No picture View larger

Hanger - 03

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Hanger là những tấm bảng nhỏ treo, thiết kế với hình ảnh bắt mắt ở phần bảng treo, có nhiều ngăn, móc để giới thiệu sản phẩm vì thế sẽ dễ dàng được trưng bày ở các vị trí bên ngoài gian hàng. Hanger có các hình thức thể hiện:

- Hanger bảng treo: chất liệu in offset và in kỹ thuật số - in PP bồi Formex, sản phẩm in sẽ được đục lỗ và xỏ dây. Hanger treo dễ dàng thu hút sự chú ý khách hàng khi lung lay trước gió.

- Hanger vỉ treo: Chất liệu là giấy cứng hoặc in PP bồi formex , bọc nhựa PVC dẻo. Những gói sản phẩm mẫu mới được cho vào từng ô nhỏ để giới thiệu tới khách hàng.

- Hanger khung sắt: chắc chắn hơn, chịu lực tốt hơn, sơn tĩnh điện, mặt bảng topboard in chất lượng offset thể hiện thông tin khuyến mãi. Phù hợp với những sản phẩm có trọng lượng như dầu gội, bột giặt, nước tương, nước mắm, dầu ăn...

- Hanger dây nhựa : loại hanger này có 1 bảng topboard thể hiện thông tin sản phẩm, khuyến mãi và các dây nhựa treo bên dưới, dài từ 3 đến 12 móc. Thích hợp cho những sản phẩm có đục lỗ trên bao bì như bánh, kẹo các loại...

Để biết thêm thông tin về dịch vụ và các chương trình khuyến mãi khách hàng vui lòng liên hệ:

Tư vấn thiết kế:   Mr. Đỗ Thiên - 093 837 1818

Tư vấn về giá cả: MS. Như Yến - 0909 981 181

Reviews

Write a review

Hanger - 03

Hanger - 03

Write a review

1 other products in the same category:

Hanger - 03 <p><strong><a href="http://thietkethicongposm.com/">Hanger</a> </strong>l&agrave; những tấm bảng nhỏ treo, thiết kế với h&igrave;nh ảnh bắt mắt ở phần bảng treo, c&oacute; nhiều ngăn, m&oacute;c để <a href="http://thietkethicongposm.com/">giới thiệu sản phẩm</a> v&igrave; thế sẽ dễ d&agrave;ng được trưng b&agrave;y ở c&aacute;c vị tr&iacute; b&ecirc;n ngo&agrave;i gian h&agrave;ng. <strong>Hanger</strong> c&oacute; c&aacute;c h&igrave;nh thức thể hiện:</p> <p>- <strong>Hanger bảng treo</strong>: chất liệu in offset v&agrave; in kỹ thuật số - in PP bồi Formex, sản phẩm in sẽ được đục lỗ v&agrave; xỏ d&acirc;y. Hanger treo dễ d&agrave;ng thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng khi lung lay trước gi&oacute;.</p> <p>- <strong>Hanger vỉ treo</strong>: Chất liệu l&agrave; giấy cứng hoặc in PP bồi formex , bọc nhựa PVC dẻo. Những g&oacute;i sản phẩm mẫu mới được cho v&agrave;o từng &ocirc; nhỏ để giới thiệu tới kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>- <strong>Hanger khung sắt:</strong> chắc chắn hơn, chịu lực tốt hơn, sơn tĩnh điện, mặt bảng topboard in chất lượng offset thể hiện th&ocirc;ng tin khuyến m&atilde;i. Ph&ugrave; hợp với những sản phẩm c&oacute; trọng lượng như dầu gội, bột giặt, nước tương, nước mắm, dầu ăn...</p> <p>- <strong>Hanger d&acirc;y nhựa </strong>: loại hanger n&agrave;y c&oacute; 1 bảng topboard thể hiện th&ocirc;ng tin sản phẩm, khuyến m&atilde;i v&agrave; c&aacute;c d&acirc;y nhựa treo b&ecirc;n dưới, d&agrave;i từ 3 đến 12 m&oacute;c. Th&iacute;ch hợp cho những sản phẩm c&oacute; đục lỗ tr&ecirc;n bao b&igrave; như b&aacute;nh, kẹo c&aacute;c loại...</p> <p>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về dịch vụ v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p><em><strong>Tư vấn thiết kế</strong>: &nbsp; Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 093 837 1818</em></p> <p><em><strong>Tư vấn về gi&aacute; cả:</strong></em>&nbsp;<em>MS. Như Yến - 0909 981 181</em></p>
0 VNĐ