Wobbler để bàn

New

Wobbler hay gọi là con nhảy quảng cáo được sử dụng nhiều nhất để quảng cáo các sản phẩm trong ngành hàng tiêu dùng, ngành thuốc, đồ chơi . . . đặc biệt là đồ điện gia dụng

Nhưng với vị trí không có chỗ để mình có thể kẹp vào thì giải pháp làm chân đế wobbler cứng được quan tâm sử dụng tại các cao ốc văn phòng, ở văn phòng hầu như bạn không thể tìm thấy chỗ để kẹp wobbler.

More details

10000 Items

12,000 VNĐ

This product is not sold individually. You must select at least 100 quantity for this product.

Data sheet

Chất liệu Chân đế nhựa cứng, sắt hoặc gỗ, Thân lò xo
Quy cách kích thước thân lò xo: 12 - 15 cm kích thước đế : 10 cm2

More info

Wobbler là gì?
 
Wobbler hay gọi là con nhảy quảng cáo được sử dụng nhiều nhất để quảng cáo các sản phẩm trong ngành hàng tiêu dùng, ngành thuốc, đồ chơi . . . đặc biệt là đồ điện gia dụng

Thiết kế wobbler như thế nào?

Thiết kế Wobbler đòi hỏi phải mang tính thẩm mỹ, tính sáng tạo, tính khác biệt để nhằm mục tiêu tạo sự cuốn hút người xem, thông thường wobbler được thiết kế dựa trên những icon thương hiệu, hay những biểu tượng của thương hiệu, đôi khi là một hình ảnh ngộ nghĩnh nói lên cá tính của thương hiệu đó. 
Kích thước thông thường của Wobbler tùy thuộc vào yêu cầu tuy nhiên thông thường khoảng 10cm*12cm, 12*15cm tuy nhiên không quá vượt 30 cm vì sẽ làm mẫu thiết kế quá lớn khó sản xuất hoặc giá thành cao.

Wobbler được in như thế nào? 

Thông thường khách hàng in bằng giấy Bristol 300 in một mặt để tạo độ đứng, trong một số trường hợp khách hàng có thể in trên nhựa PVC nếu sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, tuy nhiên phải in với số lượng lớn tối thiểu từ 5000 con, giá thành cũng khá cao.

Wobbler để bàn

Hình ảnh cây wobbler chúng ta có thể bắt gặp ở rất nhiều nơi: ở siêu thị, tiệm thuốc tây, cửa hàng … Chúng hầu như được dùng phần kẹp sắt và kẹp vào thân khác.

Wobbler để bàn có nhu cầu sử dụng lớn hơn wobbler có kẹp sắt tại các cao ốc văn phòng, ở văn phòng hầu như bạn không thể tìm thấy chỗ để kẹp wobbler. Nhưng với vị trí không có chỗ để mình có thể kẹp vào thì giải pháp làm chân đế wobbler cứng được quan tâm sử dụng.Trên thị trường hiện nay xuất hiện một số kiểu dáng wobbler để bàn khá bắt mắt, nhưng vì chi phí cho một cây wobbler khá cao nên không ít doanh nghiệp đắn đo. Chúng tôi đưa ra giải pháp đế cứng vừa giúp thỏa mãn nhu cầu làm cây wobbler đứng thẳng vừa tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Wobbler để bàn đế sắt

Wobbler để bàn đế sắt là sản phẩm wobbler giúp việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm mới dễ dàng. Wobbler đế sắt có trọng lượng lớn hơn wobbler đế gỗ, wobbler đế nhựa vì thế khi trưng trên các mặt phẳng wobbler đế sắt không phải sử dụng tới lớp keo dán mặt đế.

Tuy wobbler để bàn đế sắt có chi phí sản xuất cao hơn các loại wobbler để bàn đế nhựa hay đế gỗ, nhưng wobbler đế sắt có độ thẩm mỹ cao lại bền nên hiện nay wobbler đế sắt được các nhà sản xuất quan tâm tới nhiều hơn.

