Lịch treo tường - Sống để yêu thương

New

Lịch treo tường thường được in trên giấy chất lượng tốt, khổ lớn, có nẹp bằng nhựa hoặc kim loại và vòng khuyên để treo lên tường. Khi chưa treo, lịch treo tường có thể được cuộn lại cho gọn.

Trong mỗi tờ lịch, ngày tháng thường được in bên dưới, bên trên là các hình ảnh. Người ta thường in các ảnh mỗi cuốn lịch theo những chủ đề khác nhau.

More details

21,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Giấy couche 200g
Quy cách 40x60
Loại Lịch lò xo 7 tờ

More info

LỊCH TREO TƯỜNG - SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG

" SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG" Chắc hẳn khi đọc qua chủ đề trên bộ lịch này quý khách đã hiểu được thông điệp mà  Vietart muốn gởi đến quý khách. Có bao giớ bạn từng yêu thương một điều gì đó nhưng chinh bạn cũng không nhận ra rằng nó quan trọng với minh thế nào nhưng đến một ngày nó dần rời xa bạn mãi mãi....lúc này bạn mới nhận ra rằng đã quá muộn để trân trọng tình yêu này....hãy yêu thương và trân trọng những thứ xung quanh mình, dù nhỏ nhất.

Với những hình ảnh sâu lắng, hài hòa chúng tôi gời đến quý khách bộ lịch được thiết kế ấn tượng, sáng tạo. Chúng tôi với kinh nghiêm cùng nhân viên thiết kế chuyên nghiệp luôn mang đến cho khách hàng những mẫu thiết kế mới lạ theo mọi chủ đề, phong cách khác nhau... 

Reviews

Write a review

Lịch treo tường - Sống để yêu thương

Lịch treo tường - Sống để yêu thương

Lịch treo tường thường được in trên giấy chất lượng tốt, khổ lớn, có nẹp bằng nhựa hoặc kim loại và vòng khuyên để treo lên tường. Khi chưa treo, lịch treo tường có thể được cuộn lại cho gọn.

Trong mỗi tờ lịch, ngày tháng thường được in bên dưới, bên trên là các hình ảnh. Người ta thường in các ảnh mỗi cuốn lịch theo những chủ đề khác nhau.

Write a review

30 other products in the same category:

Lịch treo tường - Sống để yêu thương <p>LỊCH TREO TƯỜNG - SỐNG ĐỂ Y&Ecirc;U THƯƠNG</p> <p>" SỐNG ĐỂ Y&Ecirc;U THƯƠNG" Chắc hẳn khi đọc qua chủ đề tr&ecirc;n bộ lịch n&agrave;y qu&yacute; kh&aacute;ch đ&atilde; hiểu được th&ocirc;ng điệp m&agrave; &nbsp;Vietart muốn gởi đến qu&yacute; kh&aacute;ch. C&oacute; bao giớ bạn từng y&ecirc;u thương một điều g&igrave; đ&oacute; nhưng chinh bạn cũng kh&ocirc;ng nhận ra rằng n&oacute; quan trọng với minh thế n&agrave;o nhưng đến một ng&agrave;y n&oacute; dần rời xa bạn m&atilde;i m&atilde;i....l&uacute;c n&agrave;y bạn mới nhận ra rằng đ&atilde; qu&aacute; muộn để tr&acirc;n trọng t&igrave;nh y&ecirc;u n&agrave;y....h&atilde;y y&ecirc;u thương v&agrave; tr&acirc;n trọng những thứ xung quanh m&igrave;nh, d&ugrave; nhỏ nhất.</p> <p>Với những h&igrave;nh ảnh s&acirc;u lắng, h&agrave;i h&ograve;a ch&uacute;ng t&ocirc;i gời đến qu&yacute; kh&aacute;ch bộ lịch được thiết kế ấn tượng, s&aacute;ng tạo. Ch&uacute;ng t&ocirc;i với kinh nghi&ecirc;m c&ugrave;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n thiết kế chuy&ecirc;n nghiệp lu&ocirc;n mang đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những mẫu thiết kế mới lạ theo mọi chủ đề, phong c&aacute;ch kh&aacute;c nhau...&nbsp;</p>
21,000 VNĐ