Namecard 02 View larger

Namecard 02

New

Name card hay card visit còn được gọi là danh thiếp, đây là một loại thẻ mà trên đó sẽ ghi thông tin về người chủ sở hữu của nó gồm: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ nhà hay địa chỉ công ty, tên nơi làm việc hay công ty trụ sở, các thông tin liên quan khác,… nhằm mang đến sự đơn giản nhất mà người tiếp nhận nó sẽ hiểu nhanh nhất về các thông tin quan trọng mà chủ sở hữu name card muốn truyền tải

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Trong bất cứ ngành nghề nào, mỗi người đều phải có riêng cho mình một Name Card (danh thiếp) để khách hàng dễ liên lạc và cũng để tự giới thiệu về mình. Thực ra, Name Card cũng là điều đầu tiên khách hàng sẽ nhìn vào để xem xét khả năng của bạn. Nó xác định ngành nghề , lĩnh vực kinh doanh của bạn, và cung cấp một phần thiết yếu là cách mà khách hàng sẽ dùng để liên lạc với bạn. Thiết kế, thông điệp mà Name Card mang đến giúp họ biết được bạn là ai và bạn đại diện cho cái gì. Một thiết kế đơn giản, sạch sẽ dễ gây bắt mắt cho người khác hơn là một mớ thông điệp được xếp lộn xộn trên Name Card, điều đó dễ khiến cho khách hàng tránh xa thương hiệu của bạn.

Vì vậy, vấn đề ở đây là làm thế nào để bạn hiển thị hết tất cả nội dung cần gửi gắm tới khách hàng trên một tấm Name Card đơn giản mà hiệu quả? Yêu cầu phải có những yếu tố sau:

Nội dung

Thông thường, chính bạn là người trao tận tay Name Card của mình cho khách hàng, do đó, không che giấu những chi tiết chính, thông tin chính của bạn trong một mớ lộn xộn là những đoạn văn bản không cần thiết. Vì thế, nên sử dụng tối đa những nội dung đã được chắt lọc, và sắp xếp nó sao cho hợp lý và ấn tượng nhất. Bạn cần phải biết rằng điều gì làm cho bạn trở nên nổi bật giữa đám đông? Hãy cố gắng làm cho nó thật đơn giản và dễ nhớ nhất có thể.

Thiết kế

Nếu thiết kế của bạn trông không chuyên nghiệp, đó sẽ trở thành vấn đề của bạn. Một thiết kế chi tiết và phức tạp không phải là một thiết kế tốt vì có thể sẽ bị mất chi tiết khi in (đặc biệt đối với logo) và gây ra sự khó đọc. Bạn cần phải thấy rằng sự cân bằng giữa thiết kế và nội dung là rất quan trọng. Bạn cần phải để cho thiết kế của bạn có không gian để “thở” và đôi khi đó là những chỗ thú vị cho khách hàng ghi chú thêm trên Name Card của bạn.

Màu sắc

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra màu sắc luôn thấm nhuần với các mối quan hệ và ý nghĩa. Nếu bạn chọn một màu sắc phù hợp với thông điệp của bạn, nó sẽ hiển thị một cách vô thức tất cả những gì mà bạn muốn truyền tải.

Chất lượng in

Một doanh nghiệp tốt, một thương hiệu gây chú ý với khách hàng cần phải bảo đảm chất lượng in tốt. Với một sản phẩm chất lượng in thấp, có thể là thảm họa cho cái nhìn và cảm giác về tấm Name Card của bạn, hay nói cách khác là một cái nhìn không tốt về thương hiệu của bạn. Nếu bạn chỉ vì tiết kiệm một chút ít tiền mà cung cấp cho khách hàng những bản thiết kế được in trên một chất lượng thấp, điều đó sẽ gây ảnh hưởng trái ngược lại với những gì bạn đang mong đợi.

Giấy và chất liệu

Cho dù bạn có thích nó hay không, chất lượng về giấy mà bạn đang sử dụng sẽ nói điều gì đó về thương hiệu của bạn.Chất liệu giá rẻ, giấy mỏng, có thể đưa đến cái nhìn không tốt, ấn tượng ban đầu không hoàn hảo. Cảm giác khi cầm Name Card với chất liệu tốt luôn là một điều quan trọng. Nếu bạn chọn nhựa hay kim loại, nên suy nghĩ cẩn thận, một Name Card cứng ngắc có thể nói lên một đặc điểm nào đó tương tự trong kinh doanh của bạn.

