Phù Điêu Phúc Lộc Thọ Về Trời View larger

Phù Điêu Phúc Lộc Thọ Về Trời

New

Cùng ý nghĩa với Lịch Phù Điêu Phúc Lộc Thọ tròn  Phúc Lộc Thọ Phù Điêu lớn, Lịch Phù Điêu Phúc Lộc Thọ Về Trời cũng mang ý nghĩa mang lại 3 điều may mắn, thịnh vượng và sức khỏe đến cho gia đình. Tam Đa Phúc Lộc Thọ mang nguyên khí của Lục Tinh, Bạch Tinh và Kim Tinh có tác dụng rất lớn trong vận phát.

More details

1,400,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Composite, khung gỗ nền MDF cao cấp, nhũ vàng
Quy cách Kích Thước Khung: 55x80cm Kích Thước Bloc: 16x24cm (mặc định) - 20x30cm/30x40cm (tùy chọn)
Màu sắc Nhung đỏ (mặc định) - Vải xanh/Gỗ đen (tùy chọn)
Bao bì Thùng giấy bảo vệ

More info

Không giống như những dòng lịch Tết khác, lịch phù điêu mang đến phong một cách sang trọng và nổi bật hơn hẳn. Ngoài mang đến sự may mắn, tài lộc cho người được tặng, lịch phù điêu phong thủy còn có giá trị sử dụng cao, chỉ cần thay mới block lịch mỗi năm là có thể dùng được trong thời gian dài. Hai dòng chữ An Khang Thịnh Vượng và Vạn Sự như ý được đúc nổi với phong cách thư pháp.

Ý Nghĩa Lịch Tết 2015 Phúc Lộc Thọ

Cùng ý nghĩa với Lịch Phù Điêu Phúc Lộc Thọ tròn và Phúc Lộc Thọ Phù Điêu lớn, Lịch Phù Điêu Phúc Lộc Thọ Về Trời cũng mang ý nghĩa mang lại 3 điều may mắn, thịnh vượng và sức khỏe đến cho gia đình. Tam Đa Phúc Lộc Thọ mang nguyên khí của Lục Tinh, Bạch Tinh và Kim Tinh có tác dụng rất lớn trong vận phát.

Những gia đình làm ăn lớn thường trân trọng đặt tượng Tam Đa Phúc, Lộc, Thọ ở phòng khách để cầu may mắn, hạnh phúc, tấn tới trong đường làm ăn, con cháu sum vầy hòa thuận. 

Cách Treo Lịch Phúc Lộc Thọ

Lịch Phúc Lộc Thọ nên được treo ở phòng làm việc, phòng khách, văn phòng, sảnh lớn của công ty. Khi treo, gia chủ nên treo ở nơi cao và trang trọng, mặt hướng ra ngoài cửa để đón phúc khí vào nhà.

Nếu có nhu cầu lớn hơn, quý khách của thể xem thêm Phúc Lộc Thọ Phù Điêu Lớn nền gỗ và nền nhung, phù điêu của lịch này lớn hơn và dầy hơn, thích hợp cho những không gian rộng lớn.

Sản phẩm được làm hoàn toàn bằng thủ công.

– Bản lớn được làm từ gỗ bao vải nhung.

– Viền khung làm bằng gỗ.

 – Hoa văn làm từ vật liệu composite rất bền + bột đá + bột đồng, …

_ Khách hàng có thể đặt thêm chân lịch hoặc mạ thêm tên công ty (tính phí)

– Bên cạnh việc tạo nên nét sang trọng, quý phái cho Phòng khách/Văn phòng của bạn. Khung lịch phong thủy này còn có độ bền rất tốt. Có thể dùng qua nhiều năm. Khách hàng chỉ cần thay Bloc lịch mới vào.

Reviews

Write a review

Phù Điêu Phúc Lộc Thọ Về Trời

Phù Điêu Phúc Lộc Thọ Về Trời

Cùng ý nghĩa với Lịch Phù Điêu Phúc Lộc Thọ tròn  Phúc Lộc Thọ Phù Điêu lớn, Lịch Phù Điêu Phúc Lộc Thọ Về Trời cũng mang ý nghĩa mang lại 3 điều may mắn, thịnh vượng và sức khỏe đến cho gia đình. Tam Đa Phúc Lộc Thọ mang nguyên khí của Lục Tinh, Bạch Tinh và Kim Tinh có tác dụng rất lớn trong vận phát.

