POSM cho nhãn hàng Coca - cola

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Bộ POSM thường thấy tại các điểm bán hàng thường là booth bán hàng, quầy kệ sản phẩmstandeeposter, dù, nón,...
 
Do chi phí quảng cáo bằng POSM khá cao, nếu bạn không có được một thông điệp quảng cáo sản phẩm thật độc đáo, ấn tượng thì quảng cáo của bạn sẽ trở nên vô nghĩa vì không gây được cảm xúc mạnh và tạo ấn tượng với khách hàng.
Chính vì vậy Vietart Store sẽ căn cứ vào đặc trưng và tính chất của sản phẩm, cùng với thông điệp của nhà sản xuất muốn truyền tải mà thiết kế POSM quảng cáo ấn tượng - hiệu quả - kích thích sự chú ý người xem.
 
Với gói dịch vụ thiết kế và thi công POSM của Việt Art rất hân hạnh mang tới quý khách hàng các giải pháp về thiết kế POSM thật hiệu quả, sáng tạo và chuyên nghiệp nhất.

Reviews

Write a review

POSM cho nhãn hàng Coca - cola

POSM cho nhãn hàng Coca - cola

 

Write a review

9 other products in the same category:

POSM cho nhãn hàng Coca - cola <div>Bộ POSM thường thấy tại c&aacute;c điểm b&aacute;n h&agrave;ng thường l&agrave;&nbsp;<a href="/vadmin/\&quot;/vadmin/\\&quot;/vadmin/\\\\&quot;http:/vietart.pro.vn/product/portfolio/booth-ban-hang-pan-clinic/\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" target="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;_blank\\\\&quot;\\&quot;\&quot;">booth b&aacute;n h&agrave;ng</a>,<a href="/vadmin/\&quot;/vadmin/\\&quot;/vadmin/\\\\&quot;http:/vietart.pro.vn/product/portfolio/p-o-s-m-trung-bay-san-pham-tbv/\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" target="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;_blank\\\\&quot;\\&quot;\&quot;">&nbsp;quầy kệ sản phẩm</a>,&nbsp;<a href="/vadmin/\&quot;/vadmin/\\&quot;/vadmin/\\\\&quot;http:/vietart.pro.vn/product/portfolio/standee/\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" target="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;_blank\\\\&quot;\\&quot;\&quot;">standee</a>,&nbsp;<a href="/vadmin/\&quot;/vadmin/\\&quot;/vadmin/\\\\&quot;http:/vietart.pro.vn/product/portfolio/poster/\\\\&quot;\\&quot;\&quot;" target="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;_blank\\\\&quot;\\&quot;\&quot;">poster,</a>&nbsp;d&ugrave;, n&oacute;n,...</div> <div>&nbsp;</div> <div>Do chi ph&iacute; quảng c&aacute;o bằng POSM kh&aacute; cao, nếu bạn kh&ocirc;ng c&oacute; được một th&ocirc;ng điệp quảng c&aacute;o sản phẩm thật độc đ&aacute;o, ấn tượng th&igrave; quảng c&aacute;o của bạn sẽ trở n&ecirc;n v&ocirc; nghĩa v&igrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y được cảm x&uacute;c mạnh v&agrave; tạo ấn tượng với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</div> <div>Ch&iacute;nh v&igrave; vậy Vietart Store sẽ căn cứ v&agrave;o đặc trưng v&agrave; t&iacute;nh chất của sản phẩm, c&ugrave;ng với th&ocirc;ng điệp của nh&agrave; sản xuất muốn truyền tải m&agrave;&nbsp;<strong>thiết kế POSM</strong>&nbsp;quảng c&aacute;o ấn tượng - hiệu quả - k&iacute;ch th&iacute;ch sự ch&uacute; &yacute; người xem.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Với g&oacute;i dịch vụ&nbsp;<strong>thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng POSM</strong>&nbsp;của Việt Art rất h&acirc;n hạnh mang tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c giải ph&aacute;p về thiết kế POSM thật hiệu quả, s&aacute;ng tạo v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp nhất.</div>
0 VNĐ