

Nhờ đặc tính sáng bóng, dẻo, màu sắc đa dạng, độ dày mỏng khác nhau,  Mica là loại vật liệu khá được ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong ngành quảng cáo.

Mica có thể được dùng làm:

_Bảng quảng cáo

_Hộp đèn

_Chữ Nổi Mica

_Trang trí tường, vách ngăn, quầy kệ, gian hàng, hộp, vật dụng...

_Dùng trong trang trí nội thất.

_Làm cửa, phòng tắm thay kiếng...

Ngoài ra, mica còn là vật liệu được ứng dụng khá phổ biến trong đời sống.

4. Thông số kỹ thuật:

Tấm mica có kích thước chuẩn là 1220 x 2440mm

Độ dày : 1.5mm ~ 10mm

Màu sắc: đa dạng

Xuất xứ: Đài Loan, Trung Quốc, Nhật, Malaysia ...
(Tùy xuất xứ và công nghệ sản xuất mà độ dày, bền màu và độ dẻo mỗi sản phẩm mỗi khác nhau)

Reviews

Write a review

Mica

Mica

Write a review

30 other products in the same category:

Mica <h4><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">1. Giới thiệu</span></h4> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Như một vật liệu, acrylic thường được so s&aacute;nh với k&iacute;nh ( thủy tinh). N&oacute; c&oacute; tỉ trọng chỉ bằng &frac12; so với thủy tinh ( do đ&oacute; nhẹ hơn), v&agrave; cho khoảng 98% &aacute;nh s&aacute;ng khả kiến qua n&oacute; ( với tấm c&oacute; độ d&agrave;y 3mm). Acrylic bị đốt ch&aacute;y ở 460 &deg; C (860 &deg; F)</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Acrylic mềm v&agrave; dễ bị trầy xước hơn so với k&iacute;nh, c&aacute;c nh&agrave; sản xuất thường th&ecirc;m lớp phủ chống xước v&agrave;o tấm PMMA để bảo vệ n&oacute;. Acrylic dễ bị trầy xước v&agrave; thường kh&ocirc;ng vỡ. Thay v&agrave;o đ&oacute;, n&oacute; bị nứt th&agrave;nh nhiều miếng lớn khi bị va dập lực mạnh. Mặc d&ugrave; được coi l&agrave; bền hơn so với thủy tinh, n&oacute; kh&ocirc;ng thể chịu được &aacute;p lực mạnh l&ecirc;n bề mặt của n&oacute; - v&igrave; vậy n&oacute; sẽ bị một ch&uacute;t va chạm ( trầy xướt ).</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng phải mọi loại acrylic l&agrave; giống nhau, chất lượng của n&oacute; c&ograve;n t&ugrave;y v&agrave;o c&ocirc;ng nghệ sản xuất.</span></p> <h4><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">2. T&iacute;nh năng</span></h4> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_Mica t&iacute;nh chất b&oacute;ng đều &oacute;ng &aacute;nh, bề mặt phẳng mịn, s&aacute;ng b&oacute;ng.</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_Xuy&ecirc;n s&aacute;ng tốt.</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_M&agrave;u sắc da dạng.</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_Mica c&oacute; đặc t&iacute;nh dẻo n&ecirc;n dễ d&agrave;ng gia c&ocirc;ng lắp gh&eacute;p, uốn, &eacute;p theo &yacute; muốn.</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_Chịu được nhiệt độ cao, ch&oacute;ng ăn m&ograve;n.</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_Kh&ocirc;ng dẫn điện, nhiệt.</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_Dễ d&agrave;ng trong việc tạo h&igrave;nh sản phẩm.</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Tuy vậy, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; cũng c&oacute; những nhược điểm khi sử dụng vật liệu bằng mica:</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_Kh&ocirc;ng dẫn nhiệt n&ecirc;n vấn đề về nhiệt độ cần phải giải quyết trước ti&ecirc;n</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_Dễ bị vỡ do chấn động, va đập</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_Dễ tr&agrave;y xước.</span></p> <h4><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">3. Ứng dụng&nbsp;</span></h4> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Nhờ đặc t&iacute;nh s&aacute;ng b&oacute;ng, dẻo, m&agrave;u sắc đa dạng, độ d&agrave;y mỏng kh&aacute;c nhau,&nbsp; Mica l&agrave; loại vật liệu kh&aacute; được ưa chuộng v&agrave; sử dụng phổ biến trong ng&agrave;nh quảng c&aacute;o.</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Mica c&oacute; thể được d&ugrave;ng l&agrave;m:</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_Bảng quảng c&aacute;o</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_Hộp đ&egrave;n</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_Chữ Nổi Mica</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_Trang tr&iacute; tường, v&aacute;ch ngăn, quầy kệ, gian h&agrave;ng, hộp, vật dụng...</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_D&ugrave;ng trong trang tr&iacute; nội thất.</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">_L&agrave;m cửa, ph&ograve;ng tắm thay kiếng...</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Ngo&agrave;i ra, mica c&ograve;n l&agrave; vật liệu được ứng dụng kh&aacute; phổ biến trong đời sống.</span></p> <h4><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">4. Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</span></h4> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Tấm mica c&oacute; k&iacute;ch thước chuẩn l&agrave; 1220 x 2440mm</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Độ d&agrave;y : 1.5mm ~ 10mm</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">M&agrave;u sắc: đa dạng</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Xuất xứ: Đ&agrave;i Loan, Trung Quốc, Nhật, Malaysia ...</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">(T&ugrave;y xuất xứ v&agrave; c&ocirc;ng nghệ sản xuất m&agrave; độ d&agrave;y, bền m&agrave;u v&agrave; độ dẻo mỗi sản phẩm mỗi kh&aacute;c nhau)</span></p>
0 VNĐ