POSM- QUẦY BÁN HÀNG

New

POSM - QUẦY BÁN HÀNG

Khi một chiến dịch marketing của Doanh nghiệp sắp được triển khai, thì POSM - quầy bán hàng lúc này quan trọng nhất vì nó giữ vai trò là điểm tiếp xúc đầu tiên của khách hàng về sản phẩm, nó sẽ  ảnh hưởng đến cảm xúc, đánh giá, sự quan tấm chú ý , hay tò mò  dùng thử  và quyết định mua sản phẩm của bạn.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

POSM - QUẦY BÁN HÀNG

Thị trường hàng hóa ngày càng cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các Doanh nghiệp phải luôn thay đổi cải tiến chất lượng, mẫu thiết kế vừa hiện đại, tinh tế, mà sang trọng... nhu cầu của con người ngày càng tăng cao nên việc lựa chọn sản phẩm không chỉ dựa vào tiêu chí  mà còn muốn được thấy, sờ nén, cảm nhận, dùng thử, sự tiện lợi,  ...đòi hỏi DN phải có biện pháp Tiếp cận đến người tiêu dùng nhiều hơn... Vì vậy  Quầy bán hàng được các Doanh nghiệp lựa chọn sử dụng phổ biến để marketing sản phẩm bán hàng tại các điểm bán hàng trong siêu thị, cửa hàng, hội chợ, các sự kiện, các chương trình khuyến mãi...ngoài mục địch đem đến sự tiện lợi, tiếp cận người tiêu dùng mà còn là hình thức để quảng cáo, quảng bá chương trình khuyến mãi, nhận diện thương hiệu hiệu quả.

Một chương trình khuyến mãi tốt ngoài việc đưa ra các dịch vụ khuyến mãi và chăm sóc khách hàng tốt thì việc thiết kế cho các điểm bán hàng sao cho thật chuyên nghiệp và có tính thẩm mỹ cao, ấn tượng cũng là điều rất quan trọng nên đòi hỏi Doanh nghiệp phải lựa chọn những thiết kế sao cho thật tinh tế, sáng tạo , mới lạ  không chỉ giúp thu hút nhiều khách hàng đến tham quan mà còn để khuếch trương hình ảnh thương hiệu và thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Với gói dịch vụ thiết kế và thi công POSM của Việt Art rất hân hạnh mang tới quý khách hàng các giải pháp về thiết kế POSM thật hiệu quả, sáng tạo và chuyên nghiệp nhất.Vietart - Nâng tầm giá trị thương hiệu Việt"

Đến với Vietart, quý Khách sẽ được:

  • Cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất.
  • Sản phẩm chất lượng.
  • Sự uy tín được đặt lên hàng đầu.
  • Thời gian cung ứng nhanh nhất.
  • Dịch vụ hậu mãi với ưu đãi lớn.

Reviews

Write a review

POSM- QUẦY BÁN HÀNG

POSM- QUẦY BÁN HÀNG

POSM - QUẦY BÁN HÀNG

Khi một chiến dịch marketing của Doanh nghiệp sắp được triển khai, thì POSM - quầy bán hàng lúc này quan trọng nhất vì nó giữ vai trò là điểm tiếp xúc đầu tiên của khách hàng về sản phẩm, nó sẽ  ảnh hưởng đến cảm xúc, đánh giá, sự quan tấm chú ý , hay tò mò  dùng thử  và quyết định mua sản phẩm của bạn.

Write a review

9 other products in the same category:

POSM- QUẦY BÁN HÀNG <p><strong>POSM - QUẦY B&Aacute;N H&Agrave;NG</strong><br /><br /></p> <p>Thị trường h&agrave;ng h&oacute;a ng&agrave;y c&agrave;ng cạnh tranh gay gắt đ&ograve;i hỏi c&aacute;c Doanh nghiệp phải lu&ocirc;n thay đổi cải tiến chất lượng, mẫu thiết kế vừa hiện đại, tinh tế, m&agrave; sang trọng... nhu cầu của con người ng&agrave;y c&agrave;ng tăng cao n&ecirc;n việc lựa chọn sản phẩm kh&ocirc;ng chỉ dựa v&agrave;o ti&ecirc;u ch&iacute; &nbsp;m&agrave; c&ograve;n muốn được thấy, sờ n&eacute;n, cảm nhận, d&ugrave;ng thử, sự tiện lợi, &nbsp;...đ&ograve;i hỏi DN phải c&oacute; biện ph&aacute;p Tiếp cận đến người ti&ecirc;u d&ugrave;ng nhiều hơn... V&igrave; vậy &nbsp;Quầy b&aacute;n h&agrave;ng được c&aacute;c Doanh nghiệp lựa chọn sử dụng phổ biến để marketing sản phẩm&nbsp;b&aacute;n h&agrave;ng tại c&aacute;c điểm b&aacute;n h&agrave;ng trong si&ecirc;u thị, cửa h&agrave;ng, hội chợ, c&aacute;c sự kiện, c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i...ngo&agrave;i mục địch đem đến sự tiện lợi, tiếp cận người ti&ecirc;u d&ugrave;ng&nbsp;m&agrave; c&ograve;n l&agrave; h&igrave;nh thức để quảng c&aacute;o, quảng b&aacute; chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i, nhận diện thương hiệu hiệu quả.</p> <p>Một chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i tốt ngo&agrave;i việc đưa ra c&aacute;c dịch vụ khuyến m&atilde;i v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tốt th&igrave; việc thiết kế cho c&aacute;c điểm b&aacute;n h&agrave;ng sao cho thật chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh&nbsp;thẩm mỹ cao, ấn tượng cũng l&agrave; điều rất quan trọng n&ecirc;n đ&ograve;i hỏi Doanh nghiệp phải lựa chọn những thiết kế sao cho thật tinh tế, s&aacute;ng tạo , mới lạ &nbsp;kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p thu h&uacute;t nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đến tham quan m&agrave; c&ograve;n để khuếch trương h&igrave;nh ảnh thương hiệu v&agrave; thể hiện sự chuy&ecirc;n nghiệp của doanh nghiệp.</p> <p>Với g&oacute;i dịch vụ&nbsp;<em><strong>thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng POSM</strong>&nbsp;<strong>của Việt Art</strong> </em>rất h&acirc;n hạnh mang tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c giải ph&aacute;p về thiết kế POSM thật hiệu quả, s&aacute;ng tạo v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp nhất.<em> "&nbsp;<strong>Vietart - N&acirc;ng tầm gi&aacute; trị&nbsp;thương hiệu Việt"</strong></em></p> <p><strong>Đến với Vietart, qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được:</strong></p> <ul> <li>Cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất.</li> <li>Sản phẩm chất lượng.</li> <li>Sự uy t&iacute;n được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</li> <li>Thời gian cung ứng nhanh nhất.</li> <li>Dịch vụ hậu m&atilde;i với ưu đ&atilde;i lớn.</li> </ul>
0 VNĐ