Lịch Độc Quyền - PVE

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

THIẾT KẾ LỊCH ĐỘC QUYỀN

Ý nghĩa năm mới qua những món quà Lịch Tết độc quyền, đầy sáng tạo tại Vietart.

Ngày nay việc tặng lịch cho khách hàng, đối tác khi xuân về đã trở thành nét văn hóa đẹp trong giao tiếp. Nó mang ý nghĩa truyền thống sâu sắc từ nhiều đời qua. Thiết kế một cuốn lịch xuân đẹp, độc, lạ lại có thể chuyển tải được thông điệp tốt lành đến người nhận, vừa có ý nghĩa chúc mừng năm mới, đồng thời có tác dụng quảng cáo trong suốt một năm?

Thiết kế lịch độc quyền là một trong những giải pháp truyền thông quảng bá thương hiệu đến với khách hàng. Cũng như những ấn phẩm truyền thông khác, ẩn phẩm thiết kế lịch tết cần truyền tải được giá trị thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, chiến lược đến khách hàng.

Chính vì vậy, để thể hiện được phong cách, giá trị của thương hiệu, cũng như gía trị truyền thống lâu đời qua, thì một ấn phẩm thiết kế lịch độc quyền phải có sự khác biệt, sáng tạo ý tưởng cũng như độc đáo về nội dung, hình ảnh là điều hết sức quan trọng. Hệ chuyên gia Vietart với vai trò là nhà quảng cáo đã có hơn 9 năm kinh nghiệm, chúng tôi có cơ hội hợp tác, nâng tầm giá trị thương hiệu hơn 2020 doanh nghiệp trong và ngoài nước, có cơ hội giúp họ có sự chuyên nghiệp về hình ảnh ngay từ lúc khởi đầu, và gián tiếp giúp các doanh nghiệp đang hoạt động có sự thay đổi lớn về mặt doanh thu, tăng giá trị gia tăng, giá trị cạnh tranh, định vị và mở rộng ảnh hưởng đến với khách hàng.

Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh, song hành như một chuyên gia về quảng cáo để đảm bảo cho sự thành công của bạn, giúp bạn luôn khác biệt và giá trị về mặt hình ảnh. Chúng tôi luôn hoạt động với sứ mệnh " Nâng tầm giá trị thương hiệu Việt"là công ty tư vấn và xây dựng thương hiệu, chúng tôi hiểu rõ điều mà mỗi doanh nghiệp trăn trở khi đưa ra chiến lược truyền thông quảng bá.

Đến với Vietartstore "Nâng tầm giá trị thương hiệu bạn"

Reviews

Write a review

 Lịch Độc Quyền - PVE

Lịch Độc Quyền - PVE

Write a review

16 other products in the same category:

Lịch Độc Quyền - PVE <p><strong>THIẾT KẾ LỊCH ĐỘC QUYỀN</strong></p> <p>&Yacute; nghĩa năm mới qua những m&oacute;n qu&agrave; Lịch Tết độc quyền, đầy s&aacute;ng tạo tại&nbsp;<strong>Vietart</strong>.</p> <p>Ng&agrave;y nay việc tặng&nbsp;<strong>lịch</strong>&nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, đối t&aacute;c khi xu&acirc;n về đ&atilde; trở th&agrave;nh n&eacute;t văn h&oacute;a đẹp trong giao tiếp. N&oacute; mang &yacute; nghĩa truyền thống s&acirc;u sắc từ nhiều đời qua. Thiết kế một cuốn lịch xu&acirc;n đẹp, độc, lạ lại c&oacute; thể chuyển tải được th&ocirc;ng điệp tốt l&agrave;nh đến người nhận, vừa c&oacute; &yacute; nghĩa ch&uacute;c mừng năm mới, đồng thời c&oacute; t&aacute;c dụng quảng c&aacute;o trong suốt một năm?</p> <p>Thiết kế lịch độc quyền l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p truyền th&ocirc;ng quảng b&aacute; thương hiệu đến với kh&aacute;ch h&agrave;ng. Cũng như những ấn phẩm truyền th&ocirc;ng kh&aacute;c, ẩn phẩm thiết kế lịch tết cần truyền tải được gi&aacute; trị thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, chiến lược đến kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, để thể hiện được phong c&aacute;ch, gi&aacute; trị của thương hiệu, cũng như g&iacute;a trị truyền thống l&acirc;u đời qua, th&igrave; một<strong>&nbsp;ấn phẩm thiết kế lịch độc quyền</strong>&nbsp;phải c&oacute; sự kh&aacute;c biệt, s&aacute;ng tạo &yacute; tưởng cũng như độc đ&aacute;o về nội dung, h&igrave;nh ảnh l&agrave; điều hết sức quan trọng. Hệ chuy&ecirc;n gia Vietart với vai tr&ograve; l&agrave; nh&agrave; quảng c&aacute;o đ&atilde; c&oacute; hơn<strong>&nbsp;9 năm kinh nghiệm</strong>, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; cơ hội hợp t&aacute;c, n&acirc;ng tầm gi&aacute; trị thương hiệu hơn&nbsp;2020<strong>&nbsp;doanh nghiệp</strong>&nbsp;trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, c&oacute; cơ hội gi&uacute;p họ c&oacute; sự chuy&ecirc;n nghiệp về h&igrave;nh ảnh ngay từ l&uacute;c khởi đầu, v&agrave; gi&aacute;n tiếp gi&uacute;p c&aacute;c doanh nghiệp đang hoạt động c&oacute; sự thay đổi lớn về mặt doanh thu, tăng gi&aacute; trị gia tăng, gi&aacute; trị cạnh tranh, định vị v&agrave; mở rộng ảnh hưởng đến với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ lu&ocirc;n b&ecirc;n cạnh, song h&agrave;nh như một chuy&ecirc;n gia về quảng c&aacute;o để đảm bảo cho sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của bạn, gi&uacute;p bạn lu&ocirc;n kh&aacute;c biệt v&agrave; gi&aacute; trị về mặt h&igrave;nh ảnh. Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n hoạt động với sứ mệnh " N&acirc;ng tầm gi&aacute; trị thương hiệu Việt"l&agrave; c&ocirc;ng ty tư vấn v&agrave; x&acirc;y dựng thương hiệu, ch&uacute;ng t&ocirc;i hiểu r&otilde; điều m&agrave; mỗi doanh nghiệp trăn trở khi đưa ra chiến lược truyền th&ocirc;ng quảng b&aacute;.</p> <p>Đến với&nbsp;<strong>Vietartstore</strong>&nbsp;"N&acirc;ng tầm gi&aacute; trị thương hiệu bạn"</p>
0 VNĐ