Lịch độc quyền - 02

New

THIẾT KẾ một ấn phẩm lịch độc quyền bạn sẽ được gì? bạn muốn truyền tải thông điệp gì đến với khách hàng của mình, bạn muốn tri ân khách hàng mình như thế nào với Nmỗi ấn phầm lịch..?

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

THIẾT KẾ LỊCH VIETART

Bạn muốn có một món quà tri ân đến khách hàng của mình, muốn tạo một hình ảnh ấn tượng tốt đẹp, muốn KH nhớ đến mình chỉ qua một ấn phẩm lịch. Đó chính là thiết kế một tác phẩm lịch độc quyền không chỉ đế làm quà tặng mà còn là một cách quảng cáo hiệu quả nhất, việc thiêt kế một cuốn lịch đẹp vừa chuyển tải bao thông điệp tốt lành đến người nhận, vừa có ý nghĩa, vừa có tác dụng quảng cáo trong suốt 1 năm...

Đến với Vietart, quý khách sẽ có những mẫu thiết kế lịch độc quyền sáng tạo mới lạ, luôn đổi mới,chắc chắn cuốn lịch tết của quý khách sẽ độc đáo và làm hài lòng khách hàng.

Reviews

Write a review

Lịch độc quyền - 02

Lịch độc quyền - 02

THIẾT KẾ một ấn phẩm lịch độc quyền bạn sẽ được gì? bạn muốn truyền tải thông điệp gì đến với khách hàng của mình, bạn muốn tri ân khách hàng mình như thế nào với Nmỗi ấn phầm lịch..?

Write a review

30 other products in the same category:

Lịch độc quyền - 02 <h2 class="contentheading">THIẾT KẾ LỊCH VIETART</h2> <p>Bạn muốn c&oacute; một m&oacute;n qu&agrave; tri &acirc;n đến kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh, muốn tạo một h&igrave;nh ảnh ấn tượng tốt đẹp, muốn KH nhớ đến m&igrave;nh chỉ qua một ấn phẩm lịch. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; thiết kế một t&aacute;c phẩm lịch độc quyền kh&ocirc;ng chỉ đế l&agrave;m qu&agrave; tặng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một c&aacute;ch quảng c&aacute;o hiệu quả nhất, việc thi&ecirc;t kế một cuốn lịch đẹp vừa chuyển tải bao th&ocirc;ng điệp tốt l&agrave;nh đến người nhận, vừa c&oacute; &yacute; nghĩa, vừa c&oacute; t&aacute;c dụng quảng c&aacute;o trong suốt 1 năm...</p> <p>Đến với Vietart, qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ c&oacute; những mẫu thiết kế lịch độc quyền s&aacute;ng tạo mới lạ, lu&ocirc;n đổi mới,chắc chắn cuốn lịch tết của qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ độc đ&aacute;o v&agrave; l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p> </p> <div class="content-article-full"> <p> </p> </div>
0 VNĐ