Hanger

New

Hanger với nội dung thể hiện đơn giản, hình ảnh sắc nét vui nhộn, số lượng móc treo trên mỗi dây sẽ tạo được nhiều thiện cảm, sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Hanger được thiết kế theo dạng treo, hình ảnh bắt mắt ở phần bảng treo vì thế sẽ dễ dàng được trưng bày ở các vị trí bên ngoài gian hàng.

More details

0 VNĐ

More info

Với nội dung thể hiện đơn giản, hình ảnh sắc nét vui nhộn, số lượng móc treo trên mỗi dây sẽ tạo được nhiều thiện cảm, sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Hanger được thiết kế theo dạng treo, hình ảnh bắt mắt ở phần bảng treo vì thế sẽ dễ dàng được trưng bày ở các vị trí bên ngoài gian hàng

Phần Topboard: phần dành cho doanh nghiệp, ghi chú về doanh nghiệp hoặc thông tin sản phẩm khuyến mãi.

Các loại hanger:

Hanger quảng cáo, POSM trưng bày tại điểm bán lẻ được in trên giấy cứng in 02 mặt, cán màng, bế, tán mắt ngà, xỏ dây thành phẩm

 

Khay nhựa PVC, đựng sản phẩm, giúp dễ trưng bày sản phẩm và sản phẩm được bảo quản tốt hơn.

 

Hanger khung sắt, sơn tĩnh điện, mặt in chất lượng offset. Tạo hình với khay đựng sản phẩ và khung sắt chắc chắn:

  1.       Sắt phi 3, sơn tĩnh điện
  2.       Sắt phi 4, sơn tĩnh điện
  3.       Inox phi 3
  4.       Inox phi 4

 

Hanger nhựa mềm, hanger nhựa cứng là một trong những vật phẩm quảng cáo giúp sản phẩm mới tiếp cận thị trường trực tiếp, nhanh chóng. Cũng như hanger inox, hanger sắt, hanger nhựa được dùng để trưng bày sản phẩm. Dây hanger nhựa phù hợp với những sản phẩm có bao bì đã đục lỗ phía trên, có nhiều loại dây:

  1.       Dây 12 móc
  2.       Dây 10 móc
  3.       Dây 9 móc
  4.       Dây 5 móc
  5.       Dây 3 móc.

Reviews

Write a review

Hanger

Hanger

Hanger với nội dung thể hiện đơn giản, hình ảnh sắc nét vui nhộn, số lượng móc treo trên mỗi dây sẽ tạo được nhiều thiện cảm, sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Hanger được thiết kế theo dạng treo, hình ảnh bắt mắt ở phần bảng treo vì thế sẽ dễ dàng được trưng bày ở các vị trí bên ngoài gian hàng.

Write a review

30 other products in the same category:

Hanger <p>Với nội dung thể hiện đơn giản, h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t vui nhộn, số lượng m&oacute;c treo tr&ecirc;n mỗi d&acirc;y sẽ tạo được nhiều thiện cảm, sự lựa chọn cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Hanger được thiết kế theo dạng treo, h&igrave;nh ảnh bắt mắt ở phần bảng treo v&igrave; thế sẽ dễ d&agrave;ng được trưng b&agrave;y ở c&aacute;c vị tr&iacute; b&ecirc;n ngo&agrave;i gian h&agrave;ng</p> <p><strong>Phần</strong><strong> Topboard:&nbsp;</strong><strong>phần d&agrave;nh cho doanh nghiệp, ghi ch&uacute; về doanh nghiệp hoặc </strong><strong>th&ocirc;ng tin sản phẩm khuyến m&atilde;i</strong><strong>.</strong></p> <p><em>C&aacute;c loại hanger:</em></p> <p><em>Hanger quảng c&aacute;o,</em>&nbsp;<strong>POSM</strong>&nbsp;<em>trưng b&agrave;y tại điểm b&aacute;n lẻ được in tr&ecirc;n </em>giấy cứng in 02 mặt, c&aacute;n m&agrave;ng, bế, t&aacute;n mắt ng&agrave;, xỏ d&acirc;y th&agrave;nh phẩm</p> <p>&nbsp;</p> <p>Khay nhựa PVC, đựng sản phẩm, gi&uacute;p dễ trưng b&agrave;y sản phẩm v&agrave; sản phẩm được bảo quản tốt hơn.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hanger khung sắt, sơn tĩnh điện, mặt in chất lượng offset. Tạo h&igrave;nh với khay đựng sản phẩ v&agrave; khung sắt chắc chắn:</p> <ol> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sắt phi 3, sơn tĩnh điện</li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sắt phi 4, sơn tĩnh điện</li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inox phi 3</li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inox phi 4</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Hanger nhựa mềm, hanger nhựa cứng l&agrave; một trong những vật phẩm quảng c&aacute;o gi&uacute;p sản phẩm mới tiếp cận thị trường trực tiếp, nhanh ch&oacute;ng. Cũng như hanger inox, hanger sắt, hanger nhựa được d&ugrave;ng để trưng b&agrave;y sản phẩm. D&acirc;y hanger nhựa ph&ugrave; hợp với những sản phẩm c&oacute; bao b&igrave; đ&atilde; đục lỗ ph&iacute;a tr&ecirc;n, c&oacute; nhiều loại d&acirc;y:</p> <ol> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&acirc;y 12 m&oacute;c</li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&acirc;y 10 m&oacute;c</li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&acirc;y 9 m&oacute;c</li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&acirc;y 5 m&oacute;c</li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&acirc;y 3 m&oacute;c.</li> </ol>
0 VNĐ