In Bao Thư View larger

In Bao Thư

New

Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng phong bì thư như một phần chiến lược marketing. Khi bạn gửi cho những khách hàng những tài liệu, thông tin. Nó có thể tăng cường những nỗ lực và hình ảnh của thương hiệu của bạn. Nó sẽ bổ trợ tốt cho nội dung mà người nhận đọc được ở bên trong.Có rất nhiều loại phong bì với kích thước và hình dáng khác nhau.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

Data sheet

Chất liệu in offset/kỹ thuật số
Quy cách 12cm*22cm, 17cm*22cm, 25cm*35cm
Màu sắc tùy nhu cầu

More info

Trong lĩnh vực quảng cáo thì in bao thư là cách giới thiệu thương hiệu bạn đến với nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Vai trò của bao thư thư ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc xây dựng một thương hiệu mạnh và nhất quán.Việc in ấn bao thư không những chỉ có tác dụng bảo vệ, mô tả và giới thiệu sản phẩm của công ty hay doanh nghiệp mà nó còn chứa đựng rất nhiều nhân tố tác động đến khách hàng và việc quyết định lựa chọn mua hàng của họ.

Sử dụng công nghệ in offset để in bao thư

Thông thường khi in ấn nếu in chỉ logo và thiết kế các thông tin cơ bản lên bao thư, người ta sử dụng loại giấy offset trắng. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt khách hàng sử dụng các loại chất liệu giấy mỹ thuật đẹp để dùng nếu bao thư cần màu sắc riêng. Đặc biệt lưu ý không dùng giấy fort trắng hoặc giấy Couche để in bao thư tràn màu đặc biệt là màu đen sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sau khi ra thành phẩm. Khi thiết kế in ấn bao thư cần đảm bảo yếu tố đơn giản, nổi bật những thông tin cần thiết. Tránh thiết kế bao thư nhiều màu, sử dụng hoạ tiết chìm để làm cho bao thư đẹp hơn, sang trọng hơn. Nội dung in bao thường có logo, tên công ty, địa chỉ liên lạc hoặc biểu tượng thương hiệu.

Kỹ thuật gia công thành phẩm sau khi in bao thư

bao thư được bế thành hình sau đó dán lại, mép dán phong kín có lớp keo chờ hoặc băng dính dán thuận tiện cho người sử dụng chúng. Trong một số trường hợp đảm bảo tính sang trọng, còn sử dụng công nghệ bế nổi, ép kim trên bề mặt khi làm bao thư, hoặc sử dụng các hình thức phủ UV định hình hoặc cán màng và sử dụng một số chất liệu giấy để in ấn như: offset, couches, kraft…

Kích thước vừa để làm bao thư nhỏ: 12cm*22cm ( bao thư 1/3 A4).

Kích thước vừa cho bao thư A5: 17cm*22cm ( bao thư a5)

Kích thước vừa cho profile hay in catalogue : 25cm*35cm ( bao thư a4).

Bên cạnh đó còn có 1 số loại bao thư đẹp được làm đặc biệt có cửa sổ bóng kính ( chất liệu mica ). bao thư được bế khuôn hình chữ nhật hoặc hình logo công ty.Khi đặt làm  bao thư, giá cả phụ thuộc vào số lượng ít hay số lượng nhiều, định lượng và nguyên liệu giấy được chọn làm bao thư. Tuỳ từng yêu cầu mà bao thư có thể được in trên công nghệ offset hoặc in kỹ thuật số ( Digital ).

Đến với Vietartstore.com, Quý Khách sẽ được tư vấn thiết kế bao thư mới lạ cùng kỹ thật in hiện đại cho hình ảnh đẹp, sắc nét. Ngoài ra quý khách còn được cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất, chính sách giá ưu đãi nhất, dịch vụ cung ứng nhanh nhất.

Reviews

Write a review

In Bao Thư

In Bao Thư

Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng phong bì thư như một phần chiến lược marketing. Khi bạn gửi cho những khách hàng những tài liệu, thông tin. Nó có thể tăng cường những nỗ lực và hình ảnh của thương hiệu của bạn. Nó sẽ bổ trợ tốt cho nội dung mà người nhận đọc được ở bên trong.Có rất nhiều loại phong bì với kích thước và hình dáng khác nhau.

