POSM - QUẤY KỆ SAMPLING

New

Việc chọn một công ty chuyên nghiệp trong mảng truyền thông tiếp thị, có thể cung cấp và thi công toàn bộ các P.O.S.M giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát và tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho chương trình để quảng bá thương hiệu là vấn đề rất được quan tâm. Vietart tự hào là công ty chuyên thiết kế các bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế và thi công các vật phẩm  POSM....chuyên nghiệp.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

POSM - QUẤY KỆ SAMPLING

Quầy kệ Sampling: là một loại  quầy bán hàng di động, không tốn nhiều chi phí, nhân lực. Sản phẩm có thiết kế gọn nhẹ, kích thước nhỏ dễ dàng di chuyển, tháo lắp đơn giản, không chiếm nhiều diện tích khi trưng bày, thích hợp với mọi địa hình, thời tiết. Quầy thiết kế có tính thẩm mỹ cao, màu sắc trang nhã, tươi mát mà không kém phẩn sang trọng.

Ngày nay các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng quầy di động hầu như phổ biến trong tất cả các ngành nghề kinh doanh, các lĩnh vực.... nên đi đau làm gì chúng ta cũng bắt gặp loại hình này bởi nó có nhiều ưu điểm và lợi thế..., khả năng tiếp cận người tiêu dùng cao, đồng thời là cách Marketing, quảng cáo, PR cho sản phẩm, thương hiệu một cách tốt nhất mà chi phí không cao so với sử dụng kênh truyền thông.

Việc thiết kế một quầy Sampling luôn đòi hỏi phải có nét độc đáo riêng, gây nhiều ấn tượng, cảm tình với khách hàng luôn được các Doanh nghiệp quan tâm và chú trọng nhất, đồng thời cũng là khâu khó khăn nhất. 

 Với gói dịch vụ thiết kế và thi công POSM  của Việtart rất hân hạnh mang tới quý khách hàng các giải pháp về thiết kế POSM thật hiệu quả, sáng tạo và chuyên nghiệp nhất. Vietart - Nâng tầm thương hiệu Việt.

Đến với Vietart, quý Khách sẽ được:

  • Cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất.
  • Sản phẩm chất lượng.
  • Sự uy tín được đặt lên hàng đầu.
  • Thời gian cung ứng nhanh nhất.
  • Dịch vụ hậu mãi với ưu đãi lớn.

Reviews

Write a review

POSM - QUẤY KỆ SAMPLING

POSM - QUẤY KỆ SAMPLING

Việc chọn một công ty chuyên nghiệp trong mảng truyền thông tiếp thị, có thể cung cấp và thi công toàn bộ các P.O.S.M giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát và tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho chương trình để quảng bá thương hiệu là vấn đề rất được quan tâm. Vietart tự hào là công ty chuyên thiết kế các bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế và thi công các vật phẩm  POSM....chuyên nghiệp.

Write a review

9 other products in the same category:

POSM - QUẤY KỆ SAMPLING <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>POSM - QUẤY KỆ SAMPLING</strong></span></p> <p><strong><em>Quầy kệ Sampling:</em> </strong>l&agrave; một loại&nbsp;&nbsp;quầy b&aacute;n h&agrave;ng di động, kh&ocirc;ng tốn nhiều chi ph&iacute;, nh&acirc;n lực.&nbsp;Sản phẩm c&oacute; thiết kế gọn nhẹ, k&iacute;ch thước nhỏ dễ d&agrave;ng di chuyển, th&aacute;o lắp đơn giản, kh&ocirc;ng chiếm nhiều diện t&iacute;ch khi trưng b&agrave;y, th&iacute;ch hợp với mọi địa h&igrave;nh, thời tiết. Quầy thiết kế c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ cao, m&agrave;u sắc trang nh&atilde;, tươi m&aacute;t&nbsp;m&agrave; kh&ocirc;ng k&eacute;m phẩn sang trọng.</p> <p>Ng&agrave;y nay c&aacute;c doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n sử dụng quầy di động hầu như phổ biến&nbsp;trong tất cả c&aacute;c ng&agrave;nh nghề kinh doanh, c&aacute;c lĩnh vực.... n&ecirc;n đi đau l&agrave;m g&igrave; ch&uacute;ng ta cũng bắt gặp loại&nbsp;h&igrave;nh n&agrave;y bởi n&oacute; c&oacute; nhiều ưu điểm v&agrave; lợi thế..., khả năng tiếp cận người ti&ecirc;u d&ugrave;ng cao, đồng thời l&agrave; c&aacute;ch Marketing, quảng c&aacute;o, PR cho sản phẩm, thương hiệu một c&aacute;ch tốt nhất m&agrave; chi ph&iacute; kh&ocirc;ng cao so với sử dụng k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng.</p> <p>Việc thiết kế một <em><strong>quầy Sampling</strong></em> lu&ocirc;n đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; n&eacute;t độc đ&aacute;o ri&ecirc;ng, g&acirc;y nhiều ấn tượng, cảm t&igrave;nh với kh&aacute;ch h&agrave;ng lu&ocirc;n được c&aacute;c Doanh nghiệp quan t&acirc;m v&agrave; ch&uacute; trọng nhất, đồng thời cũng l&agrave; kh&acirc;u kh&oacute; khăn&nbsp;nhất.&nbsp;</p> <p>&nbsp;Với g&oacute;i dịch vụ&nbsp;<em><strong>thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng POSM</strong>&nbsp;<strong> của Việtart</strong> rất h&acirc;n hạnh mang tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c giải ph&aacute;p về thiết kế POSM thật hiệu quả, s&aacute;ng tạo v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp nhất.&nbsp;<strong>Vietart - N&acirc;ng tầm thương hiệu Việt.</strong></em></p> <p><strong>Đến với Vietart, qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được:</strong></p> <ul> <li>Cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất.</li> <li>Sản phẩm chất lượng.</li> <li>Sự uy t&iacute;n được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</li> <li>Thời gian cung ứng nhanh nhất.</li> <li>Dịch vụ hậu m&atilde;i với ưu đ&atilde;i lớn.</li> </ul>
0 VNĐ