Lịch bàn - Lịch đế gỗ

New

LỊCH BÀN- LỊCH ĐẾ GỖ
Hiện nay sản phẩm thiết kế lịch đế gỗ đi kèm với lịch để bàn ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm làm quà tặng đi kèm. Tất cả những ấn phẩm đế gỗ lịch bàn được thiết kế bằng gỗ tự nhiên như thông, cẩm lại, trắc, hương... Sản phẩm lịch để bàn được gia công CNC hoặc là gia công thủ công từ những chi tiết nhỏ nhất tinh xảo tạo nên vẽ sang trọng và gây ấn tượng mạnh.

More details

0 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Giấy couche 230g
Quy cách 19x28, 20x40

More info

THIẾT KẾ LỊCH BÀN- LỊCH ĐẾ GỖ VIETART
Đế gỗ lịch bàn đươc đánh bóng hoặc phủ một lớp sơn bóng làm nổi bật thêm những đường nét của vân gỗ. Làm việc văn phòng luôn gặp phải vấn đề quá tải về thông tin, dễ dàng dẫn đến tình trạng stress mệt mỏi, căng thẳng… một bộ thiết kế lịch gỗ để bàn dạng Note sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề trên một cách nhẹ nhàng.
Một bộ lịch để bàn được thiết kế độc đáo và kèm theo đế gỗ với màu sắc hài hòa trang nhã giúp cho chúng ta có được sự thoải mái và thuận lợi hơn trong công việc. Có rất nhiều mẫu mã đa dạng mà bạn có thể tham khảo,Tthiết kế  đế gỗ lịch bàn có khe cắm namecard, có lỗ cắm bút, và làm bằng nhiều chất liệu gỗ khác nhau tùy yêu cầu, tiện lợi hữu ích.
Những mẫu thiết kế lịch để bàn đế gỗ đẹp rất độc đáo dòi hỏi quá trình thiết kế gia công sản phẩm lịch hết sức tỉ mỷ, tính toán khoa học vừa đạt được thẩm mỹ cao vừa đảm bảo công năng sử dụng và tiện ích nhất. Sử dụng nguyên liệu gỗ vừa đẹp nhẹ và sang trọng.

Reviews

Write a review

Lịch bàn - Lịch đế gỗ

Lịch bàn - Lịch đế gỗ

LỊCH BÀN- LỊCH ĐẾ GỖ
Hiện nay sản phẩm thiết kế lịch đế gỗ đi kèm với lịch để bàn ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm làm quà tặng đi kèm. Tất cả những ấn phẩm đế gỗ lịch bàn được thiết kế bằng gỗ tự nhiên như thông, cẩm lại, trắc, hương... Sản phẩm lịch để bàn được gia công CNC hoặc là gia công thủ công từ những chi tiết nhỏ nhất tinh xảo tạo nên vẽ sang trọng và gây ấn tượng mạnh.

Write a review

30 other products in the same category:

Lịch bàn - Lịch đế gỗ <div><strong><em>THIẾT KẾ LỊCH B&Agrave;N- LỊCH ĐẾ GỖ VIETART</em></strong></div> <div> </div> <div><em>Đế gỗ lịch b&agrave;n</em>&nbsp;đươc đ&aacute;nh b&oacute;ng hoặc phủ một lớp sơn b&oacute;ng l&agrave;m nổi bật th&ecirc;m những đường n&eacute;t của v&acirc;n gỗ. L&agrave;m việc văn ph&ograve;ng lu&ocirc;n gặp phải vấn đề qu&aacute; tải về th&ocirc;ng tin, dễ d&agrave;ng dẫn đến t&igrave;nh trạng stress mệt mỏi, căng thẳng&hellip; một bộ&nbsp;<em>thiết kế lịch gỗ để b&agrave;n</em>&nbsp;dạng Note sẽ gi&uacute;p ch&uacute;ng ta giải quyết vấn đề tr&ecirc;n một c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng.</div> <div>Một bộ&nbsp;<em>lịch để b&agrave;n</em>&nbsp;được thiết kế độc đ&aacute;o v&agrave; k&egrave;m theo đế gỗ với m&agrave;u sắc h&agrave;i h&ograve;a trang nh&atilde; gi&uacute;p cho ch&uacute;ng ta c&oacute; được sự thoải m&aacute;i v&agrave; thuận lợi hơn trong c&ocirc;ng việc. C&oacute; rất nhiều mẫu m&atilde; đa dạng m&agrave; bạn c&oacute; thể tham khảo,Tthiết kế &nbsp;<strong>đế gỗ lịch b&agrave;n</strong>&nbsp;c&oacute; khe cắm namecard, c&oacute; lỗ cắm b&uacute;t, v&agrave; l&agrave;m bằng nhiều chất liệu gỗ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y y&ecirc;u cầu, tiện lợi hữu &iacute;ch.</div> <div> <div>Những mẫu thiết kế lịch để b&agrave;n đế gỗ đẹp rất độc đ&aacute;o d&ograve;i hỏi qu&aacute; tr&igrave;nh thiết kế gia c&ocirc;ng sản phẩm lịch hết sức tỉ mỷ, t&iacute;nh to&aacute;n khoa học vừa đạt được thẩm mỹ cao vừa đảm bảo c&ocirc;ng năng sử dụng v&agrave; tiện &iacute;ch nhất. Sử dụng nguy&ecirc;n liệu gỗ vừa đẹp nhẹ v&agrave; sang trọng.</div> </div> <p> </p>
0 VNĐ