Booth Bán Hàng Nhựa

New

Booth bán hàng nhựa  , booth sampling , booth di động , quầy di động , quầy bán hàng ...

More details

This product is no longer in stock

1,000,000 VNĐ

More info

Quầy bán hàng di động là một vật phẩm quảng cáo vô cùng hiệu quả cho việc quảng bá, nhận diện thương hiệu của bạn. Hãy tưởng tượng, ngay tại nơi có nhiều người qua lại như trung tâm mua sắm, cổng trường đại học hay một cuộc triển lãm, bạn đặt một quầy booth giới thiệu sản phẩm, hàng dùng thử, hàng khuyến mãi... được thể hiện trên toàn bề mặt tiếp xúc của quầy là những thông điệp ngắn gọn nhất mà bạn muốn loan tin...

Quầy bán hàng di động là một mô hình kinh doanh mới mẻ và đang là một xu hướng cạnh tranh hiệu quả. Mục tiêu chính của các quầy bán hàng loại này là mở rộng thêm các điểm bán hàng di động để phục vụ người tiêu dùng, mở rộng thị trường, tăng doanh thu…đây là một chiến lược cực kỳ đắt giá và rất hiệu quả để quảng bá sản phẩm, thương hiệu.
Điểm chung của các quầy bán hàng di động là nó len lỏi được trong dân cư với quy mô nhỏ, bán lẻ các sản phẩm của doanh nghiệp đến tận tay người tiêu dùng.
Chất liệu nhựa PVC dẻo cao cấp, rất chắc chắn nhờ các khe cài trên dưới thành bục bàn, có 1 đợt chia bàn làm 2 ngăn đựng được nhiều hơn và làm cho bàn khỏe hơn, có thể chịu được sức nặng 15-20kg, ưu điểm dễ bồi hình ảnh quảng cáo lên bề mặt của bàn, rất dễ tháo lắp, dễ vận chuyển, có thể vận chuyển bằng xe gắn máy, hoặc ô tô, bền, đẹp.
 -       Kích thước bàn khi lắp ghép là dài 80 x rộng 40 x cao 80cm (kích thước cao cả bản logo là 180cm)
 -       Kích thước bỏ túi đựng là 10 x 80 x 80 cm.
 Để có thể tận dụng tốt kênh phân phối bằng các quầy bán hàng di động nhằm giải quyết nhanh nhất nhu cầu của khách hàng bằng các sản phẩm, hình ảnh trực quan mà khách hàng có thể quyết định mua hàng ngay thì khâu thiết kế một quầy di động là điểm đáng chú ý nếu không phải nói là quan trọng nhất quyết định cho khả năng thành công lớn và mang thương hiệu đến với người dùngViệt Art ngoài cùng cấp các loại quầy bán hàng lưu động còn là một nhà chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế quầy kệ bán hàng mini, quầy siêu thị để tăng khả năng tương tác với khách hàng hiệu quả nhất.
Để biết thêm thông tin về dịch vụ và các chương trình khuyến mãi xin quý khách vui lòng liên hệ:
Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thiên - 094 837 1818
Tư vấn giá cả: Ms. Như Yến - 0909 981 181

Reviews

Write a review

Booth Bán Hàng Nhựa

Booth Bán Hàng Nhựa

Booth bán hàng nhựa  , booth sampling , booth di động , quầy di động , quầy bán hàng ...

Write a review

30 other products in the same category:

