Standee de ban de roi

New

This product is no longer in stock

80,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu mica, nhựa...
Quy cách 15x12cm
Màu sắc Trắng, đế đen hoặc trắng
Bao bì chuyên dụng màu đen

More info

Standee để bàn.

Standee để bàn hay giá X để bàn là vật phẩm quảng cáo phổ biến hiện nay tại các công ty, bàn hội nghị, bàn tiệc...
Việc sử dụng một standee để bàn đem lại nhiều lợi ích:
Có lợi thế nhỏ, gọn, nhẹ, sáng đẹp chi phí cực thấp nên được sử dụng nhiều tại các bàn họp, bàn trưng bày sản phẩm các hội chợ, quầy tiếp tân, buổi lễ khởi công, siêu thị, nhà thuốc, bến xe, …
Tùy theo yêu cầu về kích cỡ, màu sắc, hình dạng…trên các chất liệu Mica, gỗ, inox, dán kiếng hoặc không dán kiếng…

Standee được thiết kế dạng đế rời, sử dụng dễ tháo gỡ thuận tiện. Vietart cung cấp nhiều mẫu mã đa dạng, thích hợp việc để những tấm quảng cáo, menu, tờ rơi với nhiều kích thước khác nhau: A4, A5...theo yêu cầu của khách hàng.

Bộ sản phẩm standee để bàn sẽ giúp bạn dễ dàng gây được sự chú ý của khách hàng, đối tác tại các vị trí trung tâm.

Hãy liên hệ ngay với Vietartstore để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm.

Vietartstore hân hạnh mang đến giải pháp kinh doanh cho đơn vị bạn!

Reviews

Write a review

Standee de ban de roi

Standee de ban de roi

Write a review

12 other products in the same category:

Standee de ban de roi <h2><strong>Standee để b&agrave;n.</strong></h2> <p>Standee để b&agrave;n hay gi&aacute; X để b&agrave;n l&agrave; vật phẩm quảng c&aacute;o phổ biến hiện nay tại c&aacute;c c&ocirc;ng ty, b&agrave;n hội nghị, b&agrave;n tiệc...<br />Việc sử dụng một standee để b&agrave;n đem lại nhiều lợi &iacute;ch:<br />C&oacute; lợi thế nhỏ, gọn, nhẹ, s&aacute;ng đẹp chi ph&iacute; cực thấp n&ecirc;n được sử dụng nhiều tại c&aacute;c b&agrave;n họp, b&agrave;n trưng b&agrave;y sản phẩm c&aacute;c hội chợ, quầy tiếp t&acirc;n, buổi lễ khởi c&ocirc;ng, si&ecirc;u thị, nh&agrave; thuốc, bến xe, &hellip;<br />T&ugrave;y theo y&ecirc;u cầu về k&iacute;ch cỡ, m&agrave;u sắc, h&igrave;nh dạng&hellip;tr&ecirc;n c&aacute;c chất liệu Mica, gỗ, inox, d&aacute;n kiếng hoặc kh&ocirc;ng d&aacute;n kiếng&hellip;</p> <p>Standee được thiết kế dạng đế rời, sử dụng dễ th&aacute;o gỡ thuận tiện. Vietart cung cấp nhiều mẫu m&atilde; đa dạng, th&iacute;ch hợp việc để những tấm quảng c&aacute;o, menu, tờ rơi với nhiều k&iacute;ch thước kh&aacute;c nhau: A4, A5...theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /><br />Bộ sản phẩm standee để b&agrave;n sẽ gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng g&acirc;y được sự ch&uacute; &yacute; của kh&aacute;ch h&agrave;ng, đối t&aacute;c tại c&aacute;c vị tr&iacute; trung t&acirc;m.</p> <p>H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với<strong> Vietartstore</strong> để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm.</p> <p><strong>Vietartstore h&acirc;n hạnh mang đến giải ph&aacute;p kinh doanh cho đơn vị bạn!</strong></p>
80,000 VNĐ