Thiết kế Wobller Ngọc Thủy

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Trong hệ thống các hạng mục POSM, Wobbler được xem là hạng mục được đầu tư nhiều nhất về chất xám cũng như chi phí để thiết kế, sản xuất nhưng ít khi Wobbler được đầu tư đúng mực. Tuy nhiên Wobbler luôn tạo sự chú ý đặc biệt trên các quầy kệ hàng hay cửa hàng trưng bày, nhất là trong các ngành hàng điện lạnh, máy lạnh, tủ lạnh, Tivi các loại máy giặt…

Wobbler được làm gì?

Wobbler hay gọi là con nhảy quảng cáo được sử dụng nhiều nhất để quảng cáo các sản phẩm trong ngành hàng tiêu dùng, ngành thuốc, đồ chơi . . . đặc biệt là đồ điện gia dụng

Thiết kế wobbler như thế nào?

Thiết kế Wobbler đòi hỏi phải mang tính thẩm mỹ, tính sáng tạo, tính khác biệt để nhằm mục tiêu tạo sự cuốn hút người xem, thông thường wobbler được thiết kế dựa trên những icon thương hiệu, hay những biểu tượng của thương hiệu, đôi khi là một hình ảnh ngộ nghĩnh nói lên cá tính của thương hiệu đó.

Kích thước thông thường của Wobbler tùy thuộc vào yêu cầu tuy nhiên thông thường khoảng 10cm*12cm, 12*15cm tuy nhiên không quá vượt 30 cm vì sẽ làm mẫu thiết kế quá lớn khó sản xuất hoặc giá thành cao.

Wobbler được in như thế nào? 

Thông thường khách hàng in bằng giấy Bristol 300 in một mặt để tạo độ đứng, trong một số trường hợp khách hàng có thể in trên nhựa PVC nếu sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, tuy nhiên phải in với số lượng lớn tối thiểu từ 5000 con, giá thành cũng khá cao.

Wobbler gồm có wobbler kẹp sắt, wobbler để bàn, hoặc wobbler kẹp nhựa, dán gắn vào những nơi muốn tô điểm thêm cho sản phẩm.

Wobbler sử dụng ở đâu?

Thông thường wobbler được trưng bày tại các quầy, kệ trong siêu thị hoặc cửa hàng trưng bày sản phẩm, một số trường hợp được gắn trực tiếp lên bao bì hộp của sản phẩm để thu hút người tiêu dùng. Ngoài ra còn được sử dụng trong các sự kiện ra mắt giới thiệu sản phẩm, đặc biệt đôi khi còn được gắn vào tạp chí quảng cáo cùng với printad.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ và các chương trình khuyến mãi xin quý khách vui lòng liên hệ:

Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thiên - 094 837 1818

Tư vấn giá cả: Ms. Như Yến - 0909 981 181

 

 

Reviews

Write a review

Thiết kế Wobller Ngọc Thủy

Thiết kế Wobller Ngọc Thủy

Write a review

2 other products in the same category:

Thiết kế Wobller Ngọc Thủy <p>Trong hệ thống c&aacute;c hạng mục <a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>POSM</strong></a>,<strong> Wobbler</strong> được xem l&agrave; hạng mục được đầu tư nhiều nhất về chất x&aacute;m cũng như chi ph&iacute; để thiết kế, sản xuất nhưng &iacute;t khi Wobbler được đầu tư đ&uacute;ng mực. Tuy nhi&ecirc;n <a href="http://thietkethicongposm.com/">Wobbler </a>lu&ocirc;n tạo sự ch&uacute; &yacute; đặc biệt tr&ecirc;n c&aacute;c quầy kệ h&agrave;ng hay cửa h&agrave;ng trưng b&agrave;y, nhất l&agrave; trong c&aacute;c ng&agrave;nh h&agrave;ng điện lạnh, m&aacute;y lạnh, tủ lạnh, Tivi c&aacute;c loại m&aacute;y giặt&hellip;</p> <p><strong>Wobbler được l&agrave;m g&igrave;?</strong></p> <p><a href="http://thietkethicongposm.com/">Wobbler hay gọi l&agrave; con nhảy quảng c&aacute;o</a> được sử dụng nhiều nhất để quảng c&aacute;o c&aacute;c sản phẩm trong ng&agrave;nh h&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng, ng&agrave;nh thuốc, đồ chơi . . . đặc biệt l&agrave; đồ điện gia dụng</p> <p><strong>Thiết kế wobbler như thế n&agrave;o?</strong></p> <p>Thiết kế Wobbler đ&ograve;i hỏi phải mang t&iacute;nh thẩm mỹ, t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, t&iacute;nh kh&aacute;c biệt để nhằm mục ti&ecirc;u tạo sự cuốn h&uacute;t người xem, th&ocirc;ng thường wobbler được thiết kế dựa tr&ecirc;n những icon thương hiệu, hay những biểu tượng của thương hiệu, đ&ocirc;i khi l&agrave; một h&igrave;nh ảnh ngộ nghĩnh n&oacute;i l&ecirc;n c&aacute; t&iacute;nh của thương hiệu đ&oacute;.</p> <p>K&iacute;ch thước th&ocirc;ng thường của Wobbler t&ugrave;y thuộc v&agrave;o y&ecirc;u cầu tuy nhi&ecirc;n th&ocirc;ng thường khoảng 10cm*12cm, 12*15cm tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng qu&aacute; vượt 30 cm v&igrave; sẽ l&agrave;m mẫu thiết kế qu&aacute; lớn kh&oacute; sản xuất hoặc gi&aacute; th&agrave;nh cao.</p> <p><strong>Wobbler được in như thế n&agrave;o?&nbsp;</strong></p> <p>Th&ocirc;ng thường kh&aacute;ch h&agrave;ng in bằng giấy Bristol 300 in một mặt để tạo độ đứng, trong một số trường hợp kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể in tr&ecirc;n nhựa PVC nếu sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, tuy nhi&ecirc;n phải in với số lượng lớn tối thiểu từ 5000 con, gi&aacute; th&agrave;nh cũng kh&aacute; cao.</p> <p><strong>Wobbler gồm c&oacute; wobbler kẹp sắt, wobbler để b&agrave;n, hoặc wobbler kẹp nhựa, d&aacute;n gắn v&agrave;o những nơi muốn t&ocirc; điểm th&ecirc;m cho sản phẩm.</strong></p> <p><strong>Wobbler sử dụng ở đ&acirc;u?</strong></p> <p>Th&ocirc;ng thường wobbler được trưng b&agrave;y tại c&aacute;c quầy, kệ trong si&ecirc;u thị hoặc cửa h&agrave;ng trưng b&agrave;y sản phẩm, một số trường hợp được gắn trực tiếp l&ecirc;n bao b&igrave; hộp của sản phẩm để thu h&uacute;t người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n được sử dụng trong c&aacute;c sự kiện ra mắt giới thiệu sản phẩm, đặc biệt đ&ocirc;i khi c&ograve;n được gắn v&agrave;o tạp ch&iacute; quảng c&aacute;o c&ugrave;ng với printad.</p> <p><strong>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về dịch vụ v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i xin qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</strong></p> <p>Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 094 837 1818</p> <p>Tư vấn gi&aacute; cả: Ms. Như Yến - 0909 981 181</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
0 VNĐ