Profile - 02 View larger

Profile - 02

New

Profile là gì? profile là một ấn phẩm giới thiệu về toàn bộ từ quy mô,  cơ cấu tố chức đến năng lực, sự chuyên nghiệp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh...của DN, thiết kế profile còn là một cách lưu trữ thông tin, lưu chuyển đế KH có thể tìm thấy thông tin DN  mọi nơi nên thiết kế Profile còn là một đại sứ thương hiêu cho DN

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

THIẾT KẾ PROFILE CHUYÊN NGHIỆP VIETART:

Profile là công cụ marketing, bán hàng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có kinh nghiệm thiết kế profile cho mình. Để quá trình này đơn giản, trước khi bắt tay vào thiết kế profile, doanh nghiệp nên tạo một kế hoạch mà các nội dung cơ bản có thể bao gồm:

  • Mục đích của việc thiết kế
  • Các tiêu chí cần thể hiện
  • Nhóm chịu trách nhiệm thực hiện công việc
  • Dự trù thời gian và ngân sách
  • Các công việc cần chuẩn bị

QUY TRÌNH THIẾT KẾ PROFILE:

  • Lên kế hoạch thiết kế profile
  • Biên tập nội dung profile
  • Chuẩn bị hình ảnh để thiết kế profile
  • Lên ý tưởng thiết kế profile và dàn trang
  • In ấn và gia công thành phẩm profile


Trên đây là quy trình để thiết kế và sản xuất profile cho công ty, quy trình này có thể thay đổi ít nhiều tùy theo từng trường hợp cụ thể. Khi thực hiện theo quy trình này, sản phẩm đầu ra sẽ được đảm bảo là cuốn profile ấn tượng, chuyên nghiệp và hiệu quả. Nó biến một công việc tưởng như rất khó khăn (đôi khi doanh nghiệp mất nhiều năm trời để tự xoay sở với profile công ty mình) trở nên khả thi và đảm bảo kết quả.

Hãy khởi dộng dự án thiết kế Profile của bạn đế giành lấy lợi thế cạnh tranh và tham gia vào sân chơi cùng các công ty lớn, Nếu bạn cần hộ trợ tư vấn thiết kế chuyên nghiệp hãy liên hệ với Vietart đế chúng tôi được phục vụ bạn tốt nhất.

Reviews

Write a review

Profile - 02

Profile - 02

Profile là gì? profile là một ấn phẩm giới thiệu về toàn bộ từ quy mô,  cơ cấu tố chức đến năng lực, sự chuyên nghiệp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh...của DN, thiết kế profile còn là một cách lưu trữ thông tin, lưu chuyển đế KH có thể tìm thấy thông tin DN  mọi nơi nên thiết kế Profile còn là một đại sứ thương hiêu cho DN

Write a review

3 other products in the same category:

Profile - 02 <p>THIẾT KẾ PROFILE CHUY&Ecirc;N NGHIỆP VIETART:</p> <p>Profile l&agrave; c&ocirc;ng cụ marketing, b&aacute;n h&agrave;ng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng phải doanh nghiệp n&agrave;o cũng c&oacute; kinh nghiệm&nbsp;<a title="Thiết kế profile" href="http://thietkeprofile.net/">thiết kế profile</a>&nbsp;cho m&igrave;nh. Để qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y đơn giản, trước khi bắt tay v&agrave;o thiết kế profile, doanh nghiệp n&ecirc;n tạo một kế hoạch m&agrave; c&aacute;c nội dung cơ bản c&oacute; thể bao gồm:</p> <ul class="checklist"> <li>Mục đ&iacute;ch của việc thiết kế</li> <li>C&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; cần thể hiện</li> <li>Nh&oacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm thực hiện c&ocirc;ng việc</li> <li>Dự tr&ugrave; thời gian v&agrave; ng&acirc;n s&aacute;ch</li> <li>C&aacute;c c&ocirc;ng việc cần chuẩn bị</li> </ul> <p>QUY TR&Igrave;NH THIẾT KẾ PROFILE:</p> <ul> <li><strong style="font-size: 11px;">L&ecirc;n kế hoạch thiết kế profile</strong></li> <li><strong style="font-size: 11px;"><strong>Bi&ecirc;n tập nội dung profile</strong></strong></li> <li><strong style="font-size: 11px;">Chuẩn bị h&igrave;nh ảnh để thiết kế profile</strong></li> <li><strong style="font-size: 11px;">L&ecirc;n &yacute; tưởng thiết kế profile v&agrave; d&agrave;n trang</strong></li> <li><strong style="font-size: 11px;">In ấn v&agrave; gia c&ocirc;ng th&agrave;nh phẩm profile</strong></li> </ul> <p><strong><br /></strong>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; quy tr&igrave;nh để thiết kế v&agrave; sản xuất profile cho c&ocirc;ng ty, quy tr&igrave;nh n&agrave;y c&oacute; thể thay đổi &iacute;t nhiều t&ugrave;y theo từng trường hợp cụ thể. Khi thực hiện theo quy tr&igrave;nh n&agrave;y, sản phẩm đầu ra sẽ được đảm bảo l&agrave; cuốn profile ấn tượng, chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; hiệu quả. N&oacute; biến một c&ocirc;ng việc tưởng như rất kh&oacute; khăn (đ&ocirc;i khi doanh nghiệp mất nhiều năm trời để tự xoay sở với profile c&ocirc;ng ty m&igrave;nh) trở n&ecirc;n khả thi v&agrave; đảm bảo kết quả.</p> <p>H&atilde;y khởi dộng dự &aacute;n thiết kế Profile của bạn đế gi&agrave;nh lấy lợi thế cạnh tranh v&agrave; tham gia v&agrave;o s&acirc;n chơi c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc;ng ty lớn, Nếu bạn cần hộ trợ tư vấn thiết kế chuy&ecirc;n nghiệp h&atilde;y li&ecirc;n hệ với Vietart đế ch&uacute;ng t&ocirc;i được phục vụ bạn tốt nhất.</p> <p> </p>
0 VNĐ