Thiết Kế Lịch Độc Quyền - DMC View larger

Thiết Kế Lịch Độc Quyền - DMC

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

THIẾT KẾ SÁNG TẠO QUA ẤN PHẨM LỊCH TẾT DMC

Thị trường Lịch hiện nay bắt đầu sôi động, bởi tháng 7 là khoảng thời gian mà các công ty đang dần chuẩn bị cho mình những ấn phẩm lịch để làm quà cho bạn bè, người thân hoặc khách hàng của mình. Thay vì những mẫu lịch đã có phôi sẵn, hoặc muốn hình ảnh nội dung không bị trùng lặp, truyền tải được thông điệp bạn muốn nhắn gửi, quảng bá thương hiệu công ty đến người nhận, thì một thiết kế lịch độc quyền sẽ là giải pháp tối ưu nhất giúp bạn marketing ngầm thương hiệu của mình một cách hiệu quả nhất. Vì lý do này mà các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ nhận thức được tầm quan trọng, không thể bỏ qua cho mình một cơ hội đầu tư lâu dài với những món quà nhỏ mà ý nghĩa lớn như thiết kế lịch độc quyền.

Điển hình một thành công lớn cho thương hiệu như DMC khi đầu tư vào Thiết kế lịch độc quyền mà không phải là  lịch truyền thống đã quá quen thuộc. Sự thành công ở đây là dù cốt lõi vẫn là một cuốn lịch với đầy đủ nội dung, hình ảnh, những con số ngày tháng năm…nhưng để làm được một ấn phẩm lịchưng ý khách hàng, thu hút được, thì phải trãi qua nhiều quá trình: từ việc hình thành nên ý tưởng thiết kế là trọng tâm, cho đến khâu in ấn bao gồm: chọn chất liệu phù hợp,  tỉ mỉ trong từng công đoạn sản xuất lịch.

Bên cạnh đó, Vietart – thiết kế lịch độc quyền ngoài việc đảm bảo được tính độc đáo và riêng biệt của bộ lịch, mà những cuốn lịch này còn được đăng ký bảo hộ về quyền tác giả thiết kế cũng như quyền xuất bản và nội dung hình ảnh đi kèm. Đây là điểm phân biệt rõ ràng giữa lịch độc quyền thương hiệu với các loại lịch khác trên thị trường, mà chỉ doanh nghiệp bạn mới có. Cho nên đầu tư vào thiết kế lịch độc quyền là bạn đã biết cách đầu tư khôn ngoan cho giá trị thương hiệu lâu dài.

"Vietart nâng tầm giá trị thương hiệu Việt"

Reviews

Write a review

Thiết Kế Lịch Độc Quyền - DMC

Thiết Kế Lịch Độc Quyền - DMC

Write a review

16 other products in the same category:

Thiết Kế Lịch Độc Quyền - DMC <p><strong>THIẾT KẾ S&Aacute;NG TẠO QUA ẤN PHẨM LỊCH TẾT DMC</strong></p> <p>Thị trường&nbsp;<strong>Lịch</strong>&nbsp;hiện nay bắt đầu s&ocirc;i động, bởi th&aacute;ng 7 l&agrave; khoảng thời gian&nbsp;m&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty đang dần chuẩn bị cho m&igrave;nh những ấn phẩm lịch để l&agrave;m qu&agrave; cho bạn b&egrave;, người th&acirc;n hoặc kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh. Thay v&igrave; những&nbsp;<strong>mẫu lịch</strong>&nbsp;đ&atilde; c&oacute; ph&ocirc;i sẵn, hoặc muốn h&igrave;nh ảnh nội dung kh&ocirc;ng bị tr&ugrave;ng lặp, truyền tải được th&ocirc;ng điệp bạn muốn nhắn gửi, quảng b&aacute; thương hiệu c&ocirc;ng ty đến người nhận, th&igrave; một&nbsp;<strong>thiết kế lịch độc quyền</strong>&nbsp;sẽ l&agrave; giải ph&aacute;p tối ưu nhất gi&uacute;p bạn marketing ngầm thương hiệu của m&igrave;nh một c&aacute;ch hiệu quả nhất. V&igrave; l&yacute; do n&agrave;y m&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp d&ugrave; lớn hay nhỏ nhận thức được tầm quan trọng, kh&ocirc;ng thể bỏ qua cho m&igrave;nh một cơ hội đầu tư l&acirc;u d&agrave;i với những m&oacute;n qu&agrave; nhỏ m&agrave; &yacute; nghĩa lớn như&nbsp;<strong>thiết kế lịch độc quyền</strong>.</p> <p>Điển h&igrave;nh một th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn cho thương hiệu như&nbsp;<strong>DMC</strong>&nbsp;khi đầu tư v&agrave;o Thiết kế lịch độc quyền m&agrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; &nbsp;lịch truyền thống đ&atilde; qu&aacute; quen thuộc.&nbsp;Sự th&agrave;nh c&ocirc;ng ở đ&acirc;y l&agrave; d&ugrave; cốt l&otilde;i vẫn l&agrave; một cuốn lịch với đầy đủ nội dung, h&igrave;nh ảnh, những con số ng&agrave;y th&aacute;ng năm&hellip;nhưng để l&agrave;m được một<strong>&nbsp;ấn phẩm lịch</strong>ưng &yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, thu h&uacute;t được, th&igrave; phải tr&atilde;i qua nhiều qu&aacute; tr&igrave;nh: từ việc h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n &yacute; tưởng thiết kế l&agrave; trọng t&acirc;m, cho đến kh&acirc;u in ấn bao gồm: chọn chất liệu ph&ugrave; hợp, &nbsp;tỉ mỉ trong từng c&ocirc;ng đoạn sản xuất<strong>&nbsp;lịch.</strong></p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, <strong>Vietart &ndash;&nbsp;thiết kế lịch độc quyền</strong> ngo&agrave;i việc đảm bảo được t&iacute;nh độc đ&aacute;o v&agrave; ri&ecirc;ng biệt của bộ lịch, m&agrave; những cuốn lịch n&agrave;y c&ograve;n&nbsp;được đăng k&yacute; bảo hộ về quyền t&aacute;c giả thiết kế cũng như quyền xuất bản v&agrave; nội dung h&igrave;nh ảnh đi k&egrave;m. Đ&acirc;y l&agrave; điểm ph&acirc;n biệt r&otilde; r&agrave;ng giữa l<strong>ịch độc quyền thương hiệu</strong> với c&aacute;c loại lịch kh&aacute;c tr&ecirc;n thị trường, m&agrave; chỉ doanh nghiệp bạn&nbsp;mới c&oacute;. Cho&nbsp;n&ecirc;n đầu tư v&agrave;o thiết kế lịch độc quyền l&agrave; bạn đ&atilde; biết c&aacute;ch đầu tư kh&ocirc;n ngoan cho <strong>gi&aacute; trị thương hiệu</strong> l&acirc;u d&agrave;i.</p> <p><strong>"Vietart n&acirc;ng tầm gi&aacute; trị thương hiệu Việt"</strong></p>
0 VNĐ