POSM - QUẦY TƯ VẤN DI ĐỘNG

New

POSM.... 

Một chiến lược  quảng cáo hay Marketing sản phẩm của doanh nghiệp thành công khi nó đã được khách hàng chấp nhận, quan tâm chú ý, thử hay mua sản phảm của bạn....Để làm được điều này đỏi hỏi bạn phải tập trung nhiều vào các kênh tiếp thị trong đó có POSM, việc thiết kế một POSM ấn tượng, sáng tạo là điều quan trọng nhât.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

POSM - QUẦY TƯ VẤN DI ĐỘNG

Sản phẩm được làm từ những vật liệu chất lượng cao, kích thước nhỏ gọn, có thể xếp gấp gọn gàng, dễ dàng di chuyển khi cần, không chiếm nhiều diện tích và chi phí thuê mặt bằng... chịu được trọng lượng hàng hóa đến 20 kg. Bề mặt POSM  được thiết kế với những hình ảnh có tính thẩm mỹ cao, ấn tượng sinh động, màu sắc tươi mát, tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng mà những mẫu thiết kế POSM khác nhau nhưng đều có chung một cái đích chính là khách hàng đi qua quầy trưng bày của bạn chắc chắn sẽ bị thu hút bởi những hình ảnh được quảng cáo ngay trên POSM của bạn.

Quầy tư vấn di động được sử dụng nhiều tại các siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, ....Việc thiết kế một POSM là một điều quan trọng không chỉ ngoài mục đích giới thiệu sản phẩm, các chương trình khuyến mãi...là còn một vật tư quàng cáo hữu hiệu ít tốn chi phí, nhân lực mà mang lại hiệu quả cao cho Doanh nghiệp.

Vietart, với đội ngũ thiết kế của chúng tôi nhiều năm kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp trong từng thiết kế POSM, luôn cung cấp các giải pháp POSM sáng tạo nhất nhằm đẩy mạnh hiệu quả tiếp thị sản phẩm của công ty với các vật phẩm POSM mang dấu ấn riêng cho bạn.

Đến với Vietart, quý Khách sẽ được:

  • Cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất.
  • Sản phẩm chất lượng.
  • Sự uy tín được đặt lên hàng đầu.
  • Thời gian cung ứng nhanh nhất.
  • Dịch vụ hậu mãi với ưu đãi lớn.

Reviews

Write a review

POSM - QUẦY TƯ VẤN DI ĐỘNG

POSM - QUẦY TƯ VẤN DI ĐỘNG

POSM.... 

Một chiến lược  quảng cáo hay Marketing sản phẩm của doanh nghiệp thành công khi nó đã được khách hàng chấp nhận, quan tâm chú ý, thử hay mua sản phảm của bạn....Để làm được điều này đỏi hỏi bạn phải tập trung nhiều vào các kênh tiếp thị trong đó có POSM, việc thiết kế một POSM ấn tượng, sáng tạo là điều quan trọng nhât.

Write a review

9 other products in the same category:

POSM - QUẦY TƯ VẤN DI ĐỘNG <p><strong>POSM - QUẦY TƯ VẤN DI ĐỘNG</strong></p> <p>Sản phẩm được l&agrave;m từ những vật liệu&nbsp;chất lượng cao, k&iacute;ch thước nhỏ gọn, c&oacute; thể xếp gấp gọn g&agrave;ng, dễ d&agrave;ng di chuyển khi cần, kh&ocirc;ng chiếm nhiều diện t&iacute;ch v&agrave; chi ph&iacute; thu&ecirc; mặt bằng... chịu được trọng lượng h&agrave;ng h&oacute;a đến 20 kg. Bề mặt POSM &nbsp;được thiết kế&nbsp;với những h&igrave;nh ảnh c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ cao, ấn tượng sinh động, m&agrave;u sắc tươi m&aacute;t, t&ugrave;y theo nhu cầu v&agrave; mục đ&iacute;ch&nbsp;sử&nbsp;dụng của kh&aacute;ch h&agrave;ng m&agrave; những mẫu thiết kế POSM kh&aacute;c nhau nhưng đều c&oacute; chung một c&aacute;i đ&iacute;ch ch&iacute;nh l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng đi qua quầy trưng b&agrave;y của bạn chắc chắn sẽ bị thu h&uacute;t bởi những h&igrave;nh ảnh được quảng c&aacute;o ngay tr&ecirc;n POSM của bạn.</p> <p>Quầy tư vấn di động được sử dụng nhiều tại c&aacute;c si&ecirc;u thị, cửa h&agrave;ng, trung t&acirc;m thương mại, trường học, bệnh viện, ....Việc thiết kế một POSM l&agrave; một điều quan trọng kh&ocirc;ng chỉ ngo&agrave;i mục đ&iacute;ch giới thiệu sản phẩm, c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i...l&agrave; c&ograve;n một vật tư qu&agrave;ng c&aacute;o hữu hiệu &iacute;t tốn chi ph&iacute;, nh&acirc;n lực m&agrave; mang lại hiệu quả cao cho Doanh nghiệp.</p> <p><strong>Vietart,&nbsp;</strong>với đội ngũ thiết kế của ch&uacute;ng t&ocirc;i nhiều năm kinh nghiệm v&agrave; sự chuy&ecirc;n nghiệp trong từng thiết kế <em>POSM</em>, lu&ocirc;n cung cấp c&aacute;c giải ph&aacute;p POSM s&aacute;ng tạo nhất nhằm đẩy mạnh hiệu quả tiếp thị sản phẩm của c&ocirc;ng ty với c&aacute;c vật phẩm POSM mang dấu ấn ri&ecirc;ng cho bạn.</p> <p><strong>Đến với Vietart, qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được:</strong></p> <ul> <li>Cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất.</li> <li>Sản phẩm chất lượng.</li> <li>Sự uy t&iacute;n được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</li> <li>Thời gian cung ứng nhanh nhất.</li> <li>Dịch vụ hậu m&atilde;i với ưu đ&atilde;i lớn.</li> </ul>
0 VNĐ