POSM BÁN HÀNG DI ĐỘNG

New

POSM ra đời như thế nào ?

Marketing là việc đưa  sản phẩm đến con người và xã hội cần. Một sản phẩm nếu được tạo ra mà cầu nhỏ hay bằng cung và doanh nghiệp không có doanh thu đi tới phá sản, do đó các công ty  thường sử dụng nhiều biện pháp marketing khác nhau để quảng bá hình ảnh sản phẩm đến công chúng, từ đó vật phẩm quảng cáo POSM đã ra đời, tạo được ấn tượng cho thương hiệu.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

Data sheet

Chất liệu nhựa, MDF, format,......
Quy cách 0.8x0.1x0.8m
Màu sắc tùy nhu cầu.
Trọng lượng 20kg

More info

POSM - Bán hàng di động

Đi đến đâu ta cũng thấy POSM được trưng bày rất nhiều và hầu như rất phổ biến trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.... Đặc biệt các POSM - bán hàng di động.

Các thiết kế của POSM không còn mang hình ảnh truyền thống mà theo xu hướng hiện đại, sử dụng đa màu sắc các tông màu sáng - tối, hình ảnh tươi mới sinh động, sáng tạo. Sản phẩm với chất liệu nhựa dẻo nhẵn bóng,  Trên các POSM thể hiện đầy đủ thông tin lợi ích sản phẩm... kèm theo tên Doanh nghiệp, logo... khách hàng nhìn vào sẽ biết bạn bán gì, cung cấp gì...., POSM rất cơ động, có thể gấp xếp gọn gàng về kích thước 0.8x0.1x0.8m thuận lợi cho việc di chuyển. Hai ngăn, có thể bày được hàng mẫu khối lượng lên đến 20Kg.

Do có kích thước nhỏ gọn, độ thẩm mỹ cao, đặc biệt thiết kế đẹp, ấn tượng, độc đáo. Các POSM- bán hàng di động được sử dụng nhiều tại các điểm bán hàng tại siêu thị, chợ, trường học.... các chương trình khuyến mãi, sự kiện, giới thiệu sản phẩm mới....của Doanh nghiệp, cá nhân... Ngoài mục đích bán sản phẩm nó còn là một cách để quảng cáo, Marketing sản phẩm, là thiết bị chuyên dụng để làm nhận diện hình ảnh thương hiệu của Doanh nghiệp.

Với Kinh nghiệm và sự Chuyên nghiệp Vietart, chúng tôi luôn mang đến những thiết kế POSM ấn tượng, mới lạ, độc quyền cho Khách hàng, Một thiết kế POSM hoàn chỉnh, có điểm nhấn độc lạ sẽ thu hút nhiêu sự quan tâm, chú ý của khách hàng. 

Đến với Vietart, quý Khách sẽ được:

  • Cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất.
  • Sản phẩm chất lượng.
  • Sự uy tín được đặt lên hàng đầu.
  • Thời gian cung ứng nhanh nhất.
  • Dịch vụ hậu mãi với ưu đãi lớn.

Reviews

Write a review

POSM BÁN HÀNG DI ĐỘNG

POSM BÁN HÀNG DI ĐỘNG

POSM ra đời như thế nào ?

Marketing là việc đưa  sản phẩm đến con người và xã hội cần. Một sản phẩm nếu được tạo ra mà cầu nhỏ hay bằng cung và doanh nghiệp không có doanh thu đi tới phá sản, do đó các công ty  thường sử dụng nhiều biện pháp marketing khác nhau để quảng bá hình ảnh sản phẩm đến công chúng, từ đó vật phẩm quảng cáo POSM đã ra đời, tạo được ấn tượng cho thương hiệu.

Write a review

9 other products in the same category:

POSM BÁN HÀNG DI ĐỘNG <p><strong>POSM - B&aacute;n h&agrave;ng di động</strong></p> <p>Đi đến đ&acirc;u ta cũng thấy POSM được trưng b&agrave;y rất nhiều v&agrave; hầu như rất phổ biến trong tất cả c&aacute;c lĩnh vực, ng&agrave;nh nghề kinh doanh.... Đặc biệt c&aacute;c<em> POSM - b&aacute;n h&agrave;ng di động.</em></p> <p>C&aacute;c thiết kế của POSM kh&ocirc;ng c&ograve;n&nbsp;mang h&igrave;nh ảnh truyền thống m&agrave; theo xu hướng hiện đại, sử dụng đa m&agrave;u sắc c&aacute;c t&ocirc;ng m&agrave;u s&aacute;ng - tối, h&igrave;nh ảnh tươi mới sinh động, s&aacute;ng tạo.&nbsp;Sản phẩm với chất liệu nhựa dẻo nhẵn b&oacute;ng, &nbsp;Tr&ecirc;n c&aacute;c POSM thể hiện đầy đủ th&ocirc;ng tin lợi &iacute;ch sản phẩm... k&egrave;m theo&nbsp;t&ecirc;n Doanh nghiệp, logo...&nbsp;kh&aacute;ch h&agrave;ng nh&igrave;n v&agrave;o sẽ biết bạn b&aacute;n g&igrave;, cung cấp g&igrave;...., POSM rất cơ động, c&oacute; thể gấp xếp gọn g&agrave;ng về k&iacute;ch thước 0.8x0.1x0.8m thuận lợi cho việc di chuyển. Hai ngăn, c&oacute; thể b&agrave;y được h&agrave;ng mẫu khối lượng l&ecirc;n đến 20Kg.</p> <p>Do c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn, độ thẩm mỹ cao, đặc biệt thiết kế đẹp, ấn tượng, độc đ&aacute;o. C&aacute;c POSM- b&aacute;n h&agrave;ng di động được sử dụng nhiều tại c&aacute;c điểm b&aacute;n h&agrave;ng tại si&ecirc;u thị, chợ, trường học.... c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i, sự kiện, giới thiệu sản phẩm mới....của Doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n... Ngo&agrave;i mục đ&iacute;ch b&aacute;n sản&nbsp;phẩm n&oacute;&nbsp;c&ograve;n l&agrave; một c&aacute;ch để quảng c&aacute;o, Marketing sản phẩm,&nbsp;l&agrave; thiết bị chuy&ecirc;n dụng để l&agrave;m nhận diện h&igrave;nh ảnh thương hiệu của Doanh nghiệp.</p> <p>Với<strong> Kinh nghiệm v&agrave; sự Chuy&ecirc;n nghiệp Vietart</strong>, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n mang đến những thiết kế POSM ấn tượng, mới lạ, độc quyền cho Kh&aacute;ch h&agrave;ng, Một thiết kế POSM ho&agrave;n chỉnh, c&oacute; điểm nhấn độc lạ sẽ thu h&uacute;t nhi&ecirc;u sự quan t&acirc;m, ch&uacute; &yacute; của kh&aacute;ch h&agrave;ng.&nbsp;</p> <p><strong>Đến với Vietart, qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được:</strong></p> <ul> <li>Cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất.</li> <li>Sản phẩm chất lượng.</li> <li>Sự uy t&iacute;n được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</li> <li>Thời gian cung ứng nhanh nhất.</li> <li>Dịch vụ hậu m&atilde;i với ưu đ&atilde;i lớn.</li> </ul>
0 VNĐ