Write a review

30 other products in the same category:

Phù Điêu Phúc Lộc Thọ Về Trời <p>Kh&ocirc;ng giống như những d&ograve;ng&nbsp;<a href="/vadmin/\&quot;http:/www.lichphudieu.com/search/label/L%E1%BB%8Bch%20T%E1%BA%BFt%202015\&quot;"><strong>lịch Tết</strong></a>&nbsp;kh&aacute;c,&nbsp;<a href="/vadmin/\&quot;http:/www.lichphudieu.com/\&quot;">lịch ph&ugrave; đi&ecirc;u</a>&nbsp;mang đến phong một c&aacute;ch sang trọng v&agrave; nổi bật hơn hẳn. Ngo&agrave;i mang đến sự may mắn, t&agrave;i lộc cho người được tặng, lịch ph&ugrave; đi&ecirc;u phong thủy c&ograve;n c&oacute; gi&aacute; trị sử dụng cao, chỉ cần thay mới block lịch mỗi năm l&agrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng được trong thời gian d&agrave;i. Hai d&ograve;ng chữ An Khang Thịnh Vượng v&agrave; Vạn Sự như &yacute; được đ&uacute;c nổi với phong c&aacute;ch thư ph&aacute;p.</p> <h4>&Yacute; Nghĩa Lịch Tết 2015 Ph&uacute;c Lộc Thọ</h4> <p>C&ugrave;ng &yacute; nghĩa với&nbsp;<a href="/vadmin/\&quot;http:/www.lichphudieu.com/2014/11/lich-tet-2015-phu-ieu-phuc-loc-tho-phat.html\&quot;">Lịch Ph&ugrave; Đi&ecirc;u Ph&uacute;c Lộc Thọ tr&ograve;n</a>&nbsp;v&agrave;&nbsp;<a href="/vadmin/\&quot;http:/www.lichphudieu.com/2014/11/lich-tet-cao-cap-2015-phu-ieu-phuc-loc.html\&quot;">Ph&uacute;c Lộc Thọ Ph&ugrave; Đi&ecirc;u lớn</a>, Lịch Ph&ugrave; Đi&ecirc;u Ph&uacute;c Lộc Thọ Về Trời cũng mang &yacute; nghĩa mang lại<strong>&nbsp;</strong><strong>3 điều may mắn, thịnh vượng v&agrave; sức khỏe</strong>&nbsp;đến cho gia đ&igrave;nh. Tam Đa Ph&uacute;c Lộc Thọ mang nguy&ecirc;n kh&iacute; của Lục Tinh, Bạch Tinh v&agrave; Kim Tinh c&oacute;&nbsp;<strong>t&aacute;c dụng rất lớn trong vận ph&aacute;t</strong>.<br /> <br /> Những gia đ&igrave;nh l&agrave;m ăn lớn thường tr&acirc;n trọng đặt tượng Tam Đa Ph&uacute;c, Lộc, Thọ ở ph&ograve;ng kh&aacute;ch để cầu may mắn, hạnh ph&uacute;c, tấn tới trong đường l&agrave;m ăn, con ch&aacute;u sum vầy h&ograve;a thuận.&nbsp;</p> <h4>C&aacute;ch Treo Lịch Ph&uacute;c Lộc Thọ</h4> <p>Lịch Ph&uacute;c Lộc Thọ n&ecirc;n được&nbsp;<strong>treo ở ph&ograve;ng l&agrave;m việc, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, văn ph&ograve;ng, sảnh lớn</strong>&nbsp;của c&ocirc;ng ty. Khi treo, gia chủ n&ecirc;n&nbsp;<strong>treo ở nơi cao v&agrave; trang trọng, mặt hướng ra ngo&agrave;i</strong>&nbsp;cửa để đ&oacute;n ph&uacute;c kh&iacute; v&agrave;o nh&agrave;.<br /> <br /> Nếu c&oacute; nhu cầu lớn hơn, qu&yacute; kh&aacute;ch của thể xem th&ecirc;m&nbsp;<a href="/vadmin/\&quot;http:/www.lichphudieu.com/2014/11/lich-tet-cao-cap-2015-phu-ieu-phuc-loc.html\&quot;">Ph&uacute;c Lộc Thọ Ph&ugrave; Đi&ecirc;u Lớn</a>&nbsp;nền gỗ v&agrave;&nbsp;<a href="/vadmin/\&quot;http:/www.lichphudieu.com/2014/10/lich-tet-2015-at-mui-phuc-loc-tho.html\&quot;">nền nhung</a>, ph&ugrave; đi&ecirc;u của lịch n&agrave;y lớn hơn v&agrave; dầy hơn, th&iacute;ch hợp cho những kh&ocirc;ng gian rộng lớn.</p> <p>Sản phẩm được l&agrave;m ho&agrave;n to&agrave;n bằng thủ c&ocirc;ng.</p> <p>&ndash; Bản lớn được l&agrave;m từ gỗ bao vải nhung.</p> <p>&ndash; Viền khung l&agrave;m bằng gỗ.</p> <p>&nbsp;&ndash; Hoa văn l&agrave;m từ vật liệu composite rất bền + bột đ&aacute; + bột đồng, &hellip;</p> <p><span lang="EN-US">_ Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể đặt th&ecirc;m ch&acirc;n lịch hoặc mạ th&ecirc;m t&ecirc;n c&ocirc;ng ty (t&iacute;nh ph&iacute;)</span></p> <p>&ndash; B&ecirc;n cạnh việc tạo n&ecirc;n n&eacute;t sang trọng, qu&yacute; ph&aacute;i cho Ph&ograve;ng kh&aacute;ch/Văn ph&ograve;ng của bạn. Khung lịch phong thủy n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; độ bền rất tốt. C&oacute; thể d&ugrave;ng qua nhiều năm. Kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ cần thay Bloc lịch mới v&agrave;o.</p>
1,400,000 VNĐ