Bàn lễ tân di động View larger

Bàn lễ tân di động

New

Quầy lễ tân bao giờ cũng được xem là nơi quan trọng nhất của công ty về mặt ngoại giao, là trung tâm, là cánh cửa đầu tiên để tiếp xúc các vị khách quý đến với của công ty bạn. Đó chính là lý do mà hầu như tất cả các công ty đều dành riêng ra một khoản chi phi đầu tư quầy lễ tân để nơi đây thật sự là cửa ngõ quan trọng giúp công ty bạn lấy ấn tượng đầu tiên với khách hàng.

More details

1,800,000 VNĐ

Data sheet

Chất liệu Ống nhôm tròn, mặt bàn bằng gỗ, sơn trắng
Quy cách 95×196 cm
Màu sắc Mặt bàn màu trắng, thanh chống đen
Bao bì Túi đựng chuyên dụng màu đen

More info

Trong một văn phòng hiện đại ngày nay, Quầy lễ tân đóng một vai trò hết sức quan trọng, nó vừa là nơi thể hiện bộ mặt ngoại giao của mỗi công ty và cũng là nơi nói lên mức độ chuyên nghiệp, niềm tin và sự uy tín của công ty đó trước khách hàng. Bởi vậy việc lựa chọn nội thất cho quầy lễ tân phải được quan tâm. Nắm được tâm lý đó của khách hàng, công ty Việt Art chúng tôi đã thiết kế ra những quầy lễ tân mang phong cách sang trọng, hiện đại với nhiều kiểu dáng khác nhau và giá cả phải phù hợp với từng quy mô cũng như loại hình kinh doanh, tính chất của từng doanh nghiệp.

 Sản phẩm bàn lễ tân di động được thiết kế nhỏ gọn kết hợp với bàn phụ tạo nên sự hiện đại, sang trọng cho văn phòng của bạn, với kích thước 95×196 cm rất phù hợp với những văn phòng có diện tích khiêm tốn. Nếu bạn không quá cầu kỳ về kiểu cách, thích sự đơn giản và không cần nhiều diện tích, không gian làm việc thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. và bạn có thể chọn cho mình nhiều kích thước khác nhau thùy thuộc vào văn phòng của bạn.

Đối với bàn lễ tân di động bạn có thể kết hợp với sản phẩm bàn phụ, để tạo nên sự sang trọng, hiện đại cho văn phòng. Thêm vào đó, bạn có thể chọn cho mình các dòng ghế giám đốc, ghế da cao cấp được thiết kế chân xoay, hoặc chân quỳ rất thuận tiện và thoải mái cho công việc của bạn. Ngoài ra nếu bạn cần để đồ cá nhân hoặc giấy tờ, sổ sách thì chiếc hộc di động sẽ là sự lựa chọn không tồi dành cho bạn.

Hãy đừng ngần ngại hay vì một lý do nào đó mà không đầu tư hay thiếu chú trọng tới bộ phận này, quầy lễ tân tuy nhỏ bé nhưng lại có vai trò không hề nhỏ bé . Là một nhà quản lý khôn ngoan, bạn hãy có quyết định thiết kế văn phòng nhất là đầu tư xứng đáng cho vị trí lễ tân quan trọng này.

Reviews

Write a review

Bàn lễ tân di động

Bàn lễ tân di động

Quầy lễ tân bao giờ cũng được xem là nơi quan trọng nhất của công ty về mặt ngoại giao, là trung tâm, là cánh cửa đầu tiên để tiếp xúc các vị khách quý đến với của công ty bạn. Đó chính là lý do mà hầu như tất cả các công ty đều dành riêng ra một khoản chi phi đầu tư quầy lễ tân để nơi đây thật sự là cửa ngõ quan trọng giúp công ty bạn lấy ấn tượng đầu tiên với khách hàng.

