Wobbler Kẹp sắt

New

Wobbler kẹp sắt lò xo được sử dụng khả phổ biến trong các chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp. Với nhu cầu sử dụng của các nhà quảng cáo, chúng tôi cung cấp phần thân lò xo đã đóng kẹp sắt, bán thành phẩm giúp Quý khách hàng tiết kiệm được một phần chi phí nhằm nâng cao doanh thu cho công ty mình.

More details

1000 Items

15,000 VNĐ

This product is not sold individually. You must select at least 100 quantity for this product.

Data sheet

Chất liệu thân uốn lò xo, đóng thành phẩm thân lò xo kẽm 1 zem vào kẹp sắt
Quy cách 13 - 17 cm

More info

Wobbler được làm gì?
 
Wobbler hay gọi là con nhảy quảng cáo được sử dụng nhiều nhất để quảng cáo các sản phẩm trong ngành hàng tiêu dùng, ngành thuốc, đồ chơi . . . đặc biệt là đồ điện gia dụng

 

Thiết kế wobbler như thế nào?

Thiết kế Wobbler đòi hỏi phải mang tính thẩm mỹ, tính sáng tạo, tính khác biệt để nhằm mục tiêu tạo sự cuốn hút người xem, thông thường wobbler được thiết kế dựa trên những icon thương hiệu, hay những biểu tượng của thương hiệu, đôi khi là một hình ảnh ngộ ngĩnh nói lên cá tính của thương hiệu đó.
 
Kích thước thông thường của Wobbler tùy thuộc vào yêu cầu tuy nhiên thông thường khoảng 10cm*12cm, 12*15cm tuy nhiên không quá vượt 30 cm vì sẽ làm mẫu thiết kế quá lớn khó sản xuất hoặc giá thành cao.

 

Wobbler được in như thế nào? 

Thông thường khách hàng in bằng giấy Bristol 300 in một mặt để tạo độ đứng, trong một số trường hợp khách hàng có thể in trên nhựa PVC nếu sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, tuy nhiên phải in với số lượng lớn tối thiểu từ 5000 con, giá thành cũng khá cao.


Wobbler gồm có wobbler kẹp sắt, wobbler để bàn, hoặc wobbler kẹp nhựa, dán gắn vào những nơi muốn tô điểm thêm cho sản phẩm.


Wobbler sử dụng ở đâu?
 

Thông thường wobbler được trưng bày tại các quầy, kệ trong siêu thị hoặc cửa hàng trưng bày sản phẩm, một số trường hợp được gắn trực tiếp lên bao bì hộp của sản phẩm để thu hút người tiêu dùng. Ngoài ra còn được sử dụng trong các sự kiện ra mắt giới thiệu sản phẩm, đặc biệt đôi khi còn được gắn vào tạp chí quảng cáo cùng với printad.

Wobbler lò xo kẹp sắt

Wobbler kẹp sắt lò xo được sử dụng khả phổ biến trong các chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp. Với nhu cầu sử dụng của các nhà quảng cáo, chúng tôi cung cấp phần thân lò xo đã đóng kẹp sắt, bán thành phẩm giúp Quý khách hàng tiết kiệm được một phần chi phí nhằm nâng cao doanh thu cho công ty mình.

Hình ảnh wobbler thể hiện to rõ, dễ hiểu khiến khách hàng không khó khăn gì khi muốn tiếp cận tìm hiểu sản phẩm. 

Reviews

Write a review

Wobbler Kẹp sắt

Wobbler Kẹp sắt

Wobbler kẹp sắt lò xo được sử dụng khả phổ biến trong các chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp. Với nhu cầu sử dụng của các nhà quảng cáo, chúng tôi cung cấp phần thân lò xo đã đóng kẹp sắt, bán thành phẩm giúp Quý khách hàng tiết kiệm được một phần chi phí nhằm nâng cao doanh thu cho công ty mình.

