Thiết kế lịch treo tường cho công ty RICH'S.

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Tháng 5 đã về, đó là khoảng thời gian tuyệt vời để lên ý tưởng thiết kế lịch tết cho năm mới. Cho dù bạn là dịch vụ, hay thiết kế lịch tết tặng khách hàng, thậm chí cho bạn bè và người thân thì ý tưởng luôn là một vấn đề nan giải. Ở đây Công ty Quảng Cáo Việt Art  gợi ý cho bạn một vài chủ đề để đơn giản hóa chúng.
Một lưu ý là dù sáng tạo như thế nào chúng phải rõ ràng, font chữ dễ đọc, các con số cần bố trí sao cho thuận lợi nhất. Do vậy, các hình ảnh cần phải làm nổi bật so với màu nền.
Có rất nhiều lựa chọn hình ảnh trong việc thiết kế lịch tết 2017, dưới đây Công ty Việt Art gợi ý một vài tông màu chủ đạo trong việc lựa chọn ý tưởng sao cho hợp lý nhất. Bạn có thể áp dụng chúng cho cả lịch treo tường năm 2017 và cả lịch tết để bàn làm việc.
 Sự ấm áp và thoải mái trong căn nhà vào một mùa đông lạnh giá mang phong cách cổ điển trong mẫu lịch tết 2017 này. Việt Art gợi ý rằng bạn có thể thay thế các hình ảnh của mình hoặc khách hàng. Rất thích hợp cho các dịch vụ khách sạn, nhà hàng...

Hãy liên hệ ngay với công ty TNHH Quảng Cáo Việt Art

Đ/ chỉ : 169 Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Phường 26, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: 0938 371 818 (A. Thiên) Or 0909 981 181 (C. Yến) để được tư vấn.

Website: thietkelichdocquyen.vn

Reviews

Write a review

Thiết kế lịch treo tường cho công ty RICH'S.

Thiết kế lịch treo tường cho công ty RICH'S.

Write a review

6 other products in the same category:

Thiết kế lịch treo tường cho công ty RICH'S. <p>Th&aacute;ng 5 đ&atilde; về, đ&oacute; l&agrave; khoảng thời gian tuyệt vời để l&ecirc;n<span class="apple-converted-space"><em>&nbsp;</em></span><em>&yacute; tưởng thiết kế lịch tết</em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>cho năm mới. Cho d&ugrave; bạn l&agrave; dịch vụ, hay thiết kế lịch tết tặng kh&aacute;ch h&agrave;ng, thậm ch&iacute; cho bạn b&egrave; v&agrave; người th&acirc;n th&igrave; &yacute; tưởng lu&ocirc;n l&agrave; một vấn đề nan giải. Ở đ&acirc;y<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>C&ocirc;ng ty Quảng C&aacute;o Việt Art </strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>gợi &yacute; cho bạn một v&agrave;i chủ đề để đơn giản h&oacute;a ch&uacute;ng.<br /> Một lưu &yacute; l&agrave; d&ugrave; s&aacute;ng tạo như thế n&agrave;o ch&uacute;ng phải r&otilde; r&agrave;ng, font chữ dễ đọc, c&aacute;c con số cần bố tr&iacute; sao cho thuận lợi nhất. Do vậy, c&aacute;c h&igrave;nh ảnh cần phải l&agrave;m nổi bật so với m&agrave;u nền.<br /> C&oacute; rất nhiều lựa chọn h&igrave;nh ảnh trong việc thiết kế lịch tết 2017, dưới đ&acirc;y C&ocirc;ng ty Việt Art gợi &yacute; một v&agrave;i t&ocirc;ng m&agrave;u chủ đạo trong việc lựa chọn &yacute; tưởng sao cho hợp l&yacute; nhất. Bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng ch&uacute;ng cho cả lịch treo tường năm 2017 v&agrave; cả lịch tết để b&agrave;n l&agrave;m việc.<br /> &nbsp;Sự ấm &aacute;p v&agrave; thoải m&aacute;i trong căn nh&agrave; v&agrave;o một m&ugrave;a đ&ocirc;ng lạnh gi&aacute; mang phong c&aacute;ch cổ điển trong<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><em>mẫu lịch tết 2017</em></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>n&agrave;y. Việt Art gợi &yacute; rằng bạn c&oacute; thể thay thế c&aacute;c h&igrave;nh ảnh của m&igrave;nh hoặc kh&aacute;ch h&agrave;ng. Rất th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng...</p> <p>H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với c&ocirc;ng ty TNHH Quảng C&aacute;o Việt Art</p> <p>Đ/ chỉ : 169 Đường số 1, Cư x&aacute; Chu Văn An, Phường 26, Q. B&igrave;nh Thạnh</p> <p>Điện thoại: 0938 371 818 (A. Thi&ecirc;n) Or 0909 981 181 (C. Yến) để được tư vấn.</p> <p>Website: thietkelichdocquyen.vn</p>
0 VNĐ