Shefl Talker - bắt mắt người nhìn

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Shelf Talker là một trong số các POSM được gắn tại các điểm bán hàng và thường thấy trong siêu thị.

Shelf talker có thể làm từ rất nhiều vật liệu, thông dụng nhất vẫn là: mica, plactic, PP, decal, formec... Có thể kết hợp với kẹp lò xo, đèn led để thêm phần nổi bật ...

Việcthiết kế Shelf talker đòi hỏi tính thẩm mỹ cao do thường đặc ngay tầm mắt và có khả năng đứng vững nếu khách hàng lỡ may va chạm vào.

Trong hệ thống POSM, Shelf Talker được xem là một trong những hạng mục được đầu tư nhiều nhất về chất xám cũng như chi phí để thiết kế, sản xuất, chính vì thế mà ít khi Shelf Talker được đầu tư đúng mực. Tuy nhiên Shelf Talker luôn tạo sự chú ý đặc biệt trên các quầy kệ hàng hay cửa hàng trưng bày, nhất là trong các ngành hàng điện lạnh, máy lạnh, tủ lạnh, Tivi, các loại máy giặt...

Thiết kế Shelf Talker như thế nào?

Thiết kế Shelf Talker đòi hỏi phải mang tính thẩm mỹ, tính sáng tạo, tính khác biệt để nhằm mục tiêu tạo sự cuốn hút người xem, thông thường Shelf Talker được thiết kế dựa trên những icon thương hiệu, hay những biểu tượng của thương hiệu, đôi khi là một hình ảnh ngộ nghĩnh nói lên cá tính của thương hiệu đó.

Shelf Talker được in như thế nào?

Thông thường khách hàng in bằng giấy Bristol 300 in một mặt để tạo độ đứng, trong một số trường hợp khách hàng có thể in trên nhựa PVC nếu sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, tuy nhiên phải in với số lượng lớn tối thiểu từ 5000 con, giá thành cũng khá cao.

Shelf Talker sử dụng ở đâu?

Shelf Talker được dùng nhiều nhất tại các siêu thị, cửa hàng, các nhà thuốc.v.v.v.. Thay cho các cờ treo và các cách thức quảng cáo khác. Đặc điểm của chúng nhỏ gọn mà vẫn thu hút khách hàng chú ý đến, chi phí quảng cáo rẻ đẹp & tiện dụng. Được các nhà kinh doanh dùng cho chương trình khuyến mãi giảm giá hay sản phẩm mới hoặc sản phẩm tốt nhất.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ và các chương trình khuyến mãi khách hàng vui lòng liên hệ:

Tư vấn thiết kế:   Mr. Đỗ Thiên - 093 837 1818

Tư vấn về giá cả: MS. Như Yến - 0909 981 181

 

Reviews

Write a review

Shefl Talker - bắt mắt người nhìn

Shefl Talker - bắt mắt người nhìn

Write a review

4 other products in the same category:

Shefl Talker - bắt mắt người nhìn <p><a href="http://thietkethicongposm.com/">Shelf Talker</a> l&agrave; một trong số c&aacute;c POSM được gắn tại c&aacute;c điểm b&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; thường thấy trong si&ecirc;u thị.</p> <p>Shelf talker c&oacute; thể l&agrave;m từ rất nhiều vật liệu, th&ocirc;ng dụng nhất vẫn l&agrave;: mica, plactic, PP, decal, formec... C&oacute; thể kết hợp với kẹp l&ograve; xo, đ&egrave;n led để th&ecirc;m phần nổi bật ...</p> <p>Việc<a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>thiết kế Shelf talker</strong></a>&nbsp;đ&ograve;i hỏi t&iacute;nh thẩm mỹ cao do thường đặc ngay tầm mắt v&agrave; c&oacute; khả năng đứng vững nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng lỡ may va chạm v&agrave;o.</p> <p>Trong <a href="http://thietkethicongposm.com/">hệ thống POSM</a>,&nbsp;Shelf Talker&nbsp;được xem l&agrave; một trong những hạng mục được đầu tư nhiều nhất về chất x&aacute;m cũng như chi ph&iacute; để thiết kế, sản xuất,&nbsp;<em>ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; &iacute;t khi&nbsp;Shelf Talker&nbsp;được đầu tư đ&uacute;ng mực</em>. Tuy nhi&ecirc;n&nbsp;Shelf Talker&nbsp;lu&ocirc;n tạo sự ch&uacute; &yacute; đặc biệt tr&ecirc;n c&aacute;c quầy kệ h&agrave;ng hay cửa h&agrave;ng trưng b&agrave;y, nhất l&agrave; trong c&aacute;c ng&agrave;nh h&agrave;ng điện lạnh, m&aacute;y lạnh, tủ lạnh, Tivi, c&aacute;c loại m&aacute;y giặt...</p> <h3>Thiết kế&nbsp;Shelf Talker&nbsp;như thế n&agrave;o?</h3> <p>Thiết kế Shelf Talker đ&ograve;i&nbsp;hỏi phải mang t&iacute;nh thẩm mỹ, t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, t&iacute;nh kh&aacute;c biệt để nhằm mục ti&ecirc;u tạo sự cuốn h&uacute;t người xem, th&ocirc;ng thường Shelf Talker&nbsp;được thiết kế dựa tr&ecirc;n những icon thương hiệu, hay những biểu tượng của thương hiệu, đ&ocirc;i khi l&agrave; một h&igrave;nh ảnh ngộ nghĩnh n&oacute;i l&ecirc;n c&aacute; t&iacute;nh của thương hiệu đ&oacute;.</p> <h3>Shelf Talker&nbsp;được in như thế n&agrave;o?</h3> <p>Th&ocirc;ng thường kh&aacute;ch h&agrave;ng in bằng giấy Bristol 300 in một mặt để tạo độ đứng, trong một số trường hợp kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể in tr&ecirc;n nhựa PVC nếu sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, tuy nhi&ecirc;n phải in với số lượng lớn tối thiểu từ 5000 con, gi&aacute; th&agrave;nh cũng kh&aacute; cao.</p> <h3>Shelf Talker&nbsp;sử dụng ở đ&acirc;u?</h3> <p>Shelf Talker&nbsp;được d&ugrave;ng nhiều nhất tại c&aacute;c si&ecirc;u thị, cửa h&agrave;ng, c&aacute;c nh&agrave; thuốc.v.v.v.. Thay cho c&aacute;c cờ treo v&agrave; c&aacute;c c&aacute;ch thức quảng c&aacute;o kh&aacute;c. Đặc điểm của ch&uacute;ng nhỏ gọn m&agrave; vẫn thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&uacute; &yacute; đến, chi ph&iacute; quảng c&aacute;o rẻ đẹp & tiện dụng. Được c&aacute;c nh&agrave; kinh doanh d&ugrave;ng cho chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i giảm gi&aacute; hay sản phẩm mới hoặc sản phẩm tốt nhất.</p> <p>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về dịch vụ v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p><strong><em>Tư vấn thiết kế</em></strong><em>: &nbsp; Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 093 837 1818</em></p> <p><strong><em>Tư vấn về gi&aacute; cả:</em></strong>&nbsp;<em>MS. Như Yến - 0909 981 181</em></p> <p>&nbsp;</p>
0 VNĐ