Alu TrieuChen

New

Biển quảng cáo Aluminum là loại biển có độ bền cao, bóng , đẹp, mặt biển thường sử dụng chữ nổi bằng đồng, inox, mica...

  Aluminum cũng được sử dụng nhiều trong việc thi công ốp nội ngoại thất các công trình xây dựng.

More details

0 VNĐ

More info

Với khí hậu nhiệt đới, nắng nóng mưa nhiều, cộng thêm độ ẩm khá cao ở nước ta khiến vấn đề như độ bền màu, độ chính xác, chống cong vênh, chống rêu mốc, hạn chế bám bụi bẩn, tiêu chí mỹ thuật, … khiến khách hàng lúng túng khi lựa chọn vật liệu làm biển hiệu quảng cáo cho hệ thống cửa hàng của mình.
       Không thể phủ nhận tính ưu việt của các vật liệu truyền thống như biển bạt hiflex, biển thạch cao, biển tấm chịu nước… là giá rẻ, dễ tạo hình. Tuy nhiên, sau quá trình sử dụng, những nhược điểm mà chỉ có Tấm ốp hợp kim nhôm nhựa – Tấm Alu khắc phục được là: tuổi thọ ngắn, gặp nóng nắng và ẩm thì bị rạn nứt chân chim, bong tróc lớp sơn bả matit, tụ ố bẩn, rêu mốc, phai màu, ngấm nước gây mát điện.

   Biển quảng cáo Aluminum là loại biển có độ bền cao, bóng , đẹp, mặt biển thường sử dụng chữ nổi bằng đồng, inox, mica...

  Aluminum cũng được sử dụng nhiều trong việc thi công ốp nội ngoại thất các công trình xây dựng.

Biển Aluminum

Ưu điểm:  - Chịu được thời tiết, chống được sự ăn mòn, va đập.

                - Nhiều mầu sắc, từ những màu cơ bản (như trắng, đen, xanh, vàng...) cho đến những màu đặc thù như màu ghi xước, đồng xước, những màu bóng như gương hay những màu giả gạch cổ, giả gỗ, giả đá marble, đá hoa cương… 

Ứng dụng:

                  - Tấm tường bảo vệ, tấm ngăn vách, tấm trang trí và bảo vệ các công trình công cộng.

                  - Trong xây dựng cũng được sử dụng để ốp các chi tiết nội ngoại thất tạo độ bền đẹp, sang trọng cho công trình.

                 - Làm biển quảng cáo.

Phân Loại:    

        Theo giá thành và độ bền Aluminum có thể chia làm 3 loại: Aluminum trong nhà (PE), Aluminum ngoài trời (PVDF), Aluminum đặc biệt.

1. Aluminum trong nhà (PE): Là loại thông dụng nhất hiện nay trong lĩnh vực làm biển quảng cáo, độ bền TB 3-5 năm.

    Ưu điểm: - Giá thành thấp.

                  - Nhiều màu sắc.

2. Aluminum ngoài trời (PVDF) chủ yếu được dùng khi ốp tòa nhà cao tầng, độ bền TB 7-10 năm.

    Ưu điểm: Độ bóng và độ bền cao hơn alumi trong nhà.

    Nhược điểm: Giá thành cao, ít màu sắc.

Reviews

Write a review

Alu TrieuChen

Alu TrieuChen

Biển quảng cáo Aluminum là loại biển có độ bền cao, bóng , đẹp, mặt biển thường sử dụng chữ nổi bằng đồng, inox, mica...

  Aluminum cũng được sử dụng nhiều trong việc thi công ốp nội ngoại thất các công trình xây dựng.

