Lịch để Bàn View larger

Lịch để Bàn

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Lịch để bàn 2016 là món quà ý nghĩa mà các công ty gởi đến khách hàng, đối tác của mình nhân dịp xuân về.
Lịch bàn 2016 đã có từ lâu nay, và đã trở thành một vật không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp khi xuân về. Nó vừa là một công cụ để xem ngày tháng, lễ, Tết… lịch tết 2016 còn được in những tranh vẽ dân gian, thư pháp, hoa xuân , tranh phong cảnh, hình ảnh quảng cáo của doanh nghiệp,…. Ngoài ra hiện nay lịch để bàn 2016 còn được dùng làm ghi chú các cuộc hẹn gặp đối tác để trên bàn làm việc..

Lịch để bàn là một phương án được nhiều công ty chọn, ngoài việc quảng bá thương hiệu, lịch bàn còn đem tới nét đẹp cho văn phòng công ty. Với lịch để bàn Quý khách có thể lựa chọn nhiều mẫu thiết kế đa dạng phù hợp với mong muốn sử dụng của mình: lịch chữ A 13 tờ, lịch có bộ note (lịch chữ M), lịch kế hoạch….

Lịch để bàn có nhiều kích cỡ và thiết kế độc đáo: đế bồi, gập 2 hoặc 3,…Lịch để bàn cho phép in ép kim logo, thông tin doanh nghiệp trên tất cả các mặt.

Liên hệ ngay với chúng tôi: Công Ty TNHH Quảng Cáo Việt Art để được tư vấn và đặt ngay cho công ty mình lịch để bàn để làm quà tặng. 

Reviews

Write a review

Lịch để Bàn

Lịch để Bàn

Write a review

16 other products in the same category:

Lịch để Bàn <p><strong><em>Lịch để b&agrave;n 2016</em></strong>&nbsp;l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa m&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty gởi đến kh&aacute;ch h&agrave;ng, đối t&aacute;c của m&igrave;nh nh&acirc;n dịp xu&acirc;n về.<br />Lịch b&agrave;n 2016 đ&atilde; c&oacute; từ l&acirc;u nay, v&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh một vật kh&ocirc;ng thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp khi xu&acirc;n về. N&oacute; vừa l&agrave; một c&ocirc;ng cụ để xem ng&agrave;y th&aacute;ng, lễ, Tết&hellip; lịch tết 2016 c&ograve;n được in những tranh vẽ d&acirc;n gian, thư ph&aacute;p, hoa xu&acirc;n , tranh phong cảnh, h&igrave;nh ảnh quảng c&aacute;o của doanh nghiệp,&hellip;. Ngo&agrave;i ra hiện nay lịch để b&agrave;n 2016 c&ograve;n được d&ugrave;ng l&agrave;m ghi ch&uacute; c&aacute;c cuộc hẹn gặp đối t&aacute;c để tr&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc..</p> <p>Lịch để b&agrave;n l&agrave; một phương &aacute;n được nhiều c&ocirc;ng ty chọn, ngo&agrave;i việc quảng b&aacute; thương hiệu, lịch b&agrave;n c&ograve;n đem tới n&eacute;t đẹp cho văn ph&ograve;ng c&ocirc;ng ty. Với lịch để b&agrave;n Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể lựa chọn nhiều mẫu thiết kế đa dạng ph&ugrave; hợp với mong muốn sử dụng của m&igrave;nh: lịch chữ A 13 tờ, lịch c&oacute; bộ note (lịch chữ M), lịch kế hoạch&hellip;.</p> <p>Lịch để b&agrave;n c&oacute; nhiều k&iacute;ch cỡ v&agrave; thiết kế độc đ&aacute;o: đế bồi, gập 2 hoặc 3,&hellip;Lịch để b&agrave;n cho ph&eacute;p in &eacute;p kim logo, th&ocirc;ng tin doanh nghiệp tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c mặt.</p> <p>Li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i: C&ocirc;ng Ty TNHH Quảng C&aacute;o Việt Art để được tư vấn v&agrave; đặt ngay cho c&ocirc;ng ty m&igrave;nh lịch để b&agrave;n để l&agrave;m qu&agrave; tặng.&nbsp;</p>
0 VNĐ