Booth Bán Hàng Nhựa <p><strong><a href="http://thietkethicongposm.com/" target="_blank">Quầy b&aacute;n h&agrave;ng di động</a></strong>&nbsp;<strong>l&agrave; một vật phẩm quảng c&aacute;o v&ocirc; c&ugrave;ng hiệu quả cho việc quảng b&aacute;, nhận diện thương hiệu của bạn. H&atilde;y tưởng tượng, ngay tại nơi c&oacute; nhiều người qua lại như trung t&acirc;m mua sắm, cổng trường đại học hay một cuộc triển l&atilde;m, bạn đặt một quầy&nbsp;<a href="http://thietkethicongposm.com/" target="_blank">booth giới thiệu sản phẩm</a>, h&agrave;ng d&ugrave;ng thử, h&agrave;ng khuyến m&atilde;i... được thể hiện tr&ecirc;n to&agrave;n bề mặt tiếp x&uacute;c của quầy l&agrave; những th&ocirc;ng điệp ngắn gọn nhất m&agrave; bạn muốn loan tin...</strong></p> <div><strong><a href="http://thietkethicongposm.com/" target="_blank">Quầy b&aacute;n h&agrave;ng di động</a></strong>&nbsp;l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh mới mẻ v&agrave; đang l&agrave; một xu hướng cạnh tranh hiệu quả. Mục ti&ecirc;u ch&iacute;nh của c&aacute;c quầy b&aacute;n h&agrave;ng loại n&agrave;y l&agrave; mở rộng th&ecirc;m c&aacute;c điểm b&aacute;n h&agrave;ng di động để phục vụ người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, mở rộng thị trường, tăng doanh thu&hellip;đ&acirc;y l&agrave; một chiến lược cực kỳ đắt gi&aacute; v&agrave; rất hiệu quả để quảng b&aacute; sản phẩm, thương hiệu.</div> <div>Điểm chung của c&aacute;c quầy b&aacute;n h&agrave;ng di động l&agrave; n&oacute; len lỏi được trong d&acirc;n cư với quy m&ocirc; nhỏ, b&aacute;n lẻ c&aacute;c sản phẩm của doanh nghiệp đến tận tay người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</div> <div>Chất liệu nhựa PVC dẻo cao cấp, rất chắc chắn nhờ c&aacute;c khe c&agrave;i tr&ecirc;n dưới th&agrave;nh bục b&agrave;n, c&oacute; 1 đợt chia b&agrave;n l&agrave;m 2 ngăn đựng được nhiều hơn v&agrave; l&agrave;m cho b&agrave;n khỏe hơn, c&oacute; thể chịu được sức nặng 15-20kg, ưu điểm dễ bồi h&igrave;nh ảnh quảng c&aacute;o l&ecirc;n bề mặt của b&agrave;n, rất dễ th&aacute;o lắp, dễ vận chuyển, c&oacute; thể vận chuyển bằng xe gắn m&aacute;y, hoặc &ocirc; t&ocirc;, bền, đẹp.</div> <div>&nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; K&iacute;ch thước b&agrave;n khi lắp gh&eacute;p l&agrave; d&agrave;i 80 x rộng 40 x cao 80cm (k&iacute;ch thước cao cả bản logo l&agrave; 180cm)</div> <div>&nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; K&iacute;ch thước bỏ t&uacute;i đựng l&agrave; 10 x 80 x 80 cm.</div> <div>&nbsp;Để c&oacute; thể tận dụng tốt k&ecirc;nh ph&acirc;n phối bằng c&aacute;c&nbsp;<strong>quầy b&aacute;n h&agrave;ng di động</strong>&nbsp;nhằm giải quyết nhanh nhất nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng bằng c&aacute;c sản phẩm, h&igrave;nh ảnh trực quan m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể quyết định mua h&agrave;ng ngay th&igrave; kh&acirc;u thiết kế một<strong>&nbsp;</strong><strong>quầy di động</strong>&nbsp;l&agrave; điểm đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; nếu kh&ocirc;ng phải n&oacute;i l&agrave; quan trọng nhất<strong>&nbsp;</strong><strong>quyết định cho khả năng th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn v&agrave; mang thương hiệu đến với người d&ugrave;ng</strong>.&nbsp;<a href="http://thietkethicongposm.com/" target="_blank">Việt Art</a>&nbsp;ngo&agrave;i c&ugrave;ng cấp c&aacute;c loại quầy b&aacute;n h&agrave;ng lưu động c&ograve;n l&agrave; một nh&agrave; chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực thiết kế quầy kệ b&aacute;n h&agrave;ng mini, quầy si&ecirc;u thị để tăng khả năng tương t&aacute;c với kh&aacute;ch h&agrave;ng hiệu quả nhất.</div> <div> </div> <div> <div>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về dịch vụ v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i xin qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</div> <div>Tư vấn thiết kế:&nbsp;Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 094 837 1818</div> <div>Tư vấn gi&aacute; cả:&nbsp;Ms. Như Yến - 0909 981 181</div> </div>
1,000,000 VNĐ