Dù sản phẩm in trên có kích thước khá lớn: 19 cm x 22 cm, in trên chất liệu giấy Brishtol 400gsm, cáng màng 2 mặt nhưng đế sắt vẫn đảm bảo hình dáng wobbler đứng thẳng đẹp.

Như vậy wobbler để bàn đế sắt khắc phục được nhược điểm wobbler để bàn đế nhựa, đế gỗ đó chính là: không phải dán miếng keo dưới chân wobbler lên mặt phẳng để cố định mà có thể; di chuyển wobbler để bàn đế sắt nhưng vẫn đảm bảo wobbler đng vững.

Reviews

Grade 
Admin 12/02/2014

Wobbler để bàn

Bạn cứ liên hệ theo địa chỉ bên dưới nhé

  • 1 out of 1 people found this review useful.
Grade 
Ngọc Vũ 12/02/2014

Wobbler để bàn

Cái này có làm số lượng lớn không vậy

  • 1 out of 1 people found this review useful.

Write your review !

Write a review

Wobbler để bàn

Wobbler để bàn

Wobbler hay gọi là con nhảy quảng cáo được sử dụng nhiều nhất để quảng cáo các sản phẩm trong ngành hàng tiêu dùng, ngành thuốc, đồ chơi . . . đặc biệt là đồ điện gia dụng

Nhưng với vị trí không có chỗ để mình có thể kẹp vào thì giải pháp làm chân đế wobbler cứng được quan tâm sử dụng tại các cao ốc văn phòng, ở văn phòng hầu như bạn không thể tìm thấy chỗ để kẹp wobbler.

Write a review

30 other products in the same category:

