Thiết kế và in ấn Leaflet 01

New

Tờ rơi (leaflet) có thể hiểu đơn giản là tờ bướm quảng cáo. Là một trong những công cụ truyền bá thông tin tới cộng đồng theo cách đại trà. Hình thức quảng cáo này đặc biệt phát huy tác dụng tại các ký triển lãm, hội chợ hoặc để tại các showroom trưng bày sản phẩm.

More details

0 VNĐ

More info

Ở Việt Nam, nhắc tới leaflet có lẽ còn nhiều bạn ngợ ngợ, không rõ nó là cái gì. Bản chất của leaflet cũng giống như với mẫu brochure, voucher, flyer…đều dùng để PR, quảng cáo dịch vụ sản phẩm. Nhưng không phải cứ dùng chung một từ là có thể hiểu cho tất cả. Nó cũng có những cái riêng biệt.

Thiết kế leaflet không giống như thiết kế brochure, hay voucher. Nếu như những mẫu thiết kế voucher thường dùng với mục đích khuyến mãi, tích điểm, thẻ quà tặng…còn thiết kế brochure chuyên dùng để quảng cáo sản phẩm hơn. Một thiết kế brochure chuyên nghiệp thường phô diễn nghệ thuật và những tinh túy nhất của sản phẩm.

Trong khi đó leaflet không vậy, mẫu in leaflet thường mang tính chất giới thiệu, hướng dẫn sử dụng. Chúng ta có thể thấy khá rõ mẫu leaflet thường được sử dụng trong những hộp thuốc để hướng dẫn sử dụng, hoặc dùng kẹp chung vào các mẫu folder để cung cấp thêm thông tin cho khách hàng.

Chính vì thế người ta ít in leaflet mà chú trọng in brochure hay in voucher nhiều hơn. Tại Việt Nam, leaflet không được nhắc tới nhiều. Tuy nhiên không hẳn là không có, đối với những ngành sản xuất hoặc dịch vụ thì leaflet được sử dụng tương đối nhiều. Đa phần mẫu thiết kế leaflet cũng dùng để cung cấp thông tin hoặc ghi chú hướng dẫn sử dụng.

Đa số các mẫu leaflet đều chứa đựng nhiều thông tin, chúng trọng về thông tin hơn là thiết kế. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp đặc biệt. Đối với những nhà hàng sang trọng, người ta cứ thiết kế và in leaflet mỗi tuần một lần cho những món ăn riêng biệt và kẹp và một folder dạng da để thu hút thực khách.

Với các đặc điểm kể trên, các sản phẩm tờ rơi, tờ gấp phải đảm bảo các yếu tố như:

  •    Ảnh chụp sản phẩm phải rõ ràng sắc nét, có tính thẩm mỹ cao.
  •    Phân lớp thông tin sản phẩm phải rõ ràng, dễ hiểu, khúc triểt.
  •    Hình thức thể hiện cần thể hiện cá tính sản phẩm, rõ ràng trong ý đồ thể hiện...

Việt Art hân hạnh cung cấp dịch vụ thiết kế leaflet chuyên nghiệp, nhanh có, rẻ có, đẹp có.

Reviews

Write a review

Thiết kế và in ấn Leaflet 01

Thiết kế và in ấn Leaflet 01

Tờ rơi (leaflet) có thể hiểu đơn giản là tờ bướm quảng cáo. Là một trong những công cụ truyền bá thông tin tới cộng đồng theo cách đại trà. Hình thức quảng cáo này đặc biệt phát huy tác dụng tại các ký triển lãm, hội chợ hoặc để tại các showroom trưng bày sản phẩm.

