In Tờ rơi View larger

In Tờ rơi

New

In Tờ rơi với chi phí thấp, nhanh chóng và hiệu quả cao trong việc tiếp thị tới khách hàng, có thể là một dòng sản phẩm dịch vụ mới mẻ, hay một sự kiện sắp được tổ chức, “khuyến mại nhân dịp khai trương”…tờ rơi tờ gấp chính là công cụ đắc lực mà bạn đang cần.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Couché 120 – 200 Gsm
Quy cách A4 (210 x 297mm), A5 (148 x 210mm) 100 x 210mm (A4 gấp làm 3), 110 x 300mm (A3 gấp làm 4)
Màu sắc tùy nhu cầu
Bao bì bao đựng chuyên dụng

More info

In Tờ rơi là dạng công cụ quảng bá theo cách đại trà , tờ rơi tờ gấp có thể được sử dụng ở bất cứ nơi đâu. Có thể phát trực tiếp, hỗ trợ cho các kênh phân phối bán lẻ, và đặc biệt là rất hữu ích trong các dịp hội trợ triển lãm, trưng bầy giới thiệu sản phẩm.

KỸ THUẬT IN TỜ RƠI CHẤT LƯỢNG

Một tờ rơi tờ gấp khi được tung ra thị trường để đến với đối tượng quảng cáo, nó phải được truyền tải một cách trọn vẹn thông điệp của chủ nhân (doanh nghiệp) để hiệu quả quảng cáo, chiêu thị đạt cao nhất.

Muốn vậy, In tờ rơi (tờ bướm, leaflet) phải đạt được các yếu tố sau đây:

* Đẹp, đặc trưng, đặc biệt và giàu cảm xúc.

* Ngắn gọn, dễ hiểu, nêu được vấn đề cốt lõi (trọng tâm của thông điệp hay chiến dịch quảng cáo).

* Phù hợp với từng đối tượng khách hàng mục tiêu khác nhau (ví dụ: Khách hàng tuổi teen, phải có thiết kế sinh động, ấn tượng; Khách hàng trí thức: màu sắc và phong cách phải chững chạc; Khách hàng là nội trợ, thì các yêu cầu về hình thức, nội dung cũng phải phù hợp,...).

* Đến tay khách hàng mục tiêu đúng thời điểm.

Vì các lý do trên, việc thiết kế  in ấn tờ rơi tờ gấp phải đảm bảo các yếu tố như: hình ảnh phải rõ ràng sắc nét đạt thẩm mỹ cao, bố cục thông tin sản phẩm phải khoa học, dễ hiểu, cô đọng, màu sắc in cần đẹp mắt ấn tượng.

Reviews

Write a review

In Tờ rơi

In Tờ rơi

In Tờ rơi với chi phí thấp, nhanh chóng và hiệu quả cao trong việc tiếp thị tới khách hàng, có thể là một dòng sản phẩm dịch vụ mới mẻ, hay một sự kiện sắp được tổ chức, “khuyến mại nhân dịp khai trương”…tờ rơi tờ gấp chính là công cụ đắc lực mà bạn đang cần.

Write a review

30 other products in the same category:

In Tờ rơi <p><strong>In Tờ rơi</strong>&nbsp;l&agrave; dạng c&ocirc;ng cụ quảng b&aacute; theo c&aacute;ch đại tr&agrave; ,&nbsp;<strong>tờ rơi</strong>&nbsp;<strong>tờ gấp</strong>&nbsp;c&oacute; thể được sử dụng ở bất cứ nơi đ&acirc;u. C&oacute; thể ph&aacute;t trực tiếp, hỗ trợ cho c&aacute;c k&ecirc;nh ph&acirc;n phối b&aacute;n lẻ, v&agrave; đặc biệt l&agrave; rất hữu &iacute;ch trong c&aacute;c dịp hội trợ triển l&atilde;m, trưng bầy giới thiệu sản phẩm.</p> <p><strong>KỸ THUẬT&nbsp;IN TỜ RƠI CHẤT LƯỢNG</strong></p> <p>Một tờ rơi tờ gấp khi được tung ra thị trường để đến với đối tượng quảng c&aacute;o, n&oacute; phải được truyền tải một c&aacute;ch trọn vẹn th&ocirc;ng điệp của chủ nh&acirc;n (doanh nghiệp) để hiệu quả quảng c&aacute;o, chi&ecirc;u thị đạt cao nhất.</p> <p>Muốn vậy,&nbsp;<strong>In tờ rơi</strong>&nbsp;(tờ bướm, leaflet) phải đạt được c&aacute;c yếu tố sau đ&acirc;y:</p> <p>* Đẹp, đặc trưng, đặc biệt v&agrave; gi&agrave;u cảm x&uacute;c.</p> <p>* Ngắn gọn, dễ hiểu, n&ecirc;u được vấn đề cốt l&otilde;i (trọng t&acirc;m của th&ocirc;ng điệp hay chiến dịch quảng c&aacute;o).</p> <p>* Ph&ugrave; hợp với từng đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng mục ti&ecirc;u kh&aacute;c nhau (v&iacute; dụ: Kh&aacute;ch h&agrave;ng tuổi teen, phải c&oacute; thiết kế sinh động, ấn tượng; Kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&iacute; thức: m&agrave;u sắc v&agrave; phong c&aacute;ch phải chững chạc; Kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; nội trợ, th&igrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu về h&igrave;nh thức, nội dung cũng phải ph&ugrave; hợp,...).</p> <p>* Đến tay kh&aacute;ch h&agrave;ng mục ti&ecirc;u đ&uacute;ng thời điểm.</p> <p>V&igrave; c&aacute;c l&yacute; do tr&ecirc;n, việc thiết kế &nbsp;<strong>in ấn tờ rơi tờ</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>gấp</strong>&nbsp;phải đảm bảo c&aacute;c yếu tố như: h&igrave;nh ảnh phải r&otilde; r&agrave;ng sắc n&eacute;t đạt thẩm mỹ cao, bố cục th&ocirc;ng tin sản phẩm phải khoa học, dễ hiểu, c&ocirc; đọng, m&agrave;u sắc in cần đẹp mắt ấn tượng.</p>
0 VNĐ