Wobbler để bàn <p><strong>Wobbler l&agrave; g&igrave;?</strong><br />&nbsp;<br />Wobbler hay gọi l&agrave; con nhảy quảng c&aacute;o được sử dụng nhiều nhất để quảng c&aacute;o c&aacute;c sản phẩm trong ng&agrave;nh h&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng, ng&agrave;nh thuốc, đồ chơi . . . đặc biệt l&agrave; đồ điện gia dụng</p> <p> </p> <p><strong>Thiết kế wobbler như thế n&agrave;o?</strong></p> <p> </p> <p>Thiết kế Wobbler đ&ograve;i hỏi phải mang t&iacute;nh thẩm mỹ, t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, t&iacute;nh kh&aacute;c biệt để nhằm mục ti&ecirc;u tạo sự cuốn h&uacute;t người xem, th&ocirc;ng thường wobbler được thiết kế dựa tr&ecirc;n những icon thương hiệu, hay những biểu tượng của thương hiệu, đ&ocirc;i khi l&agrave; một h&igrave;nh ảnh ngộ nghĩnh n&oacute;i l&ecirc;n c&aacute; t&iacute;nh của thương hiệu đ&oacute;.<strong>&nbsp;</strong><br />K&iacute;ch thước th&ocirc;ng thường của Wobbler t&ugrave;y thuộc v&agrave;o y&ecirc;u cầu tuy nhi&ecirc;n th&ocirc;ng thường khoảng 10cm*12cm, 12*15cm tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng qu&aacute; vượt 30 cm v&igrave; sẽ l&agrave;m mẫu thiết kế qu&aacute; lớn kh&oacute; sản xuất hoặc gi&aacute; th&agrave;nh cao.</p> <p> </p> <p><strong>Wobbler được in như thế n&agrave;o?&nbsp;</strong></p> <p> </p> <p>Th&ocirc;ng thường kh&aacute;ch h&agrave;ng in bằng giấy Bristol 300 in một mặt để tạo độ đứng, trong một số trường hợp kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể in tr&ecirc;n nhựa PVC nếu sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, tuy nhi&ecirc;n phải in với số lượng lớn tối thiểu từ 5000 con, gi&aacute; th&agrave;nh cũng kh&aacute; cao.</p> <h5><strong>Wobbler để b&agrave;n</strong></h5> <p>H&igrave;nh ảnh c&acirc;y wobbler ch&uacute;ng ta c&oacute; thể bắt gặp ở rất nhiều nơi: ở si&ecirc;u thị, tiệm thuốc t&acirc;y, cửa h&agrave;ng &hellip; Ch&uacute;ng hầu như được d&ugrave;ng phần kẹp sắt v&agrave; kẹp v&agrave;o th&acirc;n kh&aacute;c.</p> <p>Wobbler để b&agrave;n c&oacute; nhu cầu sử dụng lớn hơn wobbler c&oacute; kẹp sắt tại c&aacute;c cao ốc văn ph&ograve;ng, ở văn ph&ograve;ng hầu như bạn kh&ocirc;ng thể t&igrave;m thấy chỗ để kẹp wobbler. Nhưng với vị tr&iacute; kh&ocirc;ng c&oacute; chỗ để m&igrave;nh c&oacute; thể kẹp v&agrave;o th&igrave; giải ph&aacute;p l&agrave;m ch&acirc;n đế wobbler cứng được quan t&acirc;m sử dụng.Tr&ecirc;n thị trường hiện nay xuất hiện một số kiểu d&aacute;ng wobbler để b&agrave;n kh&aacute; bắt mắt, nhưng v&igrave; chi ph&iacute; cho một c&acirc;y wobbler kh&aacute; cao n&ecirc;n kh&ocirc;ng &iacute;t doanh nghiệp đắn đo. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đưa ra giải ph&aacute;p đế cứng vừa gi&uacute;p thỏa m&atilde;n nhu cầu l&agrave;m c&acirc;y wobbler đứng thẳng vừa tiết kiệm chi ph&iacute; cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <h5><strong>Wobbler để b&agrave;n đế sắt</strong></h5> <p>Wobbler để b&agrave;n đế sắt l&agrave; sản phẩm wobbler gi&uacute;p việc trưng b&agrave;y, giới thiệu sản phẩm mới dễ d&agrave;ng. Wobbler đế sắt c&oacute; trọng lượng lớn hơn wobbler đế gỗ, wobbler đế nhựa v&igrave; thế khi trưng tr&ecirc;n c&aacute;c mặt phẳng wobbler đế sắt kh&ocirc;ng phải sử dụng tới lớp keo d&aacute;n mặt đế.</p> <p>Tuy wobbler để b&agrave;n đế sắt c&oacute; chi ph&iacute; sản xuất cao hơn c&aacute;c loại wobbler để b&agrave;n đế nhựa hay đế gỗ, nhưng wobbler đế sắt c&oacute; độ thẩm mỹ cao lại bền n&ecirc;n hiện nay wobbler đế sắt được c&aacute;c nh&agrave; sản xuất quan t&acirc;m tới nhiều hơn.</p> <p>D&ugrave; sản phẩm in tr&ecirc;n c&oacute; k&iacute;ch thước kh&aacute; lớn: 19 cm x 22 cm, in tr&ecirc;n chất liệu giấy Brishtol 400gsm, c&aacute;ng m&agrave;ng 2 mặt nhưng đế sắt vẫn đảm bảo h&igrave;nh d&aacute;ng wobbler đứng thẳng đẹp.</p> <p>Như vậy wobbler để b&agrave;n đế sắt khắc phục được nhược điểm wobbler để b&agrave;n đế nhựa, đế gỗ đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave;: kh&ocirc;ng phải d&aacute;n miếng keo dưới ch&acirc;n wobbler l&ecirc;n mặt phẳng để cố định m&agrave; c&oacute; thể; di chuyển wobbler để b&agrave;n đế sắt nhưng vẫn đảm bảo wobbler đ<span lang="EN-US">ứ</span>ng vững.</p>
12,000 VNĐ