Thiết kế lịch treo tường- mang tên thương hiệu công ty đến tay người nhận

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Lịch Tết từ xưa đến nay khi mỗi độ tết đến xuân về, đều có một ý nghĩa tinh thần mang đậm nét văn hóa truyền thống giao tiếp của người Việt. Là một phần quà tặng không thể thiếu dành tặng cho những người thân yêu của chúng ta trong mỗi nếp nhà Việt Nam. Chính vì thế, ngày nay lịch tết được các doanh nghiệp sử dụng hầu hết để tặng đối tác , khách hàng của mình. Ngoài những ý nghĩa truyền tải những thông điệp tốt lành cho một năm mới bình an, nhiều thịnh vượng, lịch tết còn thể hiện được phong cách cũng như tâm huyết của doanh nghiệp muốn tạo ấn tượng lâu dài đến đối tác khách hàng của mình trên những thiết kế lịch độc quyền,  chứ không chỉ đơn thuần là lịch thị trường như: cây cỏ, hoa lá, phúc lộc thọ, hoặc tranh dan gian, mẫu phôi sẵn như xưa…Vậy chắc mọi người sẽ không khỏi thắc mắc rằng: có cần thiết phải đầu tư cho một thiết kế lịch độc quyền không, khi mà chi phí bỏ ra cho một ấn phẩm lịch là không nhỏ. Hình ảnh sau đây cho bạn thấy sự khác biệt giữa thiết kế lịch độc quyền so với các thiết kế của công ty khác.

Hãy liên hệ ngay với công ty TNHH Quảng Cáo Việt Art

Đ/ chỉ : 169 Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Phường 26, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: 0938 371 818 (A. Thiên) Or 0909 981 181 (C. Yến) để được tư vấn.

Website: thietkelichdocquyen.vn

Reviews

Write a review

Thiết kế lịch treo tường- mang tên thương hiệu công ty đến tay người nhận

Thiết kế lịch treo tường- mang tên thương hiệu công ty đến tay người nhận

Write a review

6 other products in the same category:

Thiết kế lịch treo tường- mang tên thương hiệu công ty đến tay người nhận <p>Lịch Tết&nbsp;từ xưa đến nay khi mỗi độ tết đến xu&acirc;n về, đều c&oacute; một &yacute; nghĩa tinh thần mang đậm n&eacute;t văn h&oacute;a truyền thống giao tiếp của người Việt. L&agrave; một phần qu&agrave; tặng kh&ocirc;ng thể thiếu d&agrave;nh tặng cho những người th&acirc;n y&ecirc;u của ch&uacute;ng ta trong mỗi nếp nh&agrave; Việt Nam. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, ng&agrave;y nay lịch tết được c&aacute;c doanh nghiệp sử dụng hầu hết để tặng đối t&aacute;c , kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh. Ngo&agrave;i những &yacute; nghĩa truyền tải những th&ocirc;ng điệp tốt l&agrave;nh cho một năm mới b&igrave;nh an, nhiều thịnh vượng, lịch tết c&ograve;n thể hiện được phong c&aacute;ch cũng như t&acirc;m huyết của doanh nghiệp muốn tạo ấn tượng l&acirc;u d&agrave;i đến đối t&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh tr&ecirc;n những thiết kế lịch độc quyền,&nbsp;&nbsp;chứ kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; lịch thị trường như: c&acirc;y cỏ, hoa l&aacute;, ph&uacute;c lộc thọ, hoặc tranh dan gian, mẫu ph&ocirc;i sẵn như xưa&hellip;Vậy chắc mọi người sẽ kh&ocirc;ng khỏi thắc mắc rằng: c&oacute; cần thiết phải đầu tư cho một thiết kế lịch độc quyền kh&ocirc;ng, khi m&agrave; chi ph&iacute; bỏ ra cho một ấn phẩm lịch l&agrave; kh&ocirc;ng nhỏ. H&igrave;nh ảnh sau đ&acirc;y cho bạn thấy sự kh&aacute;c biệt giữa thiết kế lịch độc quyền so với c&aacute;c thiết kế của c&ocirc;ng ty kh&aacute;c.</p> <p>H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với c&ocirc;ng ty TNHH Quảng C&aacute;o Việt Art</p> <p>Đ/ chỉ : 169 Đường số 1, Cư x&aacute; Chu Văn An, Phường 26, Q. B&igrave;nh Thạnh</p> <p>Điện thoại: 0938 371 818 (A. Thi&ecirc;n) Or 0909 981 181 (C. Yến) để được tư vấn.</p> <p>Website: thietkelichdocquyen.vn</p>
0 VNĐ