In Giấy tiêu đề (letter head ) View larger

In Giấy tiêu đề (letter head )

New

In tiêu đề thư - Khi bạn gửi một công văn, hay một hợp đồng, tài liệu thì tiêu đề thư đã có đầy đủ thông tin về công ty bạn. Tiêu đề thư đi kèm với phong bì của công ty bạn tạo ra sự trang trọng của công ty bạn với đối tác. Bạn cần in tiêu đề thư đẹp vui lòng đến với chúng tôi sẽ thiết kế và in ấn cho bạn một tiêu đề thư đúng ý nghĩa và thể hiện được những gì quý vị mong muốn.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Thông thường là giấy Offset 100gsm.Đặc biệt có một số công ty làm các chất liệu giấy đặc biệt như các loại giấy conqueror, spring leaf …. Để tăng độ sang trọng của sản phẩm.
Quy cách tờ A4 (21 x29,7 cm)
Màu sắc - Công nghệ: In offset nhiều màu, đôi khi in màu nhũ vàng, nhũ bạc, in nổi chữ.
Bao bì bao đựng chuyên dụng

More info

Sản phẩm thiết kế và  in tiêu đề thư  thường có chứa các thông tin như logo, tên và địa chỉ, điện thoại công ty . . .Phía dưới để trống, khi cần dùng vào việc gì như làm giấy báo giá, viết thư... thì cho vào máy in để in. Giấy tiêu đề (Letter head) một phần quan trong hệ thống nhận diện thương hiệu, được sử dụng một cách thường xuyên để in các tài liệu, hợp đồng, báo giá,,,. Hình ảnh chất lượng của giấy tiêu đề được in ấn cận thận đặc biệt chú trọng đến kích thước, chất liệu giấy, màu sắc của logo, các đường nét phác họa lên trên bề mặt giấy.

Reviews

Write a review

In Giấy tiêu đề (letter head )

In Giấy tiêu đề (letter head )

In tiêu đề thư - Khi bạn gửi một công văn, hay một hợp đồng, tài liệu thì tiêu đề thư đã có đầy đủ thông tin về công ty bạn. Tiêu đề thư đi kèm với phong bì của công ty bạn tạo ra sự trang trọng của công ty bạn với đối tác. Bạn cần in tiêu đề thư đẹp vui lòng đến với chúng tôi sẽ thiết kế và in ấn cho bạn một tiêu đề thư đúng ý nghĩa và thể hiện được những gì quý vị mong muốn.

Write a review

30 other products in the same category:

In Giấy tiêu đề (letter head ) <p>Sản phẩm thiết kế v&agrave; &nbsp;<strong><em>in ti&ecirc;u đề thư</em></strong>&nbsp; thường c&oacute; chứa c&aacute;c th&ocirc;ng tin như logo, t&ecirc;n v&agrave; địa chỉ, điện thoại c&ocirc;ng ty . . .Ph&iacute;a dưới để trống, khi cần d&ugrave;ng v&agrave;o việc g&igrave; như l&agrave;m giấy b&aacute;o gi&aacute;, viết thư... th&igrave; cho v&agrave;o m&aacute;y in để in. Giấy ti&ecirc;u đề (Letter head) một phần quan trong hệ thống nhận diện thương hiệu, được sử dụng một c&aacute;ch thường xuy&ecirc;n để in c&aacute;c t&agrave;i liệu, hợp đồng, b&aacute;o gi&aacute;,,,. H&igrave;nh ảnh chất lượng của giấy ti&ecirc;u đề được in ấn cận thận đặc biệt ch&uacute; trọng đến k&iacute;ch thước, chất liệu giấy, m&agrave;u sắc của logo, c&aacute;c đường n&eacute;t ph&aacute;c họa l&ecirc;n tr&ecirc;n bề mặt giấy.</p> <p> </p> <p> </p>
0 VNĐ