Lịch bàn - Hoa đá Nội Thất

New

Lịch bàn - Hoa đá Nội Thất

Tô thêm điểm xinh cho góc làm việc, học tập của bạn, hay đơn thuần là một món quà tặng.

More details

21,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Couche 230g
Quy cách 16 x 24

More info

Lịch để bàn là một món quà thời gian ý nghĩa đối với mỗi công ty doanh nghiệp cũng như với mỗi cá nhân gia đình, nó như một người bạn đồng hành với bạn trong suốt một năm bận rộn. Trong nhịp sống hối hả hiện nay, sẽ có đôi lúc bạn bất chợt quên đi hay lỡ bỏ qua một điều gì đó quan trọng và điều đó có thể sẽ làm bạn phiền lòng hoặc có thể nó sẽ còn ảnh hưởng đến ai đó quanh bạn.
Vietart xin giới thiệu đến quý khách bộ lịch bàn với chủ đế " Hoa dá nội thất" với những hình ảnh được chọn lọc, trau  chuôt kỹ lưỡng làm cho hình ảnh trở nên sống động, hài hòa hơn cùng với thiết kế sáng tạo, mới lạ đem đến cho khách hàng một bộ lịch bàn hoàn hảo nhất.

Reviews

Write a review

Lịch bàn - Hoa đá Nội Thất

Lịch bàn - Hoa đá Nội Thất

Lịch bàn - Hoa đá Nội Thất

Tô thêm điểm xinh cho góc làm việc, học tập của bạn, hay đơn thuần là một món quà tặng.

Write a review

30 other products in the same category:

Lịch bàn - Hoa đá Nội Thất <pre id="short_description_block"><strong>Lịch để b&agrave;n</strong>&nbsp;l&agrave; một m&oacute;n qu&agrave; thời gian &yacute; nghĩa đối với mỗi c&ocirc;ng ty doanh nghiệp cũng như với mỗi c&aacute; nh&acirc;n gia đ&igrave;nh, n&oacute; như một người bạn đồng h&agrave;nh với bạn trong suốt một năm bận rộn. Trong nhịp sống hối hả hiện nay, sẽ c&oacute; đ&ocirc;i l&uacute;c bạn bất chợt qu&ecirc;n đi hay lỡ bỏ qua một điều g&igrave; đ&oacute; quan trọng v&agrave; điều đ&oacute; c&oacute; thể sẽ l&agrave;m bạn phiền l&ograve;ng hoặc c&oacute; thể n&oacute; sẽ c&ograve;n ảnh hưởng đến ai đ&oacute; quanh bạn.</pre> <pre><strong>Vietart </strong>xin giới thiệu đến qu&yacute; kh&aacute;ch bộ lịch b&agrave;n với chủ đế " Hoa d&aacute; nội thất" với những h&igrave;nh ảnh được chọn lọc, trau &nbsp;chu&ocirc;t kỹ lưỡng l&agrave;m cho h&igrave;nh ảnh trở n&ecirc;n sống động, h&agrave;i h&ograve;a hơn c&ugrave;ng với thiết kế s&aacute;ng tạo, mới lạ đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng một bộ lịch b&agrave;n ho&agrave;n hảo nhất.</pre>
21,000 VNĐ