Shefl Talker-01 View larger

Shefl Talker-01

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Shelf Talker gắn tại các điểm bán hàng và trong siêu thị

Shelf talker có thể làm từ rất nhiều vật liệu, thụng nhất vông dẫn là: mica, plactic, PP, decal, formec... Có thể kết hợp với kẹp lò xo, đèn led...

Việc sản xuất Shelf talker đòi hỏi tính thẩm mỹ cao do thường đặc ngay tầm mắt và có khả năng đứng vững nếu khách hàng lỡ may va chạm vào

Reviews

Write a review

Shefl Talker-01

Shefl Talker-01

Write a review

4 other products in the same category:

Shefl Talker-01 <h3>Shelf Talker gắn tại c&aacute;c điểm b&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; trong si&ecirc;u thị</h3> <p>Shelf talker c&oacute; thể l&agrave;m từ rất nhiều vật liệu, thụng nhất v&ocirc;ng dẫn l&agrave;: mica, plactic, PP, decal, formec... C&oacute; thể kết hợp với kẹp l&ograve; xo, đ&egrave;n led...</p> <p>Việc sản xuất Shelf talker đ&ograve;i hỏi t&iacute;nh thẩm mỹ cao do thường đặc ngay tầm mắt v&agrave; c&oacute; khả năng đứng vững nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng lỡ may va chạm v&agrave;o</p>
0 VNĐ