Write a review

30 other products in the same category:

Wobbler Kẹp sắt <p><strong>Wobbler được l&agrave;m g&igrave;?</strong><br />&nbsp;<br />Wobbler hay gọi l&agrave; con nhảy quảng c&aacute;o được sử dụng nhiều nhất để quảng c&aacute;o c&aacute;c sản phẩm trong ng&agrave;nh h&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng, ng&agrave;nh thuốc, đồ chơi . . . đặc biệt l&agrave; đồ điện gia dụng</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Thiết kế wobbler như thế n&agrave;o?</strong></p> <p>Thiết kế Wobbler đ&ograve;i hỏi phải mang t&iacute;nh thẩm mỹ, t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, t&iacute;nh kh&aacute;c biệt để nhằm mục ti&ecirc;u tạo sự cuốn h&uacute;t người xem, th&ocirc;ng thường wobbler được thiết kế dựa tr&ecirc;n những icon thương hiệu, hay những biểu tượng của thương hiệu, đ&ocirc;i khi l&agrave; một h&igrave;nh ảnh ngộ ngĩnh n&oacute;i l&ecirc;n c&aacute; t&iacute;nh của thương hiệu đ&oacute;.<br /><strong>&nbsp;</strong><br />K&iacute;ch thước th&ocirc;ng thường của Wobbler t&ugrave;y thuộc v&agrave;o y&ecirc;u cầu tuy nhi&ecirc;n th&ocirc;ng thường khoảng 10cm*12cm, 12*15cm tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng qu&aacute; vượt 30 cm v&igrave; sẽ l&agrave;m mẫu thiết kế qu&aacute; lớn kh&oacute; sản xuất hoặc gi&aacute; th&agrave;nh cao.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Wobbler được in như thế n&agrave;o?&nbsp;</strong></p> <p>Th&ocirc;ng thường kh&aacute;ch h&agrave;ng in bằng giấy Bristol 300 in một mặt để tạo độ đứng, trong một số trường hợp kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể in tr&ecirc;n nhựa PVC nếu sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, tuy nhi&ecirc;n phải in với số lượng lớn tối thiểu từ 5000 con, gi&aacute; th&agrave;nh cũng kh&aacute; cao.</p> <p><br /><strong>Wobbler gồm c&oacute; wobbler kẹp sắt, wobbler để b&agrave;n, hoặc wobbler kẹp nhựa, d&aacute;n gắn v&agrave;o những nơi muốn t&ocirc; điểm th&ecirc;m cho sản phẩm.</strong></p> <p><br /><strong><strong>Wobbler sử dụng ở đ&acirc;u?</strong><br />&nbsp;</strong><br />Th&ocirc;ng thường wobbler được trưng b&agrave;y tại c&aacute;c quầy, kệ trong si&ecirc;u thị hoặc cửa h&agrave;ng trưng b&agrave;y sản phẩm, một số trường hợp được gắn trực tiếp l&ecirc;n bao b&igrave; hộp của sản phẩm để thu h&uacute;t người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n được sử dụng trong c&aacute;c sự kiện ra mắt giới thiệu sản phẩm, đặc biệt đ&ocirc;i khi c&ograve;n được gắn v&agrave;o tạp ch&iacute; quảng c&aacute;o c&ugrave;ng với printad.</p> <p> </p> <h5><strong>Wobbler l&ograve; xo kẹp sắt</strong></h5> <p>Wobbler kẹp sắt l&ograve; xo được sử dụng khả phổ biến trong c&aacute;c chiến dịch quảng c&aacute;o của doanh nghiệp. Với nhu cầu sử dụng của c&aacute;c nh&agrave; quảng c&aacute;o, ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp phần th&acirc;n l&ograve; xo đ&atilde; đ&oacute;ng kẹp sắt, b&aacute;n th&agrave;nh phẩm gi&uacute;p Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tiết kiệm được một phần chi ph&iacute; nhằm n&acirc;ng cao doanh thu cho c&ocirc;ng ty m&igrave;nh.</p> <p>H&igrave;nh ảnh wobbler thể hiện to r&otilde;, dễ hiểu khiến kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng kh&oacute; khăn g&igrave; khi muốn tiếp cận t&igrave;m hiểu sản phẩm.&nbsp;</p>
15,000 VNĐ