Thiết kế và in ấn Profile 04 View larger

Thiết kế và in ấn Profile 04

New

 Profile công ty giúp khách hàng tìm hiểu nhanh chóng về công ty. Nó được coi như “bảo bối” được sử dụng khi bán hàng, giới thiệu năng lực nhà cung cấp, nhà thầu.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Một cuốn profile công ty có thể có nhiều các gọi tên cũng như biến thể khác nhau: hồ sơ năng lực, sách giới thiệu công ty, hồ sơ dự thầu … Tuy có khác nhau đôi chút, nhưng thông thường profile công ty được thiết kế dưới dạng một cuốn sách nhỏ, dung lượng từ 16 – 32 trang với mục đích giới thiệu tóm tắt về công ty, lĩnh vực kinh doanh, các thế mạnh, sản phẩm – dịch vụ, khách hàng và các dự án của công ty đã thực hiện.

Reviews

Write a review

Thiết kế và in ấn Profile 04

Thiết kế và in ấn Profile 04

 Profile công ty giúp khách hàng tìm hiểu nhanh chóng về công ty. Nó được coi như “bảo bối” được sử dụng khi bán hàng, giới thiệu năng lực nhà cung cấp, nhà thầu.

Write a review

30 other products in the same category:

Thiết kế và in ấn Profile 04 <p>Một cuốn<strong> profile</strong> c&ocirc;ng ty c&oacute; thể c&oacute; nhiều c&aacute;c gọi t&ecirc;n cũng như biến thể kh&aacute;c nhau: hồ sơ năng lực, s&aacute;ch giới thiệu c&ocirc;ng ty, hồ sơ dự thầu &hellip; Tuy c&oacute; kh&aacute;c nhau đ&ocirc;i ch&uacute;t, nhưng th&ocirc;ng thường profile c&ocirc;ng ty được thiết kế dưới dạng một cuốn s&aacute;ch nhỏ, dung lượng từ 16 &ndash; 32 trang với mục đ&iacute;ch giới thiệu t&oacute;m tắt về c&ocirc;ng ty, lĩnh vực kinh doanh, c&aacute;c thế mạnh, sản phẩm &ndash; dịch vụ, kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n của c&ocirc;ng ty đ&atilde; thực hiện.</p>
0 VNĐ