Write a review

30 other products in the same category:

Alu TrieuChen <p>Với kh&iacute; hậu nhiệt đới, nắng n&oacute;ng mưa nhiều, cộng th&ecirc;m độ ẩm kh&aacute; cao ở nước ta khiến vấn đề như độ bền m&agrave;u, độ ch&iacute;nh x&aacute;c, chống cong v&ecirc;nh, chống r&ecirc;u mốc, hạn chế b&aacute;m bụi bẩn, ti&ecirc;u ch&iacute; mỹ thuật, &hellip; khiến kh&aacute;ch h&agrave;ng l&uacute;ng t&uacute;ng khi lựa chọn vật liệu l&agrave;m biển hiệu quảng c&aacute;o cho hệ thống cửa h&agrave;ng của m&igrave;nh.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng thể phủ nhận t&iacute;nh ưu việt của c&aacute;c vật liệu truyền thống như biển bạt hiflex, biển thạch cao, biển tấm chịu nước&hellip; l&agrave; gi&aacute; rẻ, dễ tạo h&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, sau qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng, những nhược điểm m&agrave; chỉ c&oacute; Tấm ốp hợp kim nh&ocirc;m nhựa &ndash; Tấm Alu khắc phục được l&agrave;: tuổi thọ ngắn, gặp n&oacute;ng nắng v&agrave; ẩm th&igrave; bị rạn nứt ch&acirc;n chim, bong tr&oacute;c lớp sơn bả matit, tụ ố bẩn, r&ecirc;u mốc, phai m&agrave;u, ngấm nước g&acirc;y m&aacute;t điện.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Biển quảng c&aacute;o Aluminum l&agrave; loại biển c&oacute; độ bền cao, b&oacute;ng , đẹp, mặt biển thường sử dụng chữ nổi bằng đồng, inox, mica...</p> <p>&nbsp; Aluminum cũng được sử dụng nhiều trong việc thi c&ocirc;ng ốp nội ngoại thất c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng.</p> <p><strong>Biển Alumi</strong><strong><span lang="EN-US">num</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Ưu điểm:</span></strong>&nbsp; - Chịu được thời tiết, chống được sự ăn m&ograve;n, va đ&acirc;̣p.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nhiều mầu sắc, từ những m&agrave;u cơ bản (như trắng, đen, xanh, v&agrave;ng...) cho đến những m&agrave;u đặc th&ugrave; như m&agrave;u ghi xước, đồng xước, những m&agrave;u b&oacute;ng như gương hay những m&agrave;u giả gạch cổ, giả gỗ, giả đ&aacute; marble, đ&aacute; hoa cương&hellip;&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Ứng dụng:</span></strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tấm tường bảo vệ, tấm ngăn v&aacute;ch, tấm trang tr&iacute; v&agrave; bảo vệ c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trong x&acirc;y dựng cũng được sử dụng đ&ecirc;̉ ốp c&aacute;c chi ti&ecirc;́t nội ngoại thất tạo độ bền đẹp, sang trọng cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - L&agrave;m biển quảng c&aacute;o.</p> <p><strong>Ph&acirc;n Loại:&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo gi&aacute; th&agrave;nh v&agrave; độ bền Aluminum c&oacute; thể chia l&agrave;m 3 loại: Aluminum trong nh&agrave; (PE), Aluminum ngo&agrave;i trời (PVDF), Aluminum đặc biệt.</p> <p>1. Aluminum trong nh&agrave; (PE): L&agrave; loại th&ocirc;ng dụng nhất hiện nay trong lĩnh vực l&agrave;m biển quảng c&aacute;o, độ bền TB 3-5 năm.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu đi&ecirc;̉m:&nbsp;- Gi&aacute; th&agrave;nh thấp.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Nhiều m&agrave;u sắc.</p> <p>2. Aluminum ngo&agrave;i trời (PVDF) chủ yếu được d&ugrave;ng khi ốp t&ograve;a nh&agrave; cao tầng, đ&ocirc;̣ b&ecirc;̀n TB 7-10 năm.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu đi&ecirc;̉m: Độ b&oacute;ng v&agrave; độ bền cao hơn alumi trong nh&agrave;.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhược đi&ecirc;̉m:&nbsp;Gi&aacute; th&agrave;nh cao, &iacute;t m&agrave;u sắc.</p>
0 VNĐ