Namecard 01 View larger

Namecard 01

New

Name card hay card visit còn được gọi là danh thiếp, đây là một loại thẻ mà trên đó sẽ ghi thông tin về người chủ sở hữu của nó gồm: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ nhà hay địa chỉ công ty, tên nơi làm việc hay công ty trụ sở, các thông tin liên quan khác,… nhằm mang đến sự đơn giản nhất mà người tiếp nhận nó sẽ hiểu nhanh nhất về các thông tin quan trọng mà chủ sở hữu name card muốn truyền tải

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

DỊCH VỤ THIẾT KẾ - IN ẤN NAMECARD VIETART:

Name card là một công cụ giao tiếp vô cùng quan trọng khi bạn bắt đầu tiếp xúc với khách hàng. Một chiếc name card nhỏ chứa đựng rất nhiều thông tin của bạn mà bạn muốn truyền tải tới khách hàng. Chúng thường được in 2 mặt trên chất liệu giấy Couches ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn in nhanh, in kỹ thuật hay in Thẻ nhựa. Nội dung trên name card thường có các thông tin như Logo công ty, họ tên (hoặc tên công ty), chức danh công việc, địa chỉ, số điện thoại, email…

Trong bất cứ ngành nghề nào, mỗi người đều phải có riêng cho mình một Name Card (danh thiếp) để khách hàng dễ liên lạc và cũng để tự giới thiệu về mình. Thực ra, Name Card cũng là điều đầu tiên khách hàng sẽ nhìn vào để xem xét khả năng của bạn. Nó xác định ngành nghề , lĩnh vực kinh doanh của bạn, và cung cấp một phần thiết yếu là cách mà khách hàng sẽ dùng để liên lạc với bạn. Thiết kế, thông điệp mà Name Card mang đến giúp họ biết được bạn là ai và bạn đại diện cho cái gì. Một thiết kế đơn giản, sạch sẽ dễ gây bắt mắt cho người khác hơn là một mớ thông điệp được xếp lộn xộn trên Name Card, điều đó dễ khiến cho khách hàng tránh xa thương hiệu của bạn.

Vì vậy, vấn đề ở đây là làm thế nào để bạn hiển thị hết tất cả nội dung cần gửi gắm tới khách hàng trên một tấm Name Card đơn giản mà hiệu quả? Yêu cầu phải có những yếu tố sau: nội dung, thiết kế, chất lượng in, màu sắc, chất liệu...

Hãy liên hệ ngay với VIETART để được tư vấn thiết kế NAMECARD và dịch vụ tốt nhất!

Reviews

Write a review

 Namecard 01

Namecard 01

Name card hay card visit còn được gọi là danh thiếp, đây là một loại thẻ mà trên đó sẽ ghi thông tin về người chủ sở hữu của nó gồm: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ nhà hay địa chỉ công ty, tên nơi làm việc hay công ty trụ sở, các thông tin liên quan khác,… nhằm mang đến sự đơn giản nhất mà người tiếp nhận nó sẽ hiểu nhanh nhất về các thông tin quan trọng mà chủ sở hữu name card muốn truyền tải

Write a review

3 other products in the same category:

Namecard 01 <p><strong>DỊCH VỤ THIẾT KẾ - IN ẤN NAMECARD VIETART:</strong></p> <p>Name card l&agrave; một c&ocirc;ng cụ giao tiếp v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng khi bạn bắt đầu tiếp x&uacute;c với kh&aacute;ch h&agrave;ng. Một chiếc name card nhỏ chứa đựng rất nhiều th&ocirc;ng tin của bạn m&agrave; bạn muốn truyền tải tới kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng thường được in 2 mặt tr&ecirc;n chất liệu giấy Couches ngo&agrave;i ra bạn cũng c&oacute; thể lựa chọn in nhanh, in kỹ thuật hay in Thẻ nhựa. Nội dung tr&ecirc;n name card thường c&oacute; c&aacute;c th&ocirc;ng tin như Logo c&ocirc;ng ty, họ t&ecirc;n (hoặc t&ecirc;n c&ocirc;ng ty), chức danh c&ocirc;ng việc, địa chỉ, số điện thoại, email&hellip;</p> <p>Trong bất cứ ng&agrave;nh nghề n&agrave;o, mỗi người đều phải c&oacute; ri&ecirc;ng cho m&igrave;nh một Name Card (danh thiếp) để kh&aacute;ch h&agrave;ng dễ li&ecirc;n lạc v&agrave; cũng để tự giới thiệu về m&igrave;nh. Thực ra, Name Card cũng l&agrave; điều đầu ti&ecirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ nh&igrave;n v&agrave;o để xem x&eacute;t khả năng của bạn. N&oacute; x&aacute;c định ng&agrave;nh nghề , lĩnh vực kinh doanh của bạn, v&agrave; cung cấp một phần thiết yếu l&agrave; c&aacute;ch m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ d&ugrave;ng để li&ecirc;n lạc với bạn. Thiết kế, th&ocirc;ng điệp m&agrave; Name Card mang đến gi&uacute;p họ biết được bạn l&agrave; ai v&agrave; bạn đại diện cho c&aacute;i g&igrave;. Một thiết kế đơn giản, sạch sẽ dễ g&acirc;y bắt mắt cho người kh&aacute;c hơn l&agrave; một mớ th&ocirc;ng điệp được xếp lộn xộn tr&ecirc;n Name Card, điều đ&oacute; dễ khiến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&aacute;nh xa thương hiệu của bạn.</p> <p>V&igrave; vậy, vấn đề ở đ&acirc;y l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để bạn hiển thị hết tất cả nội dung cần gửi gắm tới kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n một tấm Name Card đơn giản m&agrave; hiệu quả? Y&ecirc;u cầu phải c&oacute; những yếu tố sau: nội dung, thiết kế, chất lượng in, m&agrave;u sắc, chất liệu...</p> <p>H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với VIETART để được tư vấn thiết kế NAMECARD v&agrave; dịch vụ tốt nhất!</p>
0 VNĐ