In Decal

New

 Sản phẩm In decal có nhiều lợi thế là có thể dán trên bề mặt cong hoặc bo góc, tiện lợi, làm cho sản phẩm sinh động hơn, mang một dấu ấn rất riêng và cá tính cho người dùng và đặc biệt loại sản phẩm In decal dạng trong, khi gỡ ra nó không làm dính lớp decal lên trên bề mặt dán tiếp xúc với sản phẩm.

   

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Decal (Đề can) thường được dùng để cắt chữ và hoa văn để làm bảng hiệu, trang trí. Ngày nay, với công nghệ tiên tiến, chúng ta có thể in trên decal tất cả những hình ảnh, hoa văn, họa tiết mà chúng ta muốn có. decal thường dùng cho các ứng dụng sau:
  •  In decal trắng (hay còn gọi là decal trắng sữa) cho hầu hết các ứng dụng hình ảnh, hoa văn họa tiết và text
  •  In decal trong dùng cho các ứng dụng in xuôi hoặc in ngược để dán mặt sau vật liệu trong suốt như kính, mica trong, ...
  •   In decal lưới chuyên dùng dán lên kính (mặt trước nhìn thấy, mặt sau không thấy) hay dán trang trí Laptop, ĐTDĐ, ...
  •  In decal phản quang thường được dùng in dán các biển báo giao thông, biển cảnh báo. In trang trí Laptop, ĐTDĐ hay dùng in nhãn dán quảng cáo trên xe hơi, xe gắn máy.

 

Với decal, chúng ta có thể in poster dán tường, in bảng hiệu quảng cáo, in tem xe, in nhãn hàng hóa (sticker), in hoa văn trang trí cho các ứng dụng quảng cáo, in trang trí laptop, ĐTDĐ, ...). Decal có ưu điểm là có thể kéo dãn ra được nên rất thích hợp để dán lên các bề mặt cong hoăc góc bo và thường không dính lại lớp keo trên bề mặt dán khi bóc ra.

Reviews

Write a review

In Decal

In Decal

 Sản phẩm In decal có nhiều lợi thế là có thể dán trên bề mặt cong hoặc bo góc, tiện lợi, làm cho sản phẩm sinh động hơn, mang một dấu ấn rất riêng và cá tính cho người dùng và đặc biệt loại sản phẩm In decal dạng trong, khi gỡ ra nó không làm dính lớp decal lên trên bề mặt dán tiếp xúc với sản phẩm.

   

Write a review

30 other products in the same category:

In Decal <div>Decal (Đề can) thường được d&ugrave;ng để cắt chữ v&agrave; hoa văn để l&agrave;m bảng hiệu, trang tr&iacute;. Ng&agrave;y nay, với c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể in tr&ecirc;n decal tất cả những h&igrave;nh ảnh, hoa văn, họa tiết m&agrave; ch&uacute;ng ta muốn c&oacute;. decal thường d&ugrave;ng cho c&aacute;c ứng dụng sau:</div> <div> <ul> <li>&nbsp;In decal trắng (hay c&ograve;n gọi l&agrave; decal trắng sữa) cho hầu hết c&aacute;c ứng dụng h&igrave;nh ảnh, hoa văn họa tiết v&agrave; text</li> <li>&nbsp;In decal trong d&ugrave;ng cho c&aacute;c ứng dụng in xu&ocirc;i hoặc in ngược để d&aacute;n mặt sau vật liệu trong suốt như k&iacute;nh, mica trong, ...</li> <li>&nbsp; In decal lưới chuy&ecirc;n d&ugrave;ng d&aacute;n l&ecirc;n k&iacute;nh (mặt trước nh&igrave;n thấy, mặt sau kh&ocirc;ng thấy) hay d&aacute;n trang tr&iacute; Laptop, ĐTDĐ, ...</li> <li>&nbsp;In decal phản quang thường được d&ugrave;ng in d&aacute;n c&aacute;c biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng, biển cảnh b&aacute;o. In trang tr&iacute; Laptop, ĐTDĐ hay d&ugrave;ng in nh&atilde;n d&aacute;n quảng c&aacute;o tr&ecirc;n xe hơi, xe gắn m&aacute;y.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Với decal, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể in poster d&aacute;n tường, in bảng hiệu quảng c&aacute;o, in tem xe, in nh&atilde;n h&agrave;ng h&oacute;a (sticker), in hoa văn trang tr&iacute; cho c&aacute;c ứng dụng quảng c&aacute;o, in trang tr&iacute; laptop, ĐTDĐ, ...). Decal c&oacute; ưu điểm l&agrave; c&oacute; thể k&eacute;o d&atilde;n ra được n&ecirc;n rất th&iacute;ch hợp để d&aacute;n l&ecirc;n c&aacute;c bề mặt cong hoăc g&oacute;c bo v&agrave; thường kh&ocirc;ng d&iacute;nh lại lớp keo tr&ecirc;n bề mặt d&aacute;n khi b&oacute;c ra.</p> </div> <div> </div>
0 VNĐ