Kích thước

Như mọi người đều biết, vấn đề về kích thước luôn là một sự lựa chọn khôn ngoan. Name Card nhỏ hơn có thể là một sự mới mẻ, sáng tạo hoặc dễ thương, trong khi quy mô kinh doanh của bạn lớn, có thể giúp bạn nổi bật. Tuy nhiên, thường thì một tấm card nhỏ sẽ phù hợp hơn, một tấm card quá khổ sẽ nhận được sự vứt bỏ bởi vì nó hoàn toàn không phù hợp khi bỏ gọn gàng vào ví.

Reviews

Write a review

Namecard 02

Namecard 02

Name card hay card visit còn được gọi là danh thiếp, đây là một loại thẻ mà trên đó sẽ ghi thông tin về người chủ sở hữu của nó gồm: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ nhà hay địa chỉ công ty, tên nơi làm việc hay công ty trụ sở, các thông tin liên quan khác,… nhằm mang đến sự đơn giản nhất mà người tiếp nhận nó sẽ hiểu nhanh nhất về các thông tin quan trọng mà chủ sở hữu name card muốn truyền tải

Write a review

3 other products in the same category:

Namecard 02 <p>Trong bất cứ ng&agrave;nh nghề n&agrave;o, mỗi người đều phải c&oacute; ri&ecirc;ng cho m&igrave;nh một Name Card (danh thiếp) để kh&aacute;ch h&agrave;ng dễ li&ecirc;n lạc v&agrave; cũng để tự giới thiệu về m&igrave;nh. Thực ra, Name Card cũng l&agrave; điều đầu ti&ecirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ nh&igrave;n v&agrave;o để xem x&eacute;t khả năng của bạn. N&oacute; x&aacute;c định ng&agrave;nh nghề , lĩnh vực kinh doanh của bạn, v&agrave; cung cấp một phần thiết yếu l&agrave; c&aacute;ch m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ d&ugrave;ng để li&ecirc;n lạc với bạn. Thiết kế, th&ocirc;ng điệp m&agrave; Name Card mang đến gi&uacute;p họ biết được bạn l&agrave; ai v&agrave; bạn đại diện cho c&aacute;i g&igrave;. Một thiết kế đơn giản, sạch sẽ dễ g&acirc;y bắt mắt cho người kh&aacute;c hơn l&agrave; một mớ th&ocirc;ng điệp được xếp lộn xộn tr&ecirc;n Name Card, điều đ&oacute; dễ khiến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&aacute;nh xa thương hiệu của bạn.</p> <p>V&igrave; vậy, vấn đề ở đ&acirc;y l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để bạn hiển thị hết tất cả nội dung cần gửi gắm tới kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n một tấm Name Card đơn giản m&agrave; hiệu quả? Y&ecirc;u cầu phải c&oacute; những yếu tố sau:</p> <p><strong>Nội dung</strong></p> <p>Th&ocirc;ng thường, ch&iacute;nh bạn l&agrave; người trao tận tay Name Card của m&igrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, do đ&oacute;, kh&ocirc;ng che giấu những chi tiết ch&iacute;nh, th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh của bạn trong một mớ lộn xộn l&agrave; những đoạn văn bản kh&ocirc;ng cần thiết. V&igrave; thế, n&ecirc;n sử dụng tối đa những nội dung đ&atilde; được chắt lọc, v&agrave; sắp xếp n&oacute; sao cho hợp l&yacute; v&agrave; ấn tượng nhất. Bạn cần phải biết rằng điều g&igrave; l&agrave;m cho bạn trở n&ecirc;n nổi bật giữa đ&aacute;m đ&ocirc;ng? H&atilde;y cố gắng l&agrave;m cho n&oacute; thật đơn giản v&agrave; dễ nhớ nhất c&oacute; thể.