Write a review

30 other products in the same category:

Thiết kế và in ấn Leaflet 01 <p>Ở Việt Nam, nhắc tới leaflet c&oacute; lẽ c&ograve;n nhiều bạn ngợ ngợ, kh&ocirc;ng r&otilde; n&oacute; l&agrave; c&aacute;i g&igrave;. Bản chất của leaflet cũng giống như với mẫu<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>brochure, voucher, flyer</strong>&hellip;đều d&ugrave;ng để PR, quảng c&aacute;o dịch vụ sản phẩm. Nhưng kh&ocirc;ng phải cứ d&ugrave;ng chung một từ l&agrave; c&oacute; thể hiểu cho tất cả. N&oacute; cũng c&oacute; những c&aacute;i ri&ecirc;ng biệt.</p> <p> </p> <p>Thiết kế leaflet kh&ocirc;ng giống như thiết kế brochure, hay voucher. Nếu như những mẫu thiết kế voucher thường d&ugrave;ng với mục đ&iacute;ch khuyến m&atilde;i, t&iacute;ch điểm, thẻ qu&agrave; tặng&hellip;c&ograve;n<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="thiết kế brochure" href="http://thietkekhainguyen.com/thiet-ke-brochure-re-dep/" target="_blank">thiết kế brochure</a><span class="apple-converted-space">&nbsp;chuy&ecirc;n d&ugrave;ng để quảng c&aacute;o sản phẩm hơn. Một thiết kế brochure chuy&ecirc;n nghiệp thường ph&ocirc; diễn nghệ thuật v&agrave; những tinh t&uacute;y nhất của sản phẩm.</span></p> <p> </p> <p>Trong khi đ&oacute; leaflet kh&ocirc;ng vậy, mẫu in leaflet thường mang t&iacute;nh chất giới thiệu, hướng dẫn sử dụng. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thấy kh&aacute; r&otilde; mẫu leaflet thường được sử dụng trong những hộp thuốc để hướng dẫn sử dụng, hoặc d&ugrave;ng kẹp chung v&agrave;o c&aacute;c mẫu folder để cung cấp th&ecirc;m th&ocirc;ng tin cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p> </p> <p>Ch&iacute;nh v&igrave; thế người ta &iacute;t in leaflet m&agrave; ch&uacute; trọng in brochure hay<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="in voucher đẹp chuy&ecirc;n nghiệp" href="http://thietkekhainguyen.com/bao-gia-in-voucher/" target="_blank">in voucher</a><span class="apple-converted-space">&nbsp;nhiều hơn. Tại Việt Nam, leaflet kh&ocirc;ng được nhắc tới nhiều. Tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng hẳn l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute;, đối với những ng&agrave;nh sản xuất hoặc dịch vụ th&igrave; leaflet được sử dụng tương đối nhiều. Đa phần mẫu thiết kế leaflet cũng d&ugrave;ng để cung cấp th&ocirc;ng tin hoặc ghi ch&uacute; hướng dẫn sử dụng.</span></p> <p> </p> <p>Đa số c&aacute;c mẫu leaflet đều chứa đựng nhiều th&ocirc;ng tin, ch&uacute;ng trọng về th&ocirc;ng tin hơn l&agrave; thiết kế. Tuy nhi&ecirc;n cũng c&oacute; một số trường hợp đặc biệt. Đối với những nh&agrave; h&agrave;ng sang trọng, người ta cứ thiết kế v&agrave; in leaflet mỗi tuần một lần cho những m&oacute;n ăn ri&ecirc;ng biệt v&agrave; kẹp v&agrave; một folder dạng da để thu h&uacute;t thực kh&aacute;ch.</p> <p> </p> <p>Với c&aacute;c đặc điểm kể tr&ecirc;n, c&aacute;c sản phẩm tờ rơi, tờ gấp phải đảm bảo c&aacute;c yếu tố như:</p> <ul> <li>&nbsp; &nbsp;Ảnh chụp sản phẩm phải r&otilde; r&agrave;ng sắc n&eacute;t, c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ cao.</li> <li>&nbsp; &nbsp;Ph&acirc;n lớp th&ocirc;ng tin sản phẩm phải r&otilde; r&agrave;ng, dễ hiểu, kh&uacute;c triểt.</li> <li>&nbsp; &nbsp;H&igrave;nh thức thể hiện cần thể hiện c&aacute; t&iacute;nh sản phẩm, r&otilde; r&agrave;ng trong &yacute; đồ thể hiện...</li> </ul> <p> </p> <p><span lang="EN-US">Việt Art</span> h&acirc;n hạnh cung cấp dịch vụ thiết kế leaflet chuy&ecirc;n nghiệp, nhanh c&oacute;, rẻ c&oacute;, đẹp c&oacute;.</p>
0 VNĐ