Standee - Kệ chữ X lắp ráp dễ dàng.

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Standee hay còn gọi là kệ X  là một trong những vật tư quảng cáo được nhiều người quan tâm nhất hiện nay, nó đem lại nhiều lợi ích cũng như sự tiện lợi cho người dùng , bạn có thể dễ dàng mang theo bên người nhờ trọng lượng nhẹ của standee, bạn có thể xếp gọn và bỏ vào túi đựng kèm theo khi mua sản phẩm.

Khi dùng  Standee bạn có thể tăng giảm chiều cao từ 160 cm lên đến 180 cm hoặc giảm về kích thước bất kỳ mà bạn muốn. Sự thay đổi dựa vào các trục ống hoạt động theo cách nén khí của Standee bằng cách mở và xoay theo chiều ngược của 2 trục trên và dưới. Hầu hết các loại  kệ X  hay một số người quen gọi là Standee đều xuất xứ từ Trung Quốc và được cấu tạo bởi 2 thành phần là nhôm và nhựa. Standee Hàn Quốc chất lượng hơn rất nhiều nhưng giá gấp 2, 3 lần vì vậy nó là trở ngại lớn đối với doanh nghiệp.

Kệ X, giá chữ X là một khung có cấu trúc hình chữ X, rất cứng cáp, có kết cấu sao cho gắn được những tờ in nội dung quảng cáo như bạt hiflex, pp, Decal…

Kệ X hay standee rất đa dạng, có thể được làm với rất nhiều kích cỡ khác nhau, thiết kế hình dáng trang trí khác nhau và vật liệu khác nhau như nhôm, nhựa, hoặc hợp kim nhôm nhựa. Những yếu tố đó cũng quyết định đến mức giá của từng loại kệ X khác nhau.

Kích thước từ 60 x 160 cm lên 80 x 180 cm

Để biết thêm thông tin về dịch vụ và các chương trình khuyến mãi khách hàng vui lòng liên hệ:

Tư vấn thiết kế:   Mr. Đỗ Thiên - 093 837 1818

Tư vấn về giá cả: MS. Như Yến - 0909 981 181

Reviews

Write a review

Standee - Kệ chữ X lắp ráp dễ dàng.

Standee - Kệ chữ X lắp ráp dễ dàng.

Write a review

12 other products in the same category:

Standee - Kệ chữ X lắp ráp dễ dàng. <p><strong><a href="http://thietkethicongposm.com/">Standee</a></strong>&nbsp;hay c&ograve;n gọi&nbsp;l&agrave; kệ X &nbsp;l&agrave;&nbsp;một trong những vật tư quảng c&aacute;o được nhiều người quan t&acirc;m nhất hiện nay, n&oacute; đem lại nhiều lợi &iacute;ch cũng như sự tiện lợi cho người d&ugrave;ng , bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng mang theo b&ecirc;n người nhờ trọng lượng nhẹ của standee,&nbsp;bạn c&oacute; thể xếp gọn&nbsp;v&agrave;&nbsp;bỏ v&agrave;o t&uacute;i đựng k&egrave;m theo khi mua <a href="http://thietkethicongposm.com/">sản phẩm</a>.</p> <p>Khi d&ugrave;ng &nbsp;<a href="http://thietkethicongposm.com/">Standee</a>&nbsp;bạn c&oacute; thể tăng giảm chiều cao từ 160 cm l&ecirc;n đến 180 cm hoặc giảm về k&iacute;ch thước bất kỳ m&agrave; bạn muốn. Sự thay đổi dựa v&agrave;o c&aacute;c trục ống hoạt động theo c&aacute;ch n&eacute;n kh&iacute; của&nbsp;Standee&nbsp;bằng c&aacute;ch mở v&agrave; xoay theo chiều ngược của 2 trục tr&ecirc;n v&agrave; dưới. Hầu hết c&aacute;c loại&nbsp;&nbsp;kệ X &nbsp;hay một số người quen gọi l&agrave;&nbsp;Standee&nbsp;đều xuất xứ từ Trung Quốc v&agrave; được cấu tạo bởi 2 th&agrave;nh phần l&agrave; nh&ocirc;m v&agrave; nhựa. Standee H&agrave;n Quốc chất lượng hơn rất nhiều nhưng gi&aacute; gấp 2, 3 lần v&igrave; vậy n&oacute; l&agrave; trở ngại lớn đối với doanh nghiệp.</p> <p>Kệ X, gi&aacute; chữ X l&agrave; một khung c&oacute; cấu tr&uacute;c h&igrave;nh chữ X, rất cứng c&aacute;p, c&oacute; kết cấu sao cho gắn được những tờ in nội dung quảng c&aacute;o như bạt hiflex, pp, Decal&hellip;</p> <p>Kệ X hay standee rất đa dạng, c&oacute; thể được l&agrave;m với rất nhiều k&iacute;ch cỡ kh&aacute;c nhau, thiết kế h&igrave;nh d&aacute;ng trang tr&iacute; kh&aacute;c nhau v&agrave; vật liệu kh&aacute;c nhau như nh&ocirc;m, nhựa, hoặc hợp kim nh&ocirc;m nhựa. Những yếu tố đ&oacute; cũng quyết định đến mức gi&aacute; của từng loại kệ X kh&aacute;c nhau.</p> <p>K&iacute;ch thước từ&nbsp;<strong>60 x 160 cm l&ecirc;n 80 x 180 cm</strong></p> <p>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về dịch vụ v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p><strong>Tư vấn thiết kế</strong>: &nbsp; Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 093 837 1818</p> <p><strong>Tư vấn về gi&aacute; cả:</strong>&nbsp;MS. Như Yến - 0909 981 181</p>
0 VNĐ