Hộp đèn hút chân không View larger

Hộp đèn hút chân không

New

Biển hộp đèn (light box) là một trong những loại biển được khách hàng quan tâm chú ý nhất với nhiều kiểu dáng phong phú, sử dụng đa dạng được dùng chủ yếu để quảng cáo vào ban đêm, hình ảnh sắc nét và dễ sử dụng chi phí thấp mà hiệu quả quáng cáo cao.

More details

This product is no longer in stock

3,300,000 VNĐ

More info

Ngày nay các Doanh nghiệp sử dụng nhiều loại biển hiệu với kích thước, chất liệu, kiểu dáng... vv khác nhau nhằm mục đích PR, quảng cáo thương hiệu đồng thời chú ý sự thu hút đối với khách hàng và tùy từng mục đích, diện tích sử dụng, loại hình sản phẩm mà lựa chọn hộp đèn khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Vietart xin giới thiệu biển hộp  đèn hút chân không với ưu thế nhỏ gọn cho hình ảnh sắc nét, các hình ảnh thay đổi dễ dàng, khung làm bằng nhôm, mt hút chân không, đèn Led thanh siêu bn chy dhai cnh, tm dn sáng đc bit, ánh sáng đng đu đến tt c mi đim trên hình nh, ht lam châm kết hp dây lam châm do kp cht hình nh to đ căng mn cho hình nh.

Hộp đèn thưng dùng trong thang máy và các đim sang trng, mặt tiền...dễ gây chú ý đến khách hàng nhất.

Reviews

Write a review

  Hộp đèn hút chân không

Hộp đèn hút chân không

Biển hộp đèn (light box) là một trong những loại biển được khách hàng quan tâm chú ý nhất với nhiều kiểu dáng phong phú, sử dụng đa dạng được dùng chủ yếu để quảng cáo vào ban đêm, hình ảnh sắc nét và dễ sử dụng chi phí thấp mà hiệu quả quáng cáo cao.

Write a review

30 other products in the same category:

Hộp đèn hút chân không <p>Ng&agrave;y nay c&aacute;c Doanh nghiệp sử dụng nhiều loại biển hiệu với k&iacute;ch thước, chất liệu, kiểu d&aacute;ng... vv kh&aacute;c nhau nhằm mục đ&iacute;ch PR, quảng c&aacute;o thương hiệu đồng thời ch&uacute; &yacute; sự thu h&uacute;t đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; t&ugrave;y từng mục đ&iacute;ch, diện t&iacute;ch sử dụng, loại h&igrave;nh sản phẩm m&agrave; lựa chọn hộp đ&egrave;n kh&aacute;c nhau ph&ugrave; hợp với nhu cầu sử dụng của m&igrave;nh. Vietart xin giới thiệu biển hộp &nbsp;đ&egrave;n h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng với ưu thế nhỏ gọn cho h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t, c&aacute;c h&igrave;nh ảnh thay đổi dễ d&agrave;ng, k<span lang="\&quot;EN-US\&quot;">hung l&agrave;m bằng nh&ocirc;m, m</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ặ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">t h</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&uacute;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">t ch&acirc;n kh&ocirc;ng</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">, đ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&egrave;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">n Led thanh si&ecirc;u b</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ề</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">n ch</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ạ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">y d</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ọ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">c&nbsp;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">hai c</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ạ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">nh, t</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ấ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">m d</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ẫ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">n s</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&aacute;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ng đ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ặ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">c bi</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ệ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">t,&nbsp;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&aacute;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">nh s</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&aacute;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ng đ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ồ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ng đ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ề</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">u đ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ế</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">n t</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ấ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">t c</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ả</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&nbsp;m</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ọ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">i đi</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ể</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">m tr&ecirc;n h</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&igrave;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">nh&nbsp;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ả</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">nh, h</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ạ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">t lam&nbsp;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ch&acirc;m k</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ế</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">t h</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ợ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">p d&acirc;y lam ch&acirc;m d</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ẻ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">o k</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ẹ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">p ch</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ặ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">t h</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&igrave;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">nh&nbsp;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ả</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">nh t</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ạ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">o đ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ộ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&nbsp;căng m</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ị</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">n cho h</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&igrave;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">nh&nbsp;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ả</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">nh.</span></p> <div><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">Hộp đ&egrave;n thư</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ờ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ng d</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&ugrave;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ng trong thang m</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&aacute;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">y v</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&agrave;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&nbsp;c</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">&aacute;</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">c đi</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ể</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">m sang tr</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ọ</span><span lang="\&quot;EN-US\&quot;">ng, mặt tiền...dễ g&acirc;y ch&uacute; &yacute; đến kh&aacute;ch h&agrave;ng nhất.</span></div>
3,300,000 VNĐ