Sách NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO

New

"Cuốn sách này là một khóa học ngắn về nghệ thuật viết quảng cáo sao cho thuyết phục công chúng bỏ tiền mua sản phẩm hoặc dịch vụ một cách hiệu quả nhất, được viết bởi một copywriter kỳ cựu nhất của thập niên 1960. Phần hay nhất của nó chính là 100 câu tiêu đề quảng cáo mà dân chúng vẫn còn lưu truyền đến ngày nay tạo nên những hiệu ứng giao tiếp đặc sắc."

(Robert W. Bly) 

More details

125,000 VNĐ

More info

- Tự Học để trở thành Nhà Quảng Cáo và Copywriter Chuyên Nghiệp -

Quảng cáo, quảng bá, hay marketing - dù bạn gọi công việc đó là gì đi chăng nữa, doanh nghiệp của bạn vẫn luôn phải phụ thuộc vào Ngôn Từ để đạt được hiệu quả kinh doanh mong muốn. Bạn phải giành được sự chú ý của tất cả khách hàng, người tiêu dùng và những người ủng hộ tiềm năng để rồi kêu gọi họ mua hàng thành công. Rất ít người trong số chúng ta có những tố chất bẩm sinh của một nhà quảng cáo: khả năng sử dụng ngôn từ khéo léo và kỹ năng bán hàng đỉnh cao.

Hầu hết chúng ta cần phải được hướng dẫn, thậm chí kể cả những thiên tài quảng cáo bẩm sinh cũng cần phải trau dồi thêm. Và Victor O. Schwab chính là một trong những tên tuổi vĩ đại để chúng ta để học hỏi. Được xem là một bậc thầy marketing với 44 năm kinh nghiệm đầy thành công, ông chính là nhà quảng cáo đã đưa cuốn sách “Đắc Nhân Tâm” của Dale Carnegie trở thành một hiện tượng vượt thời gian của ngành sách toàn thế giới.  

Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo – cuốn sách hướng dẫn viết quảng cáo kinh điển của Schwab – đã chứng minh được giá trị vượt thời gian của nó. Chỉ trong một quyển sách nhỏ, tác giả đã truyền đạt hết sức rõ ràng cho chúng ta những yếu tố cốt lõi của một mẩu quảng cáo thành công. Ông giúp chúng ta:

  • Gây sự chú ý;
  • Xây dựng và nâng cao uy tín với độc giả;
  • Lựa chọn được kích thước quảng cáo phù hợp mà tiết kiệm;
  • Tạo ra được những bố cục quảng cáo lý tưởng và hiệu quả;
  • Phương pháp thử nghiệm tính hiệu quả của các mẩu quảng cáo;
  • Chuyển hóa phản hồi của độc giả thành doanh thu;
  • Làm nên những lời chào hàng ấn tượng giúp gia tăng doanh số và hiệu ứng đám đông.

Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo- Tự Học để trở thành Nhà Quảng Cáo & Copywriter Chuyên Nghiệp giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được các bài học thông qua các ví dụ về những tiêu đề quảng cáo thành công trong lịch sử (kèm với diễn giải vì sao chúng hiệu quả) và những câu hỏi ôn tập giúp bạn chuyển hóa những kiến thức vừa đọc được thành kỹ năng thực hành trong thực tế. Victor O. Schwab đã cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng tuyệt vời mà vốn dĩ bạn cần phải trải qua kinh nghiệm năm dài tháng rộng mới có được.

Hơn 50 năm sau ngày phát hành lần đầu tiên, Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo vẫn được xem là tác phẩm gối đầu giường dành cho giới doanh nhân và nhà quảng cáo thời nay. Hãy đọc nó, ngẫm nghĩ về nó, thực hành nó, và bạn sẽ thấy doanh số công ty mình thăng hoa.   

--- Phan Nguyễn Khánh Đan

Dịch giả của Thôi Miên Bằng Ngôn Từ

Reviews

Write a review

Sách NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO

Sách NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO

"Cuốn sách này là một khóa học ngắn về nghệ thuật viết quảng cáo sao cho thuyết phục công chúng bỏ tiền mua sản phẩm hoặc dịch vụ một cách hiệu quả nhất, được viết bởi một copywriter kỳ cựu nhất của thập niên 1960. Phần hay nhất của nó chính là 100 câu tiêu đề quảng cáo mà dân chúng vẫn còn lưu truyền đến ngày nay tạo nên những hiệu ứng giao tiếp đặc sắc."

(Robert W. Bly) 

Write a review

30 other products in the same category:

