Giá chữ X- 04

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Giá X để bàn hay gọi kệ X mini là một khung được thiết kế như chữ X thông thường, dùng để gắn các tấm poster lên trên chứa đựng nội dung, hình ảnh, thông tin cần truyền tải đến khách hàng. Chúng sẽ được in PP, decan hoặc bạt hiflex...

Sản phẩm có ưu điểm nhỏ, gọn, nhẹ, sáng đẹp, tinh tế sẽ tạo nên tính thẫm mỹ cao, đồng thời chi phí  thấp nên được sử dụng nhiều để quảng cáo tại các bàn họp, bàn trưng bày sản phẩm các hội chợ, quầy tiếp tân, bàn tiệc, buổi lễ khởi công, siêu thị, nhà thuốc, bến xe, …kệ X mini có kích thước nhỏ như tờ giấy A3, A4...thường được đặt ở bàn các quầy bán hàng, nhà thuốc, cửa hàng,,, vì không chiếm nhiếu diện tích mà cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng.

Ngoài ra nó dễ dàng di chuyển, nội dung quảng cáo thay đổi nhanh , tiện lợi trong việc cất trữ chỉ cần tháo rởi bỏ vào túi dựng chuyên dụng.

Đến với Vietart, quý Khách sẽ được:

  • Cung cấp những dịch vụ mua hàng tốt nhất.
  • Sản phẩm chất lượng.
  • Sự uy tín được đặt lên hàng đầu.
  • Thời gian cung ứng nhanh nhất.
  • Dịch vụ hậu mãi với ưu đãi lớn.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ và các chương trình khuyến mãi xin quý khách vui lòng liên hệ:

Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thiên - 094 837 1818

Tư vấn giá cả: Ms. Như Yến - 0909 981 181

Reviews

Write a review

Giá chữ X- 04

Giá chữ X- 04

Write a review

11 other products in the same category:

Giá chữ X- 04 <p><strong><a href="http://thietkethicongposm.com/">Gi&aacute; X để b&agrave;n hay gọi kệ X mini</a></strong> l&agrave; một khung được thiết kế như chữ X th&ocirc;ng thường, d&ugrave;ng để gắn c&aacute;c tấm poster l&ecirc;n tr&ecirc;n chứa đựng nội dung, h&igrave;nh ảnh, th&ocirc;ng tin cần truyền tải đến kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng sẽ được in PP, decan hoặc bạt hiflex...</p> <p>Sản phẩm c&oacute; ưu điểm&nbsp;nhỏ, gọn, nhẹ, s&aacute;ng đẹp, tinh tế sẽ tạo n&ecirc;n t&iacute;nh thẫm mỹ cao, đồng thời chi ph&iacute; &nbsp;thấp n&ecirc;n được sử dụng nhiều để quảng c&aacute;o tại c&aacute;c b&agrave;n họp, b&agrave;n trưng b&agrave;y sản phẩm c&aacute;c hội chợ, quầy tiếp t&acirc;n, b&agrave;n tiệc, buổi lễ khởi c&ocirc;ng, si&ecirc;u thị, nh&agrave; thuốc, bến xe, &hellip;<a href="http://thietkethicongposm.com/">kệ X mini</a> c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ như tờ giấy A3, A4...thường được đặt ở&nbsp;b&agrave;n c&aacute;c quầy b&aacute;n h&agrave;ng, nh&agrave; thuốc, cửa h&agrave;ng,,, v&igrave; kh&ocirc;ng chiếm nhiếu diện t&iacute;ch m&agrave; cung cấp đầy đủ&nbsp;th&ocirc;ng tin cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Ngo&agrave;i ra n&oacute; dễ d&agrave;ng di chuyển, nội dung quảng c&aacute;o thay đổi nhanh , tiện lợi trong việc cất trữ chỉ cần th&aacute;o rởi bỏ v&agrave;o t&uacute;i dựng chuy&ecirc;n dụng.</p> <p><strong>Đến với </strong><a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>Vietart</strong></a><strong>, qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ được:</strong></p> <ul> <li>Cung cấp những dịch vụ mua h&agrave;ng tốt nhất.</li> <li>Sản phẩm chất lượng.</li> <li>Sự uy t&iacute;n được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</li> <li>Thời gian cung ứng nhanh nhất.</li> <li>Dịch vụ hậu m&atilde;i với ưu đ&atilde;i lớn.</li> </ul> <p>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về dịch vụ v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i xin qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p>Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 094 837 1818</p> <p>Tư vấn gi&aacute; cả: Ms. Như Yến - 0909 981 181</p>
0 VNĐ