Write a review

30 other products in the same category:

Bàn lễ tân di động <p>Trong một văn ph&ograve;ng hiện đại ng&agrave;y nay,&nbsp;<strong>Quầy lễ t&acirc;n</strong>&nbsp;đ&oacute;ng một vai tr&ograve; hết sức quan trọng, n&oacute; vừa l&agrave; nơi thể hiện bộ mặt ngoại giao của mỗi c&ocirc;ng ty v&agrave; cũng l&agrave; nơi n&oacute;i l&ecirc;n mức độ chuy&ecirc;n nghiệp, niềm tin v&agrave; sự uy t&iacute;n của c&ocirc;ng ty đ&oacute; trước kh&aacute;ch h&agrave;ng. Bởi vậy việc lựa chọn nội thất cho quầy lễ t&acirc;n phải được quan t&acirc;m. Nắm được t&acirc;m l&yacute; đ&oacute; của kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty Việt Art ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; thiết kế ra những quầy lễ t&acirc;n mang phong c&aacute;ch sang trọng, hiện đại với nhiều kiểu d&aacute;ng kh&aacute;c nhau v&agrave; gi&aacute; cả phải ph&ugrave; hợp với từng quy m&ocirc; cũng như loại h&igrave;nh kinh doanh, t&iacute;nh chất của từng doanh nghiệp.</p> <p>&nbsp;Sản phẩm<strong>&nbsp;</strong>b&agrave;n lễ t&acirc;n di động<a href="/vadmin//%22http:/noithathiephoa.com//%22">&nbsp;</a>được thiết kế nhỏ gọn kết hợp với b&agrave;n phụ tạo n&ecirc;n sự hiện đại, sang trọng cho văn ph&ograve;ng của bạn, với k&iacute;ch thước 95&times;196 cm rất ph&ugrave; hợp với những văn ph&ograve;ng c&oacute; diện t&iacute;ch khi&ecirc;m tốn. Nếu bạn kh&ocirc;ng qu&aacute; cầu kỳ về kiểu c&aacute;ch, th&iacute;ch sự đơn giản v&agrave; kh&ocirc;ng cần&nbsp;nhiều diện t&iacute;ch,&nbsp;kh&ocirc;ng gian l&agrave;m việc th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; sự lựa chọn ho&agrave;n hảo d&agrave;nh cho bạn. v&agrave; bạn c&oacute; thể chọn cho m&igrave;nh nhiều k&iacute;ch thước kh&aacute;c nhau th&ugrave;y thuộc v&agrave;o văn ph&ograve;ng của bạn.</p> <p>Đối với&nbsp;b&agrave;n lễ t&acirc;n di động&nbsp;bạn c&oacute; thể kết hợp với sản phẩm b&agrave;n phụ, để tạo n&ecirc;n sự sang trọng, hiện đại cho văn ph&ograve;ng. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, bạn c&oacute; thể chọn cho m&igrave;nh c&aacute;c d&ograve;ng ghế gi&aacute;m đốc, ghế da cao cấp được thiết kế ch&acirc;n xoay, hoặc ch&acirc;n quỳ rất thuận tiện v&agrave; thoải m&aacute;i cho c&ocirc;ng việc của bạn. Ngo&agrave;i ra nếu bạn cần để đồ c&aacute; nh&acirc;n hoặc giấy tờ, sổ s&aacute;ch th&igrave; chiếc hộc di động sẽ l&agrave; sự lựa&nbsp;chọn kh&ocirc;ng tồi d&agrave;nh cho bạn.</p> <p>H&atilde;y đừng ngần ngại hay v&igrave; một l&yacute; do n&agrave;o đ&oacute; m&agrave; kh&ocirc;ng đầu tư hay thiếu ch&uacute; trọng tới bộ phận n&agrave;y, qu&acirc;̀y l&ecirc;̃ t&acirc;n tuy nhỏ b&eacute; nhưng lại c&oacute; vai tr&ograve; kh&ocirc;ng hề nhỏ b&eacute; . L&agrave; một nh&agrave; quản l&yacute; kh&ocirc;n ngoan, bạn h&atilde;y c&oacute; quyết định thiết kế văn ph&ograve;ng nhất l&agrave; đầu tư xứng đ&aacute;ng cho vị tr&iacute; lễ t&acirc;n quan trọng n&agrave;y.</p>
1,800,000 VNĐ