Sách NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO <p><strong>- Tự Học để trở th&agrave;nh Nh&agrave; Quảng C&aacute;o v&agrave; Copywriter Chuy&ecirc;n Nghiệp -</strong></p> <p><strong>Quảng c&aacute;o, quảng b&aacute;, hay marketing</strong>&nbsp;- d&ugrave; bạn gọi c&ocirc;ng việc đ&oacute; l&agrave; g&igrave; đi chăng nữa, doanh nghiệp của bạn vẫn lu&ocirc;n phải phụ thuộc v&agrave;o&nbsp;<strong>Ng&ocirc;n Từ</strong>&nbsp;để đạt được hiệu quả kinh doanh mong muốn. Bạn phải gi&agrave;nh được sự ch&uacute; &yacute; của tất cả kh&aacute;ch h&agrave;ng, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; những người ủng hộ tiềm năng để rồi k&ecirc;u gọi họ mua h&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng. Rất &iacute;t người trong số ch&uacute;ng ta c&oacute; những tố chất bẩm sinh của một nh&agrave; quảng c&aacute;o: khả năng sử dụng ng&ocirc;n từ kh&eacute;o l&eacute;o v&agrave; kỹ năng b&aacute;n h&agrave;ng đỉnh cao.</p> <p>Hầu hết ch&uacute;ng ta cần phải được hướng dẫn, thậm ch&iacute; kể cả những thi&ecirc;n t&agrave;i quảng c&aacute;o bẩm sinh cũng cần phải trau dồi th&ecirc;m. V&agrave;&nbsp;<strong>Victor O. Schwab</strong>&nbsp;ch&iacute;nh l&agrave; một trong những t&ecirc;n tuổi vĩ đại để ch&uacute;ng ta để học hỏi. Được xem l&agrave; một bậc thầy marketing với 44 năm kinh nghiệm đầy th&agrave;nh c&ocirc;ng, &ocirc;ng ch&iacute;nh l&agrave; nh&agrave; quảng c&aacute;o đ&atilde; đưa cuốn s&aacute;ch &ldquo;<a href="/vadmin/\&quot;/vadmin/\\&quot;http:/www.sucmanhngoibut.com.vn/sach-ky-nang-song/dac-nhan-tam-tai-ban.html\\&quot;\&quot;" target="\&quot;\\&quot;_blank\\&quot;\&quot;"><strong>Đắc Nh&acirc;n T&acirc;m</strong></a>&rdquo; của&nbsp;<a href="/vadmin/\&quot;/vadmin/\\&quot;http:/www.sucmanhngoibut.com.vn/tim-kiem/dale%20carnegie/\\&quot;\&quot;" target="\&quot;\\&quot;_blank\\&quot;\&quot;"><strong>Dale Carnegie</strong></a>&nbsp;trở th&agrave;nh&nbsp;<strong><em>một hiện tượng vượt thời gian của ng&agrave;nh s&aacute;ch to&agrave;n thế giới</em></strong>.&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong><em>Nghệ Thuật Viết Quảng C&aacute;o</em></strong>&nbsp;&ndash; cuốn s&aacute;ch hướng dẫn viết quảng c&aacute;o kinh điển của Schwab &ndash; đ&atilde; chứng minh được gi&aacute; trị vượt thời gian của n&oacute;. Chỉ trong một quyển s&aacute;ch nhỏ, t&aacute;c giả đ&atilde; truyền đạt hết sức r&otilde; r&agrave;ng cho ch&uacute;ng ta những yếu tố cốt l&otilde;i của một&nbsp;<a href="/vadmin/\&quot;/vadmin/\\&quot;http:/www.sucmanhngoibut.com.vn/sach-marketing-copyriting\\&quot;\&quot;" target="\&quot;\\&quot;_blank\\&quot;\&quot;">mẩu quảng c&aacute;o th&agrave;nh c&ocirc;ng</a>. &Ocirc;ng gi&uacute;p ch&uacute;ng ta:</p> <ul> <li>G&acirc;y sự ch&uacute; &yacute;;</li> <li>X&acirc;y dựng v&agrave; n&acirc;ng cao uy t&iacute;n với độc giả;</li> <li>Lựa chọn được k&iacute;ch thước quảng c&aacute;o ph&ugrave; hợp m&agrave; tiết kiệm;</li> <li>Tạo ra được những bố cục quảng c&aacute;o l&yacute; tưởng v&agrave; hiệu quả;</li> <li>Phương ph&aacute;p thử nghiệm t&iacute;nh hiệu quả của c&aacute;c mẩu quảng c&aacute;o;</li> <li>Chuyển h&oacute;a phản hồi của độc giả th&agrave;nh doanh thu;</li> <li>L&agrave;m n&ecirc;n những lời ch&agrave;o h&agrave;ng ấn tượng gi&uacute;p gia tăng doanh số v&agrave; hiệu ứng đ&aacute;m đ&ocirc;ng.</li> </ul> <p><strong><em>Nghệ Thuật Viết Quảng C&aacute;o</em></strong><strong>- Tự Học để trở th&agrave;nh Nh&agrave; Quảng C&aacute;o & Copywriter Chuy&ecirc;n Nghiệp</strong>&nbsp;gi&uacute;p bạn nhanh ch&oacute;ng nắm bắt được c&aacute;c b&agrave;i học th&ocirc;ng qua c&aacute;c v&iacute; dụ về những ti&ecirc;u đề quảng c&aacute;o th&agrave;nh c&ocirc;ng trong lịch sử (k&egrave;m với diễn giải v&igrave; sao ch&uacute;ng hiệu quả) v&agrave; những c&acirc;u hỏi &ocirc;n tập gi&uacute;p bạn chuyển h&oacute;a những kiến thức vừa đọc được th&agrave;nh kỹ năng thực h&agrave;nh trong thực tế. Victor O. Schwab đ&atilde; cung cấp cho bạn những kiến thức v&agrave; kỹ năng tuyệt vời m&agrave; vốn dĩ bạn cần phải trải qua kinh nghiệm năm d&agrave;i th&aacute;ng rộng mới c&oacute; được.</p> <p>Hơn 50 năm sau ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh lần đầu ti&ecirc;n,&nbsp;<strong><em>Nghệ Thuật Viết Quảng C&aacute;o</em></strong>&nbsp;vẫn được xem l&agrave; t&aacute;c phẩm gối đầu giường d&agrave;nh cho giới doanh nh&acirc;n v&agrave; nh&agrave; quảng c&aacute;o thời nay. H&atilde;y đọc n&oacute;, ngẫm nghĩ về n&oacute;, thực h&agrave;nh n&oacute;, v&agrave; bạn sẽ thấy doanh số c&ocirc;ng ty m&igrave;nh thăng hoa. &nbsp;&nbsp;</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>--- Phan Nguyễn Kh&aacute;nh Đan</strong></p> <p>Dịch giả của Th&ocirc;i Mi&ecirc;n Bằng Ng&ocirc;n Từ</p>
125,000 VNĐ