In catalouge

New

Vietartstore.com sẵn sang đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng về   in catalogue chất lượng cao. Với kỹ thuật in tiên tiến, các mẫu giấy cao cấp đa dạng, thích hợp cho những khách hàng thích sở hữu một cuốn catalogue với chất liệu lạ độc đáo và đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Một cuốn catalogue được in ấn nhanh chóng, chất lượng yếu tố cần thiết trước tiên chính là bạn cần chuẩn bị sẵn mẫu thiết kế catalogue đẹp hoàn chỉnh với đầy đủ thông tin ngắn gọn, cần thiết về sản phẩm và doanh nghiệp, đồng thời được bố trí một cách độc đáo, hình ảnh màu sắc hài hòa bắt mắt là điều giúp thành phẩm tạo ra đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất.

Kế đó tùy vào nhu cầu thẩm mỹ, mục tiêu giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, đối tác mà bạn lựa chọn chất liệu giấy, khổ in cho phù hợp để in catalogue, hiện tại chất liệu được dùng trong in ấn catalogue là giấy coucher hoặc coucher matt dành cho in trang trong với tính năng hút mực cao, láng... giấy bristol dày hơn dùng cho in bìa cuốn catalogue của bạn.

Song hành đó doanh nghiệp bạn cần chọn một nơi uy tín chuyên    in nhanh catalogue với công nghệ in hiện đại – máy in offset chuyên dùng cho in nhanh catalogue giúp bạn đưa mẫu thiết kế trên file in vào thực tiễn, nhanh chóng truyền tải hình ảnh thông tin trực quang đến khách hàng, đối tác.

Để có được thành phẩm in catalogue nhanh chóng, chất lượng không thể thiếu công đoạn gia công cán màng sau in, với công đoạn này doanh nghiệp bạn có thể chọn lựa tùy theo nhu cầu của mình chẳng hạn như cán màng bóng, mờ, hoặc sáp. Dù bạn chọn phương thức nào cho in nhanh catalogue thì đều đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc giúp thành phẩm tăng độ bền, đẹp, tránh trầy sướt khi đến tay khách hàng.

Reviews

Write a review

In catalouge

In catalouge

Vietartstore.com sẵn sang đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng về   in catalogue chất lượng cao. Với kỹ thuật in tiên tiến, các mẫu giấy cao cấp đa dạng, thích hợp cho những khách hàng thích sở hữu một cuốn catalogue với chất liệu lạ độc đáo và đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

Write a review

30 other products in the same category:

In catalouge <p>Một cuốn catalogue được in ấn nhanh ch&oacute;ng, chất lượng yếu tố cần thiết trước ti&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; bạn cần chuẩn bị sẵn mẫu thiết kế catalogue đẹp ho&agrave;n chỉnh với đầy đủ th&ocirc;ng tin ngắn gọn, cần thiết về sản phẩm v&agrave; doanh nghiệp, đồng thời được bố tr&iacute; một c&aacute;ch độc đ&aacute;o, h&igrave;nh ảnh m&agrave;u sắc h&agrave;i h&ograve;a bắt mắt l&agrave; điều gi&uacute;p th&agrave;nh phẩm tạo ra đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất.</p> <p>Kế đ&oacute; t&ugrave;y v&agrave;o nhu cầu thẩm mỹ, mục ti&ecirc;u giới thiệu sản phẩm đến kh&aacute;ch h&agrave;ng, đối t&aacute;c m&agrave; bạn lựa chọn chất liệu giấy, khổ in cho ph&ugrave; hợp để in catalogue, hiện tại chất liệu được d&ugrave;ng trong in ấn catalogue l&agrave; giấy coucher hoặc coucher matt d&agrave;nh cho in trang trong với t&iacute;nh năng h&uacute;t mực cao, l&aacute;ng... giấy bristol d&agrave;y hơn d&ugrave;ng cho in b&igrave;a cuốn catalogue của bạn.</p> <p>Song h&agrave;nh đ&oacute; doanh nghiệp bạn cần chọn một nơi uy t&iacute;n chuy&ecirc;n &nbsp; &nbsp;in nhanh catalogue&nbsp;với c&ocirc;ng nghệ in hiện đại &ndash; m&aacute;y in offset chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho in nhanh catalogue gi&uacute;p bạn đưa mẫu thiết kế tr&ecirc;n file in v&agrave;o thực tiễn, nhanh ch&oacute;ng truyền tải h&igrave;nh ảnh th&ocirc;ng tin trực quang đến kh&aacute;ch h&agrave;ng, đối t&aacute;c.</p> <p>Để c&oacute; được th&agrave;nh phẩm in catalogue nhanh ch&oacute;ng, chất lượng kh&ocirc;ng thể thiếu c&ocirc;ng đoạn gia c&ocirc;ng c&aacute;n m&agrave;ng sau in, với c&ocirc;ng đoạn n&agrave;y doanh nghiệp bạn c&oacute; thể chọn lựa t&ugrave;y theo nhu cầu của m&igrave;nh chẳng hạn như c&aacute;n m&agrave;ng b&oacute;ng, mờ, hoặc s&aacute;p. D&ugrave; bạn chọn phương thức n&agrave;o cho in nhanh catalogue th&igrave; đều đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc gi&uacute;p th&agrave;nh phẩm tăng độ bền, đẹp, tr&aacute;nh trầy sướt khi đến tay kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p>
0 VNĐ