Thiết Kế Lịch Độc Quyền 2015

New

Tại sao cần phải thiết kế lịch độc quyền? Lịch độc quyền có cần thiết không? Giá cả thiết kế lịch độc quyền như thế nào?

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Văn hóa tặng lịch vào những ngày Tết đã trở nên quen thuộc. Chính vì thế làm sao để có một "chế tác" riêng biệt và mang dáng dấp thương hiệu là một điều đáng lưu ý. Một cuốn lịch để khách hàng hay thậm chí là bạn bè của họ không chỉ nhìn qua những cuốn lịch của doanh nghiệp bạn trầm trồ khen ngợi rồi quên bén đi mà phải tạo được nét độc đáo, một ấn tượng mạnh mẽ khiến người nhìn dễ dàng liên tưởng và "ghim" vào trí nhớ họ về một thương hiệu tạo được sự khác biệt. Thiết kế riêng một cuốn lịch độc quyền mang tên thương hiệu, màu sắc và những thông điệp đầy thiện chí sẽ giúp doanh nghiệp bạn "ghi điểm" với đối tác, khách hàng.

Xin mời xem thêm một số mẫu thiết kế lịch độc quyền tại Viet Art. Trong năm 2015 này, nhiều điều mới mẻ sẽ chờ đón bạn cùng với thương hiệu sẽ bước lên một tầm cao mới, một diện mạo mới chỉ bằng cách đầu tư vào món qua "thường tình" nhất - Lịch độc quyền.

————————————————–

ý tưởng thiết kế booth giới thiệu sản phẩmViệt Art – Chuyên gia về thiết kế và thi công hệ thống hội chợ triễn lãm, gian hàng hội chợ, booth triễn lãm trưng bày sản phẩm, vật phẩm quảng cáo ngoài trời và trong nhà.

Vui lòng liên hệ kinh doanh:

Mr Chung – 0938893343                    Ms Yến – 0909981181
Email: vanchung@vietart.pro.vn         Email: nhuyen@vietart.pro.vn

Reviews

Write a review

Thiết Kế Lịch Độc Quyền 2015

Thiết Kế Lịch Độc Quyền 2015

Tại sao cần phải thiết kế lịch độc quyền? Lịch độc quyền có cần thiết không? Giá cả thiết kế lịch độc quyền như thế nào?

Write a review

30 other products in the same category:

Thiết Kế Lịch Độc Quyền 2015 <p style="text-align: justify;">Văn h&oacute;a tặng lịch v&agrave;o những ng&agrave;y Tết đ&atilde; trở n&ecirc;n quen thuộc. Ch&iacute;nh v&igrave; thế l&agrave;m sao để c&oacute; một "chế t&aacute;c" ri&ecirc;ng biệt v&agrave; mang d&aacute;ng dấp thương hiệu l&agrave; một điều đ&aacute;ng lưu &yacute;. Một cuốn lịch để kh&aacute;ch h&agrave;ng hay thậm ch&iacute; l&agrave; bạn b&egrave; của họ kh&ocirc;ng chỉ nh&igrave;n qua những cuốn lịch của doanh nghiệp bạn trầm trồ khen ngợi rồi qu&ecirc;n b&eacute;n đi m&agrave; phải tạo được n&eacute;t độc đ&aacute;o, một ấn tượng mạnh mẽ khiến người nh&igrave;n dễ d&agrave;ng li&ecirc;n tưởng v&agrave; "ghim" v&agrave;o tr&iacute; nhớ họ về một thương hiệu tạo được sự kh&aacute;c biệt. Thiết kế ri&ecirc;ng một cuốn <strong>lịch độc quyền mang t&ecirc;n thương hiệu</strong>, m&agrave;u sắc v&agrave; những th&ocirc;ng điệp đầy thiện ch&iacute; sẽ gi&uacute;p doanh nghiệp bạn "ghi điểm" với đối t&aacute;c, kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Xin mời xem th&ecirc;m&nbsp;một số <em>mẫu thiết kế lịch độc quyền tại Viet Art</em>. Trong năm 2015 n&agrave;y, nhiều điều mới mẻ sẽ chờ đ&oacute;n bạn c&ugrave;ng với thương hiệu sẽ bước l&ecirc;n một tầm cao mới, một diện mạo mới chỉ bằng c&aacute;ch đầu tư v&agrave;o m&oacute;n qua "thường t&igrave;nh" nhất - <strong>Lịch độc quyền.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p>&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&ndash;</p> <p><em><img class="alignnone wp-image-3819" src="http://thietkegianhanghoicho.com/wp-content/uploads/2014/06/idea.png" alt="&yacute; tưởng thiết kế booth giới thiệu sản phẩm" width="30" height="34" />Việt Art &ndash; Chuy&ecirc;n gia về thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng hệ thống hội chợ triễn l&atilde;m, gian h&agrave;ng hội chợ,&nbsp;<a title="booth" href="http://thietkegianhanghoicho.com/dich-vu/thiet-ke-va-thi-cong-booth/">booth</a>&nbsp;triễn l&atilde;m trưng b&agrave;y sản phẩm, vật phẩm&nbsp;<a title="quảng c&aacute;o ngo&agrave;i trời" href="http://thietkegianhanghoicho.com/dich-vu/thiet-ke-thi-cong-quang-cao-ngoai-troi/">quảng c&aacute;o ngo&agrave;i trời</a>&nbsp;v&agrave; trong nh&agrave;.</em></p> <p> </p> <p><strong>Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ kinh doanh:</strong></p> <p>Mr Chung &ndash; 0938893343 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ms Yến &ndash; 0909981181<br />Email: vanchung@<a title="vietart" href="http://vietart.pro.vn/">vietart</a>.pro.vn &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Email: nhuyen@<a title="vietart" href="http://vietart.pro.vn/">vietart</a>.pro.vn</p>
0 VNĐ