Tại sao doanh nghiệp cần thiết kế lịch bàn để tặng vào dịp tết ?

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Thiết kế Lịch Tết

Mùa lịch sắp đến gần, Việt Art sẽ lại giúp bạn thiết kế những mẫu lịch tết ấn tượng, độc đáo để truyền tải bao thông điệp tốt lành. Sở hữu ngay một mẫu lịch bàn, lịch treo tường với dịch vụ trọn gói thiết kế in ấn lịch chuyên nghiệp ngay hôm nay. Tại đây với đội ngũ chuyên nghiệp, sức sáng tạo phong phú sẽ không làm cho bạn thất vọng.

TẠI SAO CẦN THIẾT KẾ LỊCH TẾT

Ngày nay việc tặng lịch cho khách hàng, đối tác khi xuân về đã trở thành nét văn hoá đẹp trong giao tiếp. Một cuốn lịch xuân thiết kế đẹp chuyển tải những thông điệp tốt lành đến người nhận, vừa có ý nghĩa vừa có tác dụng quảng cáo trong suốt một năm. Đây cũng là chiến lược Marketing đầy mới mẻ, vừa thể hiện được sự tôn trọng của người tặng lại vừa tao nhã trong các giới thiệu về công ty của bạn.

CÓ NHỮNG LOẠI LỊCH TẾT NÀO?

Dịch vụ thiết kế lịch của Việt Art cung cấp các sản phẩm lịch tết độc đáo: lịch độc quyền, lịch quảng cáo, quà tặng… bao gồm các kiểu lịch như:
– Lịch hoa lá
– Lịch bàn, lịch chữ A
– Lịch phong cảnh
– Lịch bonsai – tĩnh vật
– Lịch thư pháp

– Lịch hội họa
– Lịch kiến trúc
– Lịch ô tô-xe máy
– Các loại lịch khác

Thiết kế lịch theo yêu cầu của doanh nghiệp, Công ty, Ngân hàng,  đối tác, cá nhân….

Quà tặng cá nhân hóa cho doanh nghiệp là các món quà có in, khắc hình ảnh công ty, logo lên trực tiếp món quà. Đây là món quàđược tất cả doanh nghiệp yêu thích bởi sựđộc đáo của nó.

Hãy liên hệ ngay với công ty TNHH Quảng Cáo Việt Art

Đ/ chỉ : 169 Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Phường 26, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: 0938 371 818 (A. Thiên) Or 0909 981 181 (C. Yến) đểđược tư vấn.

Website: thietkelichdocquyen.vn

Reviews

Write a review

Tại sao doanh nghiệp cần thiết kế lịch bàn để tặng vào dịp tết ?

Tại sao doanh nghiệp cần thiết kế lịch bàn để tặng vào dịp tết ?

Write a review

16 other products in the same category:

Tại sao doanh nghiệp cần thiết kế lịch bàn để tặng vào dịp tết ? <p><strong>Thiết kế Lịch Tết</strong></p> <p>M&ugrave;a lịch sắp đến gần, Việt Art sẽ lại gi&uacute;p bạn thiết kế những mẫu lịch tết ấn tượng, độc đ&aacute;o để truyền tải bao th&ocirc;ng điệp tốt l&agrave;nh. Sở hữu ngay một mẫu lịch b&agrave;n, lịch treo tường với dịch vụ trọn g&oacute;i thiết kế in ấn lịch chuy&ecirc;n nghiệp ngay h&ocirc;m nay. Tại đ&acirc;y với đội ngũ chuy&ecirc;n nghiệp, sức s&aacute;ng tạo phong ph&uacute; sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m cho bạn thất vọng.</p> <p><strong>TẠI SAO CẦN THIẾT KẾ LỊCH TẾT</strong></p> <p>Ng&agrave;y nay việc tặng lịch cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, đối t&aacute;c khi xu&acirc;n về đ&atilde; trở th&agrave;nh n&eacute;t văn ho&aacute; đẹp trong giao tiếp. Một cuốn lịch xu&acirc;n thiết kế đẹp chuyển tải những th&ocirc;ng điệp tốt l&agrave;nh đến người nhận, vừa c&oacute; &yacute; nghĩa vừa c&oacute; t&aacute;c dụng quảng c&aacute;o trong suốt một năm. Đ&acirc;y cũng l&agrave; chiến lược Marketing đầy mới mẻ, vừa thể hiện được sự t&ocirc;n trọng của người tặng lại vừa tao nh&atilde; trong c&aacute;c giới thiệu về c&ocirc;ng ty của bạn.</p> <p><strong>C&Oacute; NHỮNG LOẠI LỊCH TẾT N&Agrave;O?</strong></p> <p>Dịch vụ thiết kế lịch của Việt Art cung cấp c&aacute;c sản phẩm lịch tết độc đ&aacute;o: lịch độc quyền, lịch quảng c&aacute;o, qu&agrave; tặng&hellip; bao gồm c&aacute;c kiểu lịch như:<br /> &ndash; Lịch hoa l&aacute;<br /> &ndash; Lịch b&agrave;n, lịch chữ A<br /> &ndash; Lịch phong cảnh<br /> &ndash; Lịch bonsai &ndash; tĩnh vật<br /> &ndash; Lịch thư ph&aacute;p</p> <p>&ndash; Lịch hội họa<br /> &ndash; Lịch kiến tr&uacute;c<br /> &ndash; Lịch &ocirc; t&ocirc;-xe m&aacute;y<br /> &ndash; C&aacute;c loại lịch kh&aacute;c</p> <p>Thiết kế lịch theo y&ecirc;u cầu của doanh nghiệp, C&ocirc;ng ty, Ng&acirc;n h&agrave;ng, &nbsp;đối t&aacute;c, c&aacute; nh&acirc;n&hellip;.</p> <p>Qu&agrave; tặng c&aacute; nh&acirc;n h&oacute;a cho doanh nghiệp l&agrave; c&aacute;c m&oacute;n qu&agrave; c&oacute; in, khắc h&igrave;nh ảnh c&ocirc;ng ty, logo l&ecirc;n trực tiếp m&oacute;n qu&agrave;. Đ&acirc;y l&agrave; m&oacute;n qu&agrave;được tất cả doanh nghiệp y&ecirc;u th&iacute;ch bởi sựđộc đ&aacute;o của n&oacute;.</p> <p>H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với c&ocirc;ng ty TNHH Quảng C&aacute;o Việt Art</p> <p>Đ/ chỉ : 169 Đường số 1, Cư x&aacute; Chu Văn An, Phường 26, Q. B&igrave;nh Thạnh</p> <p>Điện thoại: 0938 371 818 (A. Thi&ecirc;n) Or 0909 981 181 (C. Yến) đểđược tư vấn.</p> <p>Website: thietkelichdocquyen.vn</p>
0 VNĐ