Thiết kế và in ấn Catalogue 01

New

Catalogue là một ấn phẩm quảng cáo nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng. Thiết kế catalog để quảng bá dịch vụ, sản phẩm là công việc quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số, lợi nhuận của công ty và cũng là xây dựng thương hiệu phát triển bền vững và lâu dài cho doanh nghiệp.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Catalogue thường thiết kế với số trang chẵn như 8, 12, 16, 20, 24.. trang và thường được in bằng công nghệ in Offset với số lượng hàng nghìn bản để giảm giá thành và có thể quảng bá rộng rãi sản phẩm, dịch vụ của công ty. Kích thước phổ biến của catalog thường là khổ A4 và được in trên giấy Couches. Sau khi in, catalog thường được gia công bằng cách cán bóng, cán mờ, phun UV, bế khuôn, bế nổi, ép nhũ...

Vai trò của một thiết kế Catalogue phong cách và chuyên nghiệp tạo ra, hiệu quả vượt xa không chỉ dừng lại là việc chỉ cung cấp thông tin sản phẩm. Nó giúp khách hàng triển vọng của bạn dễ dàng tìm kiếm các dịch vụ của họ mong muốn và làm cho họ quyết định mua hàng dựa trên các thông tin được cung cấp trong danh mục. Và ngoài ra, một catalog có hiệu quả phục vụ như là một trung gian cho việc giao tiếp giữa bạn và khách hàng của bạn. Nó có thể cung cấp cho doanh nghiệp của bạn một động lực phát triển nếu được thiết kế đúng.

Reviews

Write a review

Thiết kế và in ấn Catalogue 01

Thiết kế và in ấn Catalogue 01

Catalogue là một ấn phẩm quảng cáo nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng. Thiết kế catalog để quảng bá dịch vụ, sản phẩm là công việc quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số, lợi nhuận của công ty và cũng là xây dựng thương hiệu phát triển bền vững và lâu dài cho doanh nghiệp.

Write a review

30 other products in the same category:

Thiết kế và in ấn Catalogue 01 <p><strong>Catalogue</strong> thường thiết kế với số trang chẵn như 8, 12, 16, 20, 24.. trang v&agrave; thường được in bằng c&ocirc;ng nghệ in Offset với số lượng h&agrave;ng ngh&igrave;n bản để giảm gi&aacute; th&agrave;nh v&agrave; c&oacute; thể quảng b&aacute; rộng r&atilde;i sản phẩm, dịch vụ của c&ocirc;ng ty. K&iacute;ch thước phổ biến của catalog thường l&agrave; khổ A4 v&agrave; được in tr&ecirc;n giấy Couches. Sau khi in, catalog thường được gia c&ocirc;ng bằng c&aacute;ch c&aacute;n b&oacute;ng, c&aacute;n mờ, phun UV, bế khu&ocirc;n, bế nổi, &eacute;p nhũ...</p> <p><strong>Vai tr&ograve; của một thiết kế Catalogue</strong> phong c&aacute;ch v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp tạo ra, hiệu quả vượt xa kh&ocirc;ng chỉ dừng lại l&agrave; việc chỉ cung cấp th&ocirc;ng tin sản phẩm. N&oacute; gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng triển vọng của bạn dễ d&agrave;ng t&igrave;m kiếm c&aacute;c dịch vụ của họ mong muốn v&agrave; l&agrave;m cho họ quyết định mua h&agrave;ng dựa tr&ecirc;n c&aacute;c th&ocirc;ng tin được cung cấp trong danh mục. V&agrave; ngo&agrave;i ra,<strong> một catalog c&oacute; hiệu quả</strong> phục vụ như l&agrave; một trung gian cho việc giao tiếp giữa bạn v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng của bạn. N&oacute; c&oacute; thể cung cấp cho doanh nghiệp của bạn một động lực ph&aacute;t triển nếu được thiết kế đ&uacute;ng.</p>
0 VNĐ