Write a review

30 other products in the same category:

In Bao Thư <p>Trong lĩnh vực quảng c&aacute;o th&igrave; in bao thư l&agrave; c&aacute;ch giới thiệu thương hiệu bạn đến với nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng hơn. Vai tr&ograve; của bao thư thư ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n quan trọng hơn trong việc x&acirc;y dựng một thương hiệu mạnh v&agrave; nhất qu&aacute;n.Việc in ấn bao thư kh&ocirc;ng những chỉ c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ, m&ocirc; tả v&agrave; giới thiệu sản phẩm của c&ocirc;ng ty hay doanh nghiệp m&agrave; n&oacute; c&ograve;n chứa đựng rất nhiều nh&acirc;n tố t&aacute;c động đến kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; việc quyết định lựa chọn mua h&agrave;ng của họ.</p> <p>Sử dụng c&ocirc;ng nghệ in offset để in bao thư</p> <p>Th&ocirc;ng thường khi in ấn nếu in chỉ logo v&agrave; thiết kế c&aacute;c th&ocirc;ng tin cơ bản l&ecirc;n bao thư, người ta sử dụng loại giấy offset trắng. Tuy nhi&ecirc;n trong một số trường hợp đặc biệt kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng c&aacute;c loại chất liệu giấy mỹ thuật đẹp để d&ugrave;ng nếu bao thư cần m&agrave;u sắc ri&ecirc;ng. Đặc biệt lưu &yacute; kh&ocirc;ng d&ugrave;ng giấy fort trắng hoặc giấy Couche để in bao thư tr&agrave;n m&agrave;u đặc biệt l&agrave; m&agrave;u đen sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sau khi ra th&agrave;nh phẩm. Khi thiết kế in ấn bao thư cần đảm bảo yếu tố đơn giản, nổi bật những th&ocirc;ng tin cần thiết. Tr&aacute;nh thiết kế bao thư nhiều m&agrave;u, sử dụng hoạ tiết ch&igrave;m để l&agrave;m cho bao thư đẹp hơn, sang trọng hơn. Nội dung in bao thường c&oacute; logo, t&ecirc;n c&ocirc;ng ty, địa chỉ li&ecirc;n lạc hoặc biểu tượng thương hiệu.</p> <p>Kỹ thuật gia c&ocirc;ng th&agrave;nh phẩm sau khi in bao thư</p> <p>bao thư được bế th&agrave;nh h&igrave;nh sau đ&oacute; d&aacute;n lại, m&eacute;p d&aacute;n phong k&iacute;n c&oacute; lớp keo chờ hoặc băng d&iacute;nh d&aacute;n thuận tiện cho người sử dụng ch&uacute;ng. Trong một số trường hợp đảm bảo t&iacute;nh sang trọng, c&ograve;n sử dụng c&ocirc;ng nghệ bế nổi, &eacute;p kim tr&ecirc;n bề mặt khi l&agrave;m bao thư, hoặc sử dụng c&aacute;c h&igrave;nh thức phủ UV định h&igrave;nh hoặc c&aacute;n m&agrave;ng v&agrave; sử dụng một số chất liệu giấy để in ấn như: offset, couches, kraft&hellip;</p> <p>K&iacute;ch thước vừa để l&agrave;m bao thư nhỏ: 12cm*22cm ( bao thư 1/3 A4).</p> <p>K&iacute;ch thước vừa cho bao thư A5: 17cm*22cm ( bao thư a5)</p> <p>K&iacute;ch thước vừa cho profile hay in catalogue : 25cm*35cm ( bao thư a4).</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; 1 số loại bao thư đẹp được l&agrave;m đặc biệt c&oacute; cửa sổ b&oacute;ng k&iacute;nh ( chất liệu mica ). bao thư được bế khu&ocirc;n h&igrave;nh chữ nhật hoặc h&igrave;nh logo c&ocirc;ng ty.Khi đặt l&agrave;m &nbsp;bao thư, gi&aacute; cả phụ thuộc v&agrave;o số lượng &iacute;t hay số lượng nhiều, định lượng v&agrave; nguy&ecirc;n liệu giấy được chọn l&agrave;m bao thư. Tuỳ từng y&ecirc;u cầu m&agrave; bao thư c&oacute; thể được in tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ offset hoặc in kỹ thuật số ( Digital ).</p> <p>Đến với Vietartstore.com, Qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được tư vấn thiết kế bao thư mới lạ c&ugrave;ng kỹ thật in hiện đại cho h&igrave;nh ảnh đẹp, sắc n&eacute;t. Ngo&agrave;i ra qu&yacute; kh&aacute;ch c&ograve;n được cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất, ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; ưu đ&atilde;i nhất, dịch vụ cung ứng nhanh nhất.</p> <p> </p>
0 VNĐ