POSM - Kệ trưng bày sản phẩm

New

Trang trí tại điểm bán hàng – tiếng anh là Point Of Sales Material, hay còn gọi là POSM, là những vật dụng hổ trợ bán hàng tại các điểm bán lẻ. Chúng ta thường thấy POSM nhiều ở các siêu thị, cửa hàng: standee, wobbler, poster, quầy kệ (shelf) .. Đúng như tên gọi, các vật dụng trang trí tại điểm bán hàng có tác dụng hỗ trợ tối đa điểm bán hàng, nhờ đó là giúp tăng doanh số lên 3 lần!

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

POSM -  Kệ trưng bày sản phẩm

Thị trường hàng hóa ngày càng đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại, giá cả ... để cạnh tranh giành phần thắng về mình đòi hỏi các Doanh nghiệp phải có một chiền lược, kế hoạch Marketing, truyền thông, quảng cáo như thế nào vừa ít tốn chi phí mà mang lại hiệu quả cao.

Các vật phẩm POSM  được các Doanh nghiệp lựa chọn sử dụng ngày càng nhiều và nó dần trở thành vật tư không thể thiếu trong các sự kiện quảng cáo, khuyến mãi của bất kì nhãn hàng nào.

POSM- kệ trưng bày sản phẩm là một thiết kế POSM vừa mới lạ vừa có tính thẩm mỹ cao, những hình ảnh sắc nét, hài hòa, không chỉ là kệ đề trưng bày hàng hóa lên trên đó mà còn có cả thông tin sản phẩm, tên Doanh nghiệp, logo... giúp khách hàng yên tâm, lựa chọn mua sản phẩm, đồng thời nó là cách quảng cáo hiệu quả cao mà không mất nhiều chi phí....

 Ngày nay các POSM được thiết kế theo xu huong hiện đại, sang trọng, được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau phù hợp từng nhu cầu, kinh phí...sử dụng, nhưng có chung một điểm nhấn là thu hút, lôi cuốn,  kích thích sự chú ý, quan tâm của người tiêu dùng. Từ đó mang lại những hiệu quả tích cực trong việc quảng bá sản phẩm, hình ảnh của công ty, thương hiệu...

Đế thiết kế 1 POSM đòi hỏi phải có quy trình, chọn lọc ý tưởng, tính sáng tạo, độc quyền, khả năng truyền thông tin hiệu quả luôn được doanh nghiệp chú ý. Với dịch vụ trọn gói thi công- thiết kế Vietart hân hạnh mang đến cho quý khách những mẫu thiết kế POSM chuyên nghiệp nhất.

Đến với Vietart, quý Khách sẽ được:

  • Cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất.
  • Sản phẩm chất lượng.
  • Sự uy tín được đặt lên hàng đầu.
  • Thời gian cung ứng nhanh nhất.
  • Dịch vụ hậu mãi với ưu đãi lớn.

Reviews

Write a review

POSM -  Kệ trưng bày sản phẩm

POSM - Kệ trưng bày sản phẩm

Trang trí tại điểm bán hàng – tiếng anh là Point Of Sales Material, hay còn gọi là POSM, là những vật dụng hổ trợ bán hàng tại các điểm bán lẻ. Chúng ta thường thấy POSM nhiều ở các siêu thị, cửa hàng: standee, wobbler, poster, quầy kệ (shelf) .. Đúng như tên gọi, các vật dụng trang trí tại điểm bán hàng có tác dụng hỗ trợ tối đa điểm bán hàng, nhờ đó là giúp tăng doanh số lên 3 lần!

Write a review

9 other products in the same category:

POSM - Kệ trưng bày sản phẩm <p><strong>POSM - &nbsp;Kệ trưng b&agrave;y sản phẩm</strong></p> <p>Thị trường h&agrave;ng h&oacute;a ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng về mẫu m&atilde;, phong ph&uacute;&nbsp;về chủng loại, gi&aacute; cả ... để cạnh tranh gi&agrave;nh phần thắng về m&igrave;nh đ&ograve;i hỏi c&aacute;c Doanh nghiệp phải c&oacute; một chiền lược, kế hoạch Marketing, truyền th&ocirc;ng, quảng c&aacute;o như thế n&agrave;o vừa &iacute;t tốn chi ph&iacute; m&agrave; mang lại hiệu quả cao.</p> <p>C&aacute;c vật phẩm <strong>POSM</strong> &nbsp;được c&aacute;c Doanh nghiệp lựa chọn sử dụng ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều v&agrave; n&oacute; dần trở th&agrave;nh vật tư kh&ocirc;ng thể thiếu trong c&aacute;c sự kiện quảng c&aacute;o, khuyến m&atilde;i của bất k&igrave; nh&atilde;n h&agrave;ng n&agrave;o.</p> <p><strong>POSM- kệ trưng b&agrave;y sản phẩm</strong> l&agrave; một thiết kế POSM vừa mới lạ vừa c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ cao, những h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t, h&agrave;i h&ograve;a, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; kệ đề trưng b&agrave;y h&agrave;ng h&oacute;a l&ecirc;n tr&ecirc;n đ&oacute; m&agrave; c&ograve;n c&oacute; cả th&ocirc;ng tin sản phẩm, t&ecirc;n Doanh nghiệp, logo... gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;n t&acirc;m, lựa chọn mua sản phẩm, đồng thời n&oacute; l&agrave; c&aacute;ch quảng c&aacute;o hiệu quả cao m&agrave; kh&ocirc;ng mất nhiều chi ph&iacute;....</p> <p>&nbsp;Ng&agrave;y nay c&aacute;c POSM được thiết kế theo xu huong hiện đại, sang trọng, được l&agrave;m từ nhiều loại vật liệu kh&aacute;c nhau ph&ugrave; hợp từng nhu cầu, kinh ph&iacute;...sử dụng, nhưng c&oacute; chung một điểm nhấn l&agrave; thu h&uacute;t, l&ocirc;i cuốn, &nbsp;k&iacute;ch th&iacute;ch sự ch&uacute; &yacute;, quan t&acirc;m của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Từ đ&oacute; mang lại những hiệu quả t&iacute;ch cực trong việc quảng b&aacute; sản phẩm, h&igrave;nh ảnh của c&ocirc;ng ty, thương hiệu...</p> <p>Đế thiết kế 1 POSM đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; quy tr&igrave;nh, chọn lọc &yacute; tưởng, t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, độc quyền, khả năng truyền th&ocirc;ng tin hiệu quả lu&ocirc;n được doanh nghiệp ch&uacute; &yacute;. Với dịch vụ trọn g&oacute;i <em><strong>thi c&ocirc;ng- thiết kế&nbsp;Vietart</strong></em> h&acirc;n hạnh mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch những mẫu thiết kế POSM chuy&ecirc;n nghiệp nhất.</p> <p><strong>Đến với Vietart, qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được:</strong></p> <ul> <li>Cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất.</li> <li>Sản phẩm chất lượng.</li> <li>Sự uy t&iacute;n được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</li> <li>Thời gian cung ứng nhanh nhất.</li> <li>Dịch vụ hậu m&atilde;i với ưu đ&atilde;i lớn.</li> </ul>
0 VNĐ