</p> <p><strong>Thiết kế</strong></p> <p>Nếu thiết kế của bạn tr&ocirc;ng kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n nghiệp, đ&oacute; sẽ trở th&agrave;nh vấn đề của bạn. Một thiết kế chi tiết v&agrave; phức tạp kh&ocirc;ng phải l&agrave; một thiết kế tốt v&igrave; c&oacute; thể sẽ bị mất chi tiết khi in (đặc biệt đối với logo) v&agrave; g&acirc;y ra sự kh&oacute; đọc. Bạn cần phải thấy rằng sự c&acirc;n bằng giữa thiết kế v&agrave; nội dung l&agrave; rất quan trọng. Bạn cần phải để cho thiết kế của bạn c&oacute; kh&ocirc;ng gian để &ldquo;thở&rdquo; v&agrave; đ&ocirc;i khi đ&oacute; l&agrave; những chỗ th&uacute; vị cho kh&aacute;ch h&agrave;ng ghi ch&uacute; th&ecirc;m tr&ecirc;n Name Card của bạn.</p> <p><strong>M&agrave;u sắc</strong></p> <p>Nghe c&oacute; vẻ đơn giản, nhưng thực ra m&agrave;u sắc lu&ocirc;n thấm nhuần với c&aacute;c mối quan hệ v&agrave; &yacute; nghĩa. Nếu bạn chọn một m&agrave;u sắc ph&ugrave; hợp với th&ocirc;ng điệp của bạn, n&oacute; sẽ hiển thị một c&aacute;ch v&ocirc; thức tất cả những g&igrave; m&agrave; bạn muốn truyền tải.</p> <p><strong>Chất lượng in</strong></p> <p>Một doanh nghiệp tốt, một thương hiệu g&acirc;y ch&uacute; &yacute; với kh&aacute;ch h&agrave;ng cần phải bảo đảm chất lượng in tốt. Với một sản phẩm chất lượng in thấp, c&oacute; thể l&agrave; thảm họa cho c&aacute;i nh&igrave;n v&agrave; cảm gi&aacute;c về tấm Name Card của bạn, hay n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c l&agrave; một c&aacute;i nh&igrave;n kh&ocirc;ng tốt về thương hiệu của bạn. Nếu bạn chỉ v&igrave; tiết kiệm một ch&uacute;t &iacute;t tiền m&agrave; cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những bản thiết kế được in tr&ecirc;n một chất lượng thấp, điều đ&oacute; sẽ g&acirc;y ảnh hưởng tr&aacute;i ngược lại với những g&igrave; bạn đang mong đợi.</p> <p><strong>Giấy v&agrave; chất liệu</strong></p> <p>Cho d&ugrave; bạn c&oacute; th&iacute;ch n&oacute; hay kh&ocirc;ng, chất lượng về giấy m&agrave; bạn đang sử dụng sẽ n&oacute;i điều g&igrave; đ&oacute; về thương hiệu của bạn.Chất liệu gi&aacute; rẻ, giấy mỏng, c&oacute; thể đưa đến c&aacute;i nh&igrave;n kh&ocirc;ng tốt, ấn tượng ban đầu kh&ocirc;ng ho&agrave;n hảo. Cảm gi&aacute;c khi cầm Name Card với chất liệu tốt lu&ocirc;n l&agrave; một điều quan trọng. Nếu bạn chọn nhựa hay kim loại, n&ecirc;n suy nghĩ cẩn thận, một Name Card cứng ngắc c&oacute; thể n&oacute;i l&ecirc;n một đặc điểm n&agrave;o đ&oacute; tương tự trong kinh doanh của bạn.</p> <p><strong>K&iacute;ch thước</strong></p> <p>Như mọi người đều biết, vấn đề về k&iacute;ch thước lu&ocirc;n l&agrave; một sự lựa chọn kh&ocirc;n ngoan. Name Card nhỏ hơn c&oacute; thể l&agrave; một sự mới mẻ, s&aacute;ng tạo hoặc dễ thương, trong khi quy m&ocirc; kinh doanh của bạn lớn, c&oacute; thể gi&uacute;p bạn nổi bật. Tuy nhi&ecirc;n, thường th&igrave; một tấm card nhỏ sẽ ph&ugrave; hợp hơn, một tấm card qu&aacute; khổ sẽ nhận được sự vứt bỏ bởi v&igrave; n&oacute; ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp khi bỏ gọn g&agrave;ng v&agrave;o v&iacute;.</p>
0 VNĐ