Mica Trung Quốc View larger

Mica Trung Quốc

New

Thông số kĩ thuật:

Tên gọi: Tấm nhựa mica Trung Quốc PS
Độ dày khác nhau (1.0mm - 12mm)
Chiều rộng của tấm lên đến 2100mm
Chất lượng bề mặt xuất sắc 
Độ chính xác cao - màu sắc đa dạng
Kích thước: 1200mm x 2400mm
Xuất xứ: Trung Quốc

More details

0 VNĐ

More info

 

    

Tấm nhựa mica Trung Quốc PS:

Được sản xuất theo phương pháp đùn nhiệt, tấm đặc bề dày từ 1.2 đến 5.5mm. Bề mặt tấm với nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú.

Có màu trắng sữa, màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu xanh và trong suốt.

Khổ rộng lớn nhất 1,22m. Chiều dài cắt theo yêu cầu khách hàng.

 

BÁO GIÁ TẤM NHỰA MICA TRUNG QUỐC PS (HÀNG ĐỦ LI)

STT

Kích thước (mm)

Giá bán (VNĐ)

1

Độ dày tấm: 1,3mm - Kích thước tấm: 1200x2400mm

270.000

2

Độ dày tấm: 1,5mm - Kích thước tấm: 1200x2400mm

290.000

3

Độ dày tấm: 1,7mm - Kích thước tấm: 1200x2400mm

340.000

4

Độ dày tấm: 1,8mm - Kích thước tấm: 1200x2400mm

350.000

5

Độ dày tấm: 2,0mm - Kích thước tấm: 1200x2400mm

380.000

6

Độ dày tấm: 2,1mm - Kích thước tấm: 1200x2400mm

395.000

7

Độ dày tấm: 2,3mm - Kích thước tấm: 1200x2400mm

430.000

8

Độ dày tấm: 2,5mm - Kích thước tấm: 1200x2400mm

460.000

9

Độ dày tấm: 2,8mm - Kích thước tấm: 1200x2400mm

510.000

10

Độ dày tấm: 3,0mm - Kích thước tấm: 1200x2400mm

540.000

11

Độ dày tấm: 3,8mm - Kích thước tấm: 1200x2400mm

670.000

Reviews

Write a review

Mica Trung Quốc

Mica Trung Quốc

Thông số kĩ thuật:

Tên gọi: Tấm nhựa mica Trung Quốc PS
Độ dày khác nhau (1.0mm - 12mm)
Chiều rộng của tấm lên đến 2100mm
Chất lượng bề mặt xuất sắc 
Độ chính xác cao - màu sắc đa dạng
Kích thước: 1200mm x 2400mm
Xuất xứ: Trung Quốc

Write a review

30 other products in the same category:

Mica Trung Quốc <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Tấm nhựa mica Trung Quốc PS:</strong></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Được sản xuất theo phương ph&aacute;p đ&ugrave;n nhiệt, tấm đặc bề d&agrave;y từ 1.2 đến 5.5mm. Bề mặt tấm với nhiều mẫu m&atilde; đa dạng, phong ph&uacute;.</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&oacute; m&agrave;u trắng sữa, m&agrave;u đen, m&agrave;u đỏ, m&agrave;u v&agrave;ng, m&agrave;u xanh v&agrave; trong suốt.</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Khổ rộng lớn nhất 1,22m. Chiều d&agrave;i cắt theo y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></p> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <div align="center"> <table style="width: 90%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>B&Aacute;O GI&Aacute; TẤM NHỰA MICA TRUNG QUỐC PS</strong> (H&Agrave;NG ĐỦ LI)</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>STT</strong></span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>K&iacute;ch thước (mm)</strong></span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Gi&aacute; b&aacute;n (VNĐ)</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1</span></p> </td> <td> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ d&agrave;y tấm: 1,3mm - K&iacute;ch thước tấm: 1200x2400mm</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">270.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2</span></p> </td> <td> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ d&agrave;y tấm: 1,5mm - K&iacute;ch thước tấm: 1200x2400mm</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">290.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">3</span></p> </td> <td> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ d&agrave;y tấm: 1,7mm - K&iacute;ch thước tấm: 1200x2400mm</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">340.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">4</span></p> </td> <td> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ d&agrave;y tấm: 1,8mm - K&iacute;ch thước tấm: 1200x2400mm</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">350.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">5</span></p> </td> <td> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ d&agrave;y tấm: 2,0mm - K&iacute;ch thước tấm: 1200x2400mm</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">380.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">6</span></p> </td> <td> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ d&agrave;y tấm: 2,1mm - K&iacute;ch thước tấm: 1200x2400mm</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">395.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">7</span></p> </td> <td> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ d&agrave;y tấm: 2,3mm - K&iacute;ch thước tấm: 1200x2400mm</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">430.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">8</span></p> </td> <td> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ d&agrave;y tấm: 2,5mm - K&iacute;ch thước tấm: 1200x2400mm</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">460.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">9</span></p> </td> <td> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ d&agrave;y tấm: 2,8mm - K&iacute;ch thước tấm: 1200x2400mm</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">510.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">10</span></p> </td> <td> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ d&agrave;y tấm: 3,0mm - K&iacute;ch thước tấm: 1200x2400mm</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">540.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">11</span></p> </td> <td> <p><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Độ d&agrave;y tấm: 3,8mm - K&iacute;ch thước tấm: 1200x2400mm</span></p> </td> <td> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">670.000</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div>
0 VNĐ