Lịch Bàn - Long Duc View larger

Lịch Bàn - Long Duc

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

MẪU LỊCH ĐỂ BÀN ĐỘC QUYỀN CỦA LONG ĐỨC.

Một trong những mẫu lịch thông dụng hiện nay ngoài các loại lịch truyền thống có phôi sẵn thì thiết kế lịch để bàn độc quyền được quý khách hàng lựa chọn làm ấn phẩm quà tặng cho người thân đối tác của mình. Lịch để bàn là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công việc hàng ngày của các nhân viên văn phòng. Bởi lịch để bàn không chỉ giúp chúng ta xem ngày tháng mà còn cung cấp thông tin, hình ảnh, kết hợp quảng cáo. Ngoài ra lịch để bàn còn rất tiện lợi giúp ghi nhớ nhanh các công việc cần phải làm vì phải ghi nhớ quá nhiều thứ hàng ngày, bằng cách note lên chính tờ lịch đặt trước mặt bạn.

Lịch để bàn thường có kết cấu 13 tờ hoặc 13 tờ + 54 tuần được dùng để trên bàn làm việc nhằm hỗ trợ đặt lịch công tác hoặc ghi chú công việc. Chữ A, chữ M, Chữ L… Hoặc được thiết kế sáng tạo về hình dạng, bố cục hình ảnh kèm nội dung không nhất thiết phải theo một khuôn khổ nhất định.

Lịch thường được in trên chất liệu giấy: mỹ thuật, giấy Couche, giấy ảnh cao cấp…. với nhiều kích thước khác nhau.

Lịch để bàn có ưu thế là nhỏ gọn, bạn có thể đặt cuốn lịch vào một góc khiêm tốn trên bàn làm việc để trang trí mà vẫn có thể theo dõi ngày tháng theo lịch công tác của bạn. Hầu như đa số các công ty ngoài đặt các loại lịch khác, họ vẫn không quên đặt lịch bàn để tặng khách hàng.

Để được hỗ trợ tư vấn tốt hơn quý khách hàng hãy liên hệ vietartstore.com , chúng tôi hân hạnh là sự lựa chọn đáng tin cây của quý khách về độ chuyên nghiệp, thiết kế sáng tạo.

Reviews

Write a review

Lịch Bàn - Long Duc

Lịch Bàn - Long Duc

Write a review

16 other products in the same category:

Lịch Bàn - Long Duc <h3><strong>MẪU LỊCH&nbsp;ĐỂ B&Agrave;N ĐỘC QUYỀN CỦA LONG ĐỨC.</strong></h3> <p>Một trong những mẫu lịch th&ocirc;ng dụng hiện nay ngo&agrave;i c&aacute;c loại lịch truyền thống c&oacute; ph&ocirc;i sẵn th&igrave; thiết kế lịch để b&agrave;n độc quyền được qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lựa chọn l&agrave;m ấn phẩm qu&agrave; tặng cho người th&acirc;n đối t&aacute;c của m&igrave;nh. Lịch để b&agrave;n l&agrave; c&ocirc;ng cụ hỗ trợ đắc lực trong c&ocirc;ng việc h&agrave;ng ng&agrave;y của c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n văn ph&ograve;ng. Bởi lịch để b&agrave;n kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p ch&uacute;ng ta xem ng&agrave;y th&aacute;ng m&agrave; c&ograve;n cung cấp th&ocirc;ng tin, h&igrave;nh ảnh, kết hợp quảng c&aacute;o. Ngo&agrave;i ra lịch để b&agrave;n c&ograve;n rất tiện lợi gi&uacute;p ghi nhớ nhanh c&aacute;c c&ocirc;ng việc cần phải l&agrave;m v&igrave; phải ghi nhớ qu&aacute; nhiều thứ h&agrave;ng ng&agrave;y, bằng c&aacute;ch note l&ecirc;n ch&iacute;nh tờ lịch đặt trước mặt bạn.</p> <p>Lịch để b&agrave;n thường c&oacute; kết cấu 13 tờ hoặc 13 tờ + 54 tuần được d&ugrave;ng để tr&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc nhằm hỗ trợ đặt lịch c&ocirc;ng t&aacute;c hoặc ghi ch&uacute; c&ocirc;ng việc.<strong> Chữ A, chữ M, Chữ L&hellip;</strong> Hoặc được thiết kế s&aacute;ng tạo về h&igrave;nh dạng, bố cục h&igrave;nh ảnh k&egrave;m nội dung kh&ocirc;ng nhất thiết phải theo một khu&ocirc;n khổ nhất định.</p> <p>Lịch thường được in tr&ecirc;n chất liệu giấy: mỹ thuật, giấy Couche, giấy ảnh cao cấp&hellip;. với nhiều k&iacute;ch thước kh&aacute;c nhau.</p> <h4>Lịch để b&agrave;n c&oacute; ưu thế l&agrave; nhỏ gọn, bạn c&oacute; thể đặt cuốn lịch v&agrave;o một g&oacute;c khi&ecirc;m tốn tr&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc để trang tr&iacute; m&agrave; vẫn c&oacute; thể theo d&otilde;i ng&agrave;y th&aacute;ng theo lịch c&ocirc;ng t&aacute;c của bạn. Hầu như đa số c&aacute;c c&ocirc;ng ty ngo&agrave;i đặt c&aacute;c loại lịch kh&aacute;c, họ vẫn kh&ocirc;ng qu&ecirc;n đặt lịch b&agrave;n để tặng kh&aacute;ch h&agrave;ng.</h4> <p>Để được hỗ trợ tư vấn tốt hơn qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng h&atilde;y li&ecirc;n hệ <strong>vietartstore.com&nbsp;</strong>, ch&uacute;ng t&ocirc;i h&acirc;n hạnh l&agrave; sự lựa chọn đ&aacute;ng tin c&acirc;y của qu&yacute; kh&aacute;ch về độ chuy&ecirc;n nghiệp, thiết kế s&aacute;ng tạo